Border Obstacle when Renewing Driving Licences

7 February 2019

Do you have an ICD and live in the border region? In that case, it is possible that your cardiologist is located in a neighbouring country. According to EU law, EU citizens have the possibility to receive cross-border care. Nevertheless, it appears that this health care provision is not widely accepted. For example, the Dutch CBR does not accept statements from cardiologists based in other Member States. Such actions can be considered to be contrary to the applicable EU law.

 Read the full blog in Dutch

Lavinia Kortese

Dr. Lavinia S.J. Kortese is onderzoeker bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht en Expertisecentrum ITEM.

In deze functie verricht zij onderzoek voor Europese, nationale en regionale stakeholders. Haar onderzoeksinteresse gaat uit naar onderwerpen gerelateerd aan de EU interne markt (fundamentele vrijheden), onderwijs in de EU, erkenning van kwalificaties, migratie en gezondheid. Momenteel is zij betrokken bij verschillende onderzoeken waaronder het Erasmus+ project Link EDU-RES gericht op internationale samenwerking op het gebied van joint/double doctorates en bij het Interreg project Pandemric waarin door middel van verschillende studies onderzocht wordt hoe grensregio’s in tijden van crisis succesvol kunnen samenwerken op het vlak van aanbestedingen en grensoverschrijdende ambulancezorg. Ook verricht zij onderzoeksactiviteiten op het gebied van EU-burgerschap en vrij personenverkeer in het kader van het EU-CITZEN project.

In mei 2020 promoveerde Lavinia met het proefschrift “The Recognition of Qualifications in the EU: Blurring the Lines of Competences between the Internal Market and Education”. Hierin heeft zij de belangrijkste Europese rechtsinstrumenten en samenwerkingsinitiatieven en hun respectievelijke bevoegdheden op het gebied professionele en academische erkenning onderzocht. Daarmee behandelt het proefschrift het thema erkenning zowel op Europees niveau als op nationaal niveau in een selectie van EU-lidstaten. Als onderdeel van haar promotieonderzoek heeft Lavinia de mobiliteit van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en de kinderopvang geanalyseerd. 

In 2018-2019 was zij betrokken bij het B-solutions project dat heeft geleid tot de ontwikkeling van een reeks documenten – Roadmaps en Factsheets – met bijbehorende methode die praktische begeleiding bieden aan personen die grensoverschrijdend willen werken in geselecteerde beroepen en aan de professionals die hen informeren. Andere voorbeelden van projectonderzoek betreffen een onderzoek in opdracht van het Maastricht Universitair Medisch Centrum naar de oprichting van een Euregionaal Kinderchirurgisch Centrum (2018) en een studie naar de mobiliteit van gespecialiseerde intensive care verpleegkundigen (2017). In het verleden maakte Lavinia ook deel uit van het projectteam voor de jaarlijkse ITEM Grenseffectenrapportage en voerde uitgebreid casuïstiekonderzoek uit van "real life cases" die door beroepsbeoefenaren aan ITEM werden voorgelegd. In 2016 werd zij gedetacheerd bij het Benelux Secretariaat-Generaal in Brussel, waar zij de Benelux-expertgroep voor de meeneembaarheid van kwalificaties ondersteunde.