Organisatie

Faculteitsbestuur

De Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) wordt bestuurd door het Faculteitsbestuur. De decaan en vice-decaan van FHML vormen, samen met de Raad van Bestuur van het azM, de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+. Dit is een samenwerking tussen de UM en het ziekenhuis.

Het faculteitsbestuur legt verantwoording af aan het College van Bestuur van de UM en is belast met de algemene leiding van de faculteit en met het bestuur en de organisatie van onderzoek en onderwijs. Het neemt daarbij de wet (het BBRUM) en het faculteitsreglement in acht, zoals het is goedgekeurd door de Faculteitsraad. 

 

Organigram FHML

Download het FHML-organigram

Faculteitsraad

De faculteitsraad van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) is het door de medewerkers en studenten gekozen medezeggenschapsorgaan van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences. De faculteitsraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van de faculteit. Bovendien heeft de raad een instemmingsrecht met betrekking tot een aantal vastgestelde facultaire aangelegenheden.

De raad bestaat uit 18 leden; zes vertegenwoordigers uit het wetenschappelijk personeel, drie uit het ondersteunend personeel en negen leden die worden gekozen door en uit studenten FHML. De vergaderingen van de raad zijn openbaar behoudens de vertrouwelijke agendapunten. Ter zake van de taken en bevoegdheden van de raad wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van het reglement  (0,21 MB) van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences.

De verslagen van de Faculteitsraad zijn op verzoek beschikbaar, stuur hiervoor een email naar Kim Luyten.

Council members

Medewerkers Studenten
Pim Dassen Emma Sanders
Henri Boersma Katrina Go
Peter Lijnen Tiemen van Oorschot
Iwan de Jong Luc van Galen
Alice Voncken Boaz Landmeter
Boy Houben Ebru Horzum
Heidi Moossdorff-Steinhauser Dirk van Esser
Floris Vanmolkot Tom den Ridder
Vanessa Lapointe Anouk Meijer

Faculteitsraad FHML

 +31 43 387 28 77
 kim.luyten[at]maastrichtuniversity[dot]nl

Faculteitsbureau

Het Faculteitsbureau van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) ondersteunt de bestuurs- en beheersorganisatie van de faculteit. Het Faculteitsbureau wordt aangestuurd door de directeur van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences.

  Onderwijsinstituut (OI)

  Het onderwijsprogramma, zoals het bachelor's, master's en PhD programma wordt vormgegeven door het Onderwijsinstituut FHML.

   

  Organisatiestructuur

  Directie
   Voorzitter: prof.dr. Mirjam oude Egbrink
   Vice-voorzitter: dr. Ineke Wolfhagen
   Secretariaat: Nathalie Baltus (secretariaat-dir-oi[at]maastrichtuniversity[dot]nl)

  Managmentteam Health
   Voorzitter: dr. Jascha de Nooijer
   Secretariaat: Yvonne Sinsel (secr-oz-fhml[at]maastrichtuniversity[dot]nl)

  Managementteam Geneeskunde
   Voorzitter: prof.dr. Jan-Joost Rethans
   Secretariaat: Caroline Aben (secr-oz-fhml[at]maastrichtuniversity[dot]nl)

  Managementteam Biomedical Sciences
   Voorzitter: prof.dr. Hans Savelberg
   Secretariaat: Larisa van Heeswijk (secr-oz-fhml[at]maastrichtuniversity[dot]nl)

  Opleidingscommissie Health
   Voorzitter: dr. Geja Hageman 
   Vice-voorzitter: Loes Beekman (student / l.beekman[at]student.maastrichtuniversity[dot]nl)
   Secretariaat: Yvonne Sinsel (yvonne.sinsel[at]maastrichtuniversity[dot]nl)

  Opleidingscommissie Geneeskunde
   Voorzitter: prof.dr. Jeroen Kooman
   Vice-voorzitter: Dominque van Mil (student / pulseonderwijs-oc[at]maastrichtuniversity[dot]nl)
   Secretariaat: Koen Veldkamp (koen.veldkamp[at]maastrichtuniversity[dot]nl)

  Opleidingscommissie Biomedical Sciences
   Voorzitter: dr. Herma Roebertsen
   Vice-voorzitter: Maike Brandt (student / m.brandt[at]student.maastrichtuniversity[dot]nl)
   Secretariaat: Guy Bendermachter (g.bendermacher[at]maastrichtuniversity[dot]nl)

  Examencommissie Health
  Voorzitter (waarnemend): dr. Guy Plasqui
  Secretariaat: Anke Schmitt (ec-health[at]maastrichtuniversity[dot]nl)

  Examencommissie Geneeskunde
   Voorzitter: prof.dr. Harry Schouten
   Secretariaat: Astrid Peters (ec-geneeskunde[at]maastrichtuniversity[dot]nl)

  Examencommissie Biomedical Sciences
   Voorzitter: prof. dr. Sylvia Heeneman 
   Secretariaat: Mariëlla Swinnen (ec-bms[at]maastrichtuniversity[dot]nl)

   

  Contact

  Onderwijsinstituut FHML Maastricht
  Universiteitsingel 60

  Onderwijsbalie (voor vragen van studenten)
   +31 43 38 85 655
   www.askfhml.nl

  Directiesecretariaat / Secretariaat Strategie & Beleid
  +31 43 3885601
  secretariaat-dir-oi[at]maastrichtuniversity[dot]nl

  Organigram OI

   Download het OI-organigram

  Klachtencommissie

  De Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) heeft een Facultaire Klachtencommissie. Studenten, medewerkers en derden hebben de mogelijkheid om over de wijze waarop een orgaan van de faculteit of een persoon wiens handelen aan de faculteit kan worden toegerekend, zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem/haar heeft gedragen, een klacht in te dienen, voor zover betrokkenen niet in onderling overleg tot een oplossing zijn gekomen. Het gaat hier om individuele klachten, met uitzondering van klachten op het gebied van ongewenst gedrag  

  Laatstgenoemde klachten (seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie) vallen onder de reikwijdte van een andere regeling, te weten de "Regeling melding en klachtbehandeling Ongewenst Gedrag", zoals vastgesteld door het college van bestuur op 19 september 2000 en zoals nadien gewijzigd.

  Klacht indienen

  De gang naar de Facultaire Klachtencommissie verschilt voor studenten aan de ene kant, en medewerkers en derden aan de andere kant. Studenten wenden zich met hun schriftelijke of mondelinge klacht tot het UM loket rechtsbescherming studenten. Medewerkers en derden kunnen een mondelinge klacht indienen bij de voorzitter van de Facultaire Klachtencommissie en een schriftelijke klacht bij de decaan.

  Download klachtenregeling
   

  Voor nadere informatie over de behandeling en afhandeling van een individuele klacht verwijzen wij naar de Regeling ter behandeling van individuele klachten binnen de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML)  

   

  Nevenwerkzaamheden hoogleraren

  De Universiteit Maastricht heeft, samen met andere Nederlandse universiteiten, in toezegging tot de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de niet UM-gerelateerde professionele functies en posities van onze professoren beschikbaar gesteld voor het publiek. Onderstaand overzicht toont de niet UM-gerelateerde professionele functies en posities van de hoogleraren, verbonden aan de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences.

  Overzicht nevenwerkzaamheden hoogleraren

  Onderzoeksafdelingen
   

  Klik hier voor een overzicht van FHML's onderzoeksafdelingen.