Organisatie

Faculteitsbestuur

De Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) wordt bestuurd door het Faculteitsbestuur. De decaan en vice-decaan van FHML vormen, samen met de Raad van Bestuur van het azM, de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+. Dit is een samenwerking tussen de UM en het ziekenhuis.

Het faculteitsbestuur legt verantwoording af aan het College van Bestuur van de UM en is belast met de algemene leiding van de faculteit en met het bestuur en de organisatie van onderzoek en onderwijs. Het neemt daarbij de wet (het BBRUM) en het faculteitsreglement in acht, zoals het is goedgekeurd door de Faculteitsraad.
 
Het faculteitsbestuur bestaat uit de volgende leden:

Organigram FHML

Download het FHML-organigram

Faculteitsraad

De faculteitsraad van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) is het door de medewerkers en studenten gekozen medezeggenschapsorgaan van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences. De faculteitsraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van de faculteit. Bovendien heeft de raad een instemmingsrecht met betrekking tot een aantal vastgestelde facultaire aangelegenheden.

De raad bestaat uit 18 leden; zes vertegenwoordigers uit het wetenschappelijk personeel, drie uit het ondersteunend personeel en negen leden die worden gekozen door en uit studenten FHML. De vergaderingen van de raad zijn openbaar behoudens de vertrouwelijke agendapunten. Ter zake van de taken en bevoegdheden van de raad wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van het reglement  (0,21 MB) van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences.

Leden faculteitsraad

MedewerkersStudenten
Boy Houben (Voorzitter)           Jop Smeets
Iwan de JongJulia Goertzen
Kaatje LenaertsThijs Hahn
Paul VoldersHieke van Velden          
Martina ParicLuuk van Eupen
Patrick van GorpNienke van Berkel
Clarice SoogeleeDonna Hilhorst
Ruth MeexOlga Kosjakova
Inge van der PuttenMahrukh Akhtar
faculteitsraad groepsfoto
2023-2024

Faculteitsbureau

Het Faculteitsbureau van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) ondersteunt de bestuurs- en beheersorganisatie van de faculteit. Het Faculteitsbureau wordt aangestuurd door de directeur van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences.

Onderwijsinstituut (OI)

Binnen de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences organiseert het Onderwijsinstituut de onderwijsprogramma's zoals de bachelor's, master's en PhD's.
 

Organisatiestructuur

Directie
 Voorzitter: Mirjam oude Egbrink
 Vice-voorzitter: Mariëtte Cruijssen
 Secretariaat: Nathalie Baltus (secretariaat-dir-oi@maastrichtuniversity.nl)

Management team Health
 Voorzitter: Guy Plasqui
 Secretariaat: Yvonne Sinsel (secr-oz-fhml@maastrichtuniversity.nl)

Management team Geneeskunde
 Voorzitter: Roger Rennenberg
 Secretariaat: Alexandra Janssen (secr-oz-fhml@maastrichtuniversity.nl)

Management team Medicine

Management team Biomedical Sciences
 Voorzitter: Jan Theys
 Secretariaat: Britta Jacobs (secr-oz-fhml@maastrichtuniversity.nl)

Opleidingscommissie Health
 Voorzitter: Lianne Loosveld
 Secretariaat: Yvonne Sinsel (yvonne.sinsel@maastrichtuniversity.nl)

Opleidingscommissie Geneeskunde
 Voorzitter: Juanita Vernooy
 Secretariaat: Koen Veldkamp (koen.veldkamp@maastrichtuniversity.nl)

Opleidingscommissie Biomedical Sciences
 Voorzitter: Mieke Dentener
 Secretariaat: Guy Bendermacher (g.bendermacher@maastrichtuniversity.nl)

Examencommissie Health
Voorzitter: Tanja Adam
Secretariaat: Nikki Frenken (ec-health@maastrichtuniversity.nl)

Examencommissie Geneeskunde
 Voorzitter: Kitty Cleutjens
 Secretariaat: Inge Veugen (ec-med@maastrichtuniversity.nl)

Examencommissie Biomedical Sciences
 Voorzitter: Sylvia Heeneman 
 Secretariaat: Inge Veugen (ec-bms@maastrichtuniversity.nl)

 

Contact

Onderwijsinstituut FHML Maastricht
Universiteitsingel 60

Onderwijsbalie (voor vragen van studenten)
 +31 43 38 85 655
 askFHML

Directiesecretariaat / Secretariaat Strategie & Beleid
+31 43 3885601
secretariaat-dir-oi@maastrichtuniversity.nl

Organigram OI

 Download het OI-organigram

Klachtencommissie

De Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) heeft een Facultaire Klachtencommissie. Studenten, medewerkers en derden hebben de mogelijkheid om over de wijze waarop een orgaan van de faculteit of een persoon wiens handelen aan de faculteit kan worden toegerekend, zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem/haar heeft gedragen, een klacht in te dienen, voor zover betrokkenen niet in onderling overleg tot een oplossing zijn gekomen. Het gaat hier om individuele klachten, met uitzondering van klachten op het gebied van ongewenst gedrag  

Laatstgenoemde klachten (seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie) vallen onder de reikwijdte van een andere regeling, te weten de "Regeling melding en klachtbehandeling Ongewenst Gedrag", zoals vastgesteld door het college van bestuur op 19 september 2000 en zoals nadien gewijzigd.

Klacht indienen

De gang naar de Facultaire Klachtencommissie verschilt voor studenten aan de ene kant, en medewerkers en derden aan de andere kant. Studenten wenden zich met hun schriftelijke of mondelinge klacht tot het UM loket rechtsbescherming studenten. Medewerkers en derden kunnen een mondelinge klacht indienen bij de voorzitter van de Facultaire Klachtencommissie en een schriftelijke klacht bij de decaan.

Download klachtenregeling
 

Voor nadere informatie over de behandeling en afhandeling van een individuele klacht verwijzen wij naar de Regeling ter behandeling van individuele klachten binnen de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML)  

 

Nevenwerkzaamheden hoogleraren

De Universiteit Maastricht heeft, samen met andere Nederlandse universiteiten, in toezegging tot de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de niet UM-gerelateerde professionele functies en posities van onze professoren beschikbaar gesteld voor het publiek. Onderstaand overzicht toont de niet UM-gerelateerde professionele functies en posities van de hoogleraren, verbonden aan de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences.

Overzicht nevenwerkzaamheden hoogleraren

Onderzoeksafdelingen
 

Klik hier voor een overzicht van FHML's onderzoeksafdelingen.