26 Nov
13:00 - 17:30

EEX Symposium

Information only available in Dutch

 

VAN EEX VERDRAG TOT VOLMAAKT SYSTEEM: VIJFTIG JAAR EUROPEES IPR

 

Toen op 27 september 1968 het EEX Verdrag ondertekend werd, was het haast onmogelijk te anticiperen dat het Europees IPR in 50 jaar zich tot een volwaardig systeem ging ontwikkelen. Vandaag zijn echter de meeste regels inzake internationale bevoegdheid, toepasselijk recht en verkeer van vonnissen en andere juridische titels het resultaat van Europese regelgeving en dus gemenebest van Nederland en alle andere EU lidstaten die aan de Europese justitiële ruimte deelnemen. Die ruimte heeft zich intussen ontwikkeld tot een volmaakt procedureel systeem, dat door de Europese regelgeving en rechtspraak een eenvormige stempel drukt op procedures in de hele EU. Niet alles dwingt echter tot convergentie: de implicaties van BREXIT of de toepassing van Verordeningen in slechts een deel van de EU (als gevolg van “enhanced cooperation”) zorgen voor diversiteit en geven dus nog steeds aanleiding tot forum shopping.  

De organisatoren van deze conferentie beogen een stand van zaken te maken van de (verregaande) implicaties van het 50 j Europees IPR voor de Nederlandse rechtsorde. Ze bieden een ruim overzicht van het Europees IPR anno 2018 bestemd voor juridische beroepsoefenaars (rechters, advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, enz.) en andere IPR deskundigen en wensen het debat aan te moedigen over de praktische knelpunten en de perspectieven voor deze rechtsdiscipline. Tijdens deze conferentie is er ook gelegenheid om actuele vraagstukken nader te belichten, en te reflecteren over de geschiktheid van huidige regels voor (internationaal georiënteerde) rechtbanken in een gediversifieerde en geglobaliseerde geschilbeslechting (waar internationale arbitrage, mediation enz. interessante alternatieven bieden).

 

 

marta

Programma

13:00 - 13:25   

Ontvangst en registratie 

13:30 - 13.40                               

Opening Speech

13:40 – 14:00

Prof. mr. dr.  Paul Vlas: Het Europees IPR wordt vijftig --- tijd voor evaluatie en reflectie?

14:00 – 14:20

Prof. dr. Marta Pertegás: Waar en hoe procederen? Het EEX systeem en zijn variaties

14:20 – 14:40

Mr. dr. Marek Zilinsky: Hoe tenuitvoerleggen? Het EEX systeem anno 2018

14:40 – 15:00

Mr. dr. Niek Peters: Het EEX en alternatieve geschilmechanismen

 

Discussie 

15:15 – 15:40

Coffee break 

15:40 – 16:00

Prof. dr. Johan Erauw: Internationale contracten : recente ontwikkelingen en perspectieven

16:00 – 16:20

Prof. mr. dr. Mathijs ten Wolde: Grensoverschrijdend onrechtmatige daad : online, offline en andere recente ontwikkelingen

16:20 – 16.40

Mr. Paulien van der Grinten: Meer Europees IPR in de maak? Nederlandse en Europese wensen?

16:40 – 17:00

Discussie

17:00 - 17:30 

Borrel

U kunt zich registreren via de link aan de rechterzijde op deze pagina. De congreskosten zijn € 125,- Medewerkers van universiteiten en leden van de KNVIR kunnen registreren voor een gereduceerd tarief van € 50,-

Sprekers

Prof. mr. dr. P. Vlas
Prof. mr. dr. P. Vlas is sedert 2010 advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden en sedert 1987 hoogleraar Internationaal Privaatrecht en Rechtsvergelijking aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is Voorzitter van de Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht en in die hoedanigheid nauw betrokken bij de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht. Tevens is hij Voorzitter van de Commissie van Advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit. Hij is redacteur van diverse tijdschriften (WPNR, NJ en NILR) en heeft ruim 400 publicaties op zijn naam staan over een veel onderwerpen van IPR, onder meer het EEX.

Prof. dr. Marta Pertegás
Marta Pertegás heeft een brede kennis van het internationaal privaatrecht en is een erkend expert op dit terrein. Ze heeft een brede praktijkervaring en internationaal netwerk. In 2000 promoveerde ze aan de KU Leuven; tijdens haar promotietraject was ze tevens parttime advocaat (of counsel) in Brussel. Na haar promotie combineerde ze de advocatuur met een deeltijd-aanstelling aan de KU Leuven. In 2002 werd ze docent en later hoofddocent, aan de Universiteit van Antwerpen.
Van 2008 tot 2017 was Marta Pertegás Secretaris en vervolgens Eerste Secretaris van de Haagse
Conferentie waarin ze wetgevende en implementatie activiteiten coördineerde met betrekking tot
internationaal commercieel recht en internationaal procesrecht; daarbij begeleidde ze onderhandelingen over nieuwe verdragen. Met name tijdens deze periode, waarin ze jarenlang professionals aanstuurde, heeft ze bestuurlijke ervaring opgedaan.
Marta Pertegás draagt binnen de rechten faculteit van Universiteit Maastricht de verantwoordelijkheid voor, en geeft onderwijs in, vakken op het terrein van het internationaal privaatrecht en transnationaal privaatrecht. Haar onderzoek sluit aam bij het onderzoek dat wordt uitgevoerd binnen MEPLI en ICGI, alsmede bij onderzoek dat wordt verricht binnen MACIMIDE, ITEM, het algemene UM onderzoeksthema van Europa en een Globaliserende wereld en de onderzoekschool Ius Commune.

Mr. dr. Marek Zilinsky
Marek Zilinsky is als universitair docent internationaal privaatrecht werkzaam aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast is hij ook verbonden aan Houthoff te Amsterdam. Hij is in 2005 gepromoveerd op het onderwerp De Europese Executoriale Titel: Tijdige tenuitvoerlegging van vermogensrechtelijke beslissingen binnen de Europese Unie bezien vanuit verschillende internationale instrumenten (Serie Burgerlijk Proces en Praktijk III, Kluwer 2015). Hij heeft diverse publicatie op het terrein van het Europees IPR op zijn naam staan, zoals het artikelsgewijs commentaar op de EET-, EBB-, EPGV- en EAPO-Verordening (GS Burgerlijke Rechtsvordering, Wolters Kluwer). Hij is ook redacteur van het tijdschrift Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR), vaste medewerker van het WPNR en het TCR alsmede coauteur van T&C Burgerlijke Rechtsvordering (Wolters Kluwer).

Mr. dr. Niek Peters
Niek Peters is partner bij Cleber N.V. Hij treedt op als advocaat, arbiter en bindend adviseur. Als advocaat staat hij cliënten bij in (internationale) arbitrages en gerechtelijke procedures in commerciële en ondernemingsrechtelijke geschillen, waaronder geschillen over fusies en overnames, commerciële contracten, bestuurdersaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid. Daarnaast heeft Niek ruime ervaring met de tenuitvoerlegging van buitenlandse rechterlijke en arbitrale vonnissen. Ook treedt hij op in procedures bij de overheidsrechter die verband houden met arbitrage, zoals bijvoorbeeld procedures voor de vernietiging van arbitrale vonnissen, en wordt hij ingeschakeld in verband met investeringsgeschillen.
Niek is gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen op een proefschrift getiteld “IPR, Proces & Arbitrage: Over grondslagen en rechtspraktijk” en van zijn hand verscheen ook het boek “The fundamentals of international commercial arbitration”. Daarnaast publiceert Niek geregeld in vaktijdschriften, onder meer op het gebied van arbitrage en het internationaal privaatrecht. Aan de Rijksuniversiteit Groningen verzorgt Niek sinds 2008 het vak “International Commercial Dispute Settlement Law”.

Prof. dr. Johan Erauw
Dr. Johan A. Erauw is Emeritus Gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent, sinds oktober 2014; doceert nog verder als gastprofessor “International Business Transactions” aan de Gentse faculteit rechtsgeleerdheid; was diensthoofd en werd lid van de Raad van Bestuur en het Bestuurscollege van UGent (2004-2008). Hij was “adjunct”- professor aan de Washington College of Law van American University in Washington DC van 1985 tot 2013; hij was advocaat te Gent van 2007 tot november 2017. Hij is Dr. Honoris causa van East China University of Pol. Science and Law, Shanghai; doceerde in 2018 aan vier Chinese universiteiten. Hij is actief in een commerciële arbitrage-praktijk (geschillen voor Cepani, CIETAC, ICC Court of Arbitration (Parijs), NAI, Stockholm Chamber of Commerce – Court of Arbitration, Belgisch Arbitragehof voor de Sport en ad hoc-tribunalen). Hij was bedrijfsjurist voor C&A België van 1988-1995. Was commissaris voor de redactie van het Belgisch Wetboek Internationaal Privaatrecht (1995-2004); adviseerde UNCITRAL en WTO-ITO; wordt nog aangezocht door het Vlaamse Min. Cultuur voor rechtsvragen inzake erfgoed. Hij schreef 20 boeken en 170 wetenschappelijke artikelen over ipr (waaronder in 2009 het handboek “International Privaatrecht” in de reeks Belgisch privaatrecht bij Kluwer) en was redacteur voor meerdere tijdschriften en stichter van Tijdschrift@ipr.be - online. Hij is lid van het Institut de Droit International; was lid van American Law Institute en andere wetenschappelijke verenigingen.
 
Prof. mr. dr. Mathijs ten Wolde
Prof. mr. Mathijs H. ten Wolde is hoogleraar privaatrecht, waaronder begrepen internationaal
privaatrecht en internationaal vervoerrecht, aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij geeft daar leiding aan het Ulrik Huber Instituut voor Internationaal Privaatrecht. Dit instituut richt zich op de
ontwikkeling van het IPR op mondiaal niveau, waarbij de invloed van regionalisering (EU, ASEAN,
etc.) op het nationale IPR een centraal thema vormt. Professor Ten Wolde heeft momenteel
tweeëntwintig promoti en achttien promovendi. Hij is voorts, onder meer, mede-hoofdredacteur van het NIPR, redacteur van een aantal buitenlandse IPR-tijdschriften, lid van The International
Academy of Comparative Law en lid van de Advisory Board of Wuhan University Institute of
International Law (China). Naast zijn universitaire werkzaamheden heeft prof. Ten Wolde een eigen adviespraktijk waarin hij de advocatuur, het notariaat en het bedrijfsleven bijstaat in IPR-kwesties.
Prof. Ten Wolde is daarnaast lid van de Raad van Commissarissen van de Noord Nederlandsche
P& I Club.

Mr. Paulien van der Grinten
Paulien van der Grinten is raadadviseur bij de sector privaatrecht van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ze houdt zich daar bezig met wetgeving op het terrein van het IPR, nationaal en internationaal procesrecht en vermogensrecht. Ze is betrokken bij talloze onderhandelingen in de Europese Unie op deze terreinen en heeft een aantal artikelen hierover gepubliceerd.

KNVIR

Het symposium wordt georganiseerd met steun
van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor
Internationaal Recht.

EEX