21 November 2017

Comparative research into European arrest warrants

This news item is only available in Dutch.

Op 1 januari 2018 begint de Internationale Rechtshulpkamer (IRK) van de Rechtbank Amsterdam in samenwerking met de Universiteit Maastricht aan een rechtsvergelijkend onderzoek naar Europese aanhoudingsbevelen (EAB’s) die betrekking hebben op personen die niet aanwezig zijn geweest in de procedure die tot hun veroordeling heeft geleid (verstekveroordelingen). In het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie is gegarandeerd dat iedereen recht heeft op een eerlijk proces, waarvan het recht om bij de behandeling van de strafzaak aanwezig te zijn onderdeel uitmaakt.

FL_Sterren Europa

Verstekveroordelingen
In de praktijk van de IRK – die jaarlijks zo’n 500 tot 600 EAB’s behandelt – blijken juist EAB’s met betrekking tot verstekveroordelingen tot problemen te leiden. Allereerst roept de betrokken Europese regelgeving vragen op. EAB’s met betrekking tot verstekveroordelingen hebben daarom al een aantal malen geleid tot verzoeken aan het Hof van Justitie van de Europese Unie om die regelgeving uit te leggen. Bovendien bevatten zulke EAB’s vaak geen of onjuiste informatie over hoe de verstekveroordeling tot stand is gekomen, zodat (herhaaldelijk en soms vergeefs) om aanvullende informatie moet worden gevraagd. Dat opvragen van aanvullende informatie gebeurt in het belang van de verdedigingsrechten van de betrokken persoon, maar vormt een belasting voor de autoriteiten in beide betrokken lidstaten en leidt tot veel vertraging.   

Gemeenschappelijke standaarden
In samenwerking met de Universiteit Maastricht en met academische en rechterlijke partners in België, Hongarije, Ierland, Polen en Roemenië gaat de IRK die problemen inventariseren en analyseren. Het doel is om gemeenschappelijke, door alle lidstaten van de Europese Unie te hanteren standaarden te ontwikkelen voor het uitvaardigen van EAB’s met betrekking tot verstekveroordelingen. Op deze wijze zouden de problemen kunnen worden opgelost.    

Symposium
Het onderzoek heeft een looptijd van 22 maanden. De inhoudelijke coördinatie en het management liggen bij de IRK en de Universiteit Maastricht. De bevindingen worden gepresenteerd tijdens een Europees symposium dat in oktober 2019 in Maastricht wordt gehouden.

 

Ter illustratie: in 2016 heeft de IRK 64 EAB’s met betrekking tot verstekveroordelingen behandeld. Bij 57 van die 64 EAB’s moest aanvullende informatie worden opgevraagd, hetgeen bij 47 van die 64 EAB’s tot termijnoverschrijdingen leidde.