Research

Onderzoek

We werken aan belangrijke vraagstukken van nu

De toekomst is in Maastricht

De multidisciplinaire samenwerking aan de UM draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken binnen onze belangrijkste onderzoeksthema’s. Zo ontwikkelen we plastics uit biologische grondstoffen, doen we onderzoek naar migratie, maar zoeken we bijvoorbeeld ook naar manieren om meer mensen voor hun pensioen te interesseren. Zoveel mogelijk vertalen we ons onderzoek in economische of sociale waarde. De UM neemt deel aan ‘centres of excellence’, zowel op technologisch als sociaal vlak, zodat wetenschappelijke bevindingen snel worden vertaald in praktische toepassingen. Daarnaast is onderzoek verweven met onderwijs op elk niveau. Dankzij onze onderwijsmethode, Probleemgestuurd Onderwijs, komen studenten vanaf de eerste dag met onderzoek(smethoden) in aanraking.

Onderzoek in Maastricht

Onderzoekers in Maastricht werken deels in het rustieke, oude, mooie stadcentrum van Maastricht en deels in de uitgebreide, moderne, geavanceerde onderzoeksfaciliteiten elders in de stad. We slaan bruggen tussen de academische gemeenschap en de wereld daarbuiten, tussen wetenschappelijke disciplines en tussen de samenleving zoals ze nu is en zoals ze zou moeten zijn.

Data Science @ UM

In alle delen van de samenleving bevinden zich enorme hoeveelheden data. Mits goed gebruikt, bieden deze data ongekende mogelijkheden om wetenschappelijk onderzoek te bevorderen, gezondheidszorg en welzijn te verbeteren en onze samenleving te versterken. Data Science is een interdisciplinair vakgebied dat draait om de wetenschappelijke methodes, systemen en ‘workflows’ die worden gebruikt om inzichten uit data te halen.

Data science @ UM

UM bèta-onderzoek

Discipline-overstijgend en soms letterlijk grensoverschrijdend; dat kenmerkt het wetenschappelijk onderzoek in de bètawetenschappen van de UM. Van regeneratieve geneeskunde en nanobiologie tot data science en biobased materials. UM-wetenschappers zoeken en vinden kansen om het verschil te maken in de toekomst, vanuit instituten als MACSBIO, MERLN, M4I, AMIBM en meer. Nieuwsgierig waar deze afkortingen voor staan?

 Ga naar de
 bètawetenschappen-pagina 

Onderzoek in het kort

Van promoveren en onderzoeksopleidingen tot artikelen, interviews, persberichten en banenkansen.

Gezamenlijke onderzoeksthema’s

De identiteit van Maastricht wordt bepaald door haar geschiedenis, locatie en de mensen die hier wonen en werken. Het onderzoek van de Universiteit Maastricht sluit hierop aan en is draait om drie thema’s: Kwaliteit van Leven, Leren en Innoveren en Europa en een Globaliserende Wereld. Voorbeelden van dergelijke vraagstukken zijn: gezond ouder worden, klimaatverandering, demografische veranderingen, duurzaamheid, de impact van technologische ontwikkelingen, vergrijzing, gezond en betaalbaar eten en het Europese integratieproces.

Meer informatie over de onderzoeksthema’s en -strategie van de Universiteit Maastricht is beschikbaar in:

 Prestatieafspraken
 Strategisch Programma 2022 - 2026

Thema 1
Kwaliteit van Leven

Leren en Innoveren

Thema 2

Eeuwenlang kreeg onderwijs in Maastricht vorm binnen de kerkelijke tradities. Anno nu bieden de voormalige katholieke kapellen, kloosters en scholen in het prachtige stadscentrum onderdak aan seculiere universitaire faculteiten, ‘schools’ en instituten. Vanaf de oprichting van de Universiteit Maastricht staat Probleemgestuurd Onderwijs (PGO) centraal, met de nadruk op zelfstandigheid, teamwork, onderzoek en eigen initiatief. Decennia later werken we nog altijd aan de verdere verbetering van deze onderwijsmethode, via onderzoek naar onderwijsmethodes en leren in het digitale tijdperk. Elke UM-opleiding is doordrongen met niet alleen de PGO-principes, maar ook van de overtuiging dat onderzoek een essentieel onderdeel is van elk onderwijsniveau.  

Dankzij de hoge kwaliteit van dit en ander UM-onderzoek, staat de UM wereldwijd bekend om haar inzet op professionele ontwikkeling en onderwijsverbetering.  

Hoofddoel van het multidisciplinaire onderzoek binnen dit thema is verbetering van de methoden waarmee leer- en ontwikkelingsprogramma’s competente vakkrachten en professionals afleveren. De twee onderzoekslijnen zijn: ‘Ontwikkeling human capital’ en ‘Implicaties van innoveren.

Learning and Innovation

Europa en een Globaliserende Wereld

Thema 3

Als geboorteplaats van de Europese Unie en stad in de grensregio Duitsland, België en Nederland, waar verschillende talen en culturen samenkomen, is Maastricht de ideale plek om Europa in de context van een globaliserende wereld te bestuderen. Bijna alle UM-opleidingen hebben ofwel een Euregionale of internationale component en we bieden uitwisselingsmogelijkheden en stageplekken over de hele wereld aan. We hebben diverse onderzoeksinstituten opgericht die specifiek op grensoverschrijdende vraagstukken focussen en onze juridische en maatschappijwetenschappelijke vakgroepen lopen voorop in het onderzoek naar Europese rechten en politiek.

Aan de Universiteit Maastricht hebben we binnen dit thema verschillende interdisciplinaire onderzoekslijnen ontwikkeld. We bestuderen uiteenlopende aspecten van de Europese Unie, zoals het functioneren van de EU zelf, de rol van Europa op het wereldtoneel en bijvoorbeeld de spanningen tussen de culturele herinnering en de verscheidenheid op Europees en internationaal vlak.

Politieke wetenschappers, juristen, economen, bedrijfskundigen, gezondheidswetenschappers, historici en cultuurwetenschappers investeren in onderzoek naar de groeiende mismatch in governance tussen nationale (en regionale) overheden en ‘Brussel’, en Europese beleids- en bestuursuitdagingen in een globaliserende wereld. De twee onderzoekslijnen dragen de titels: Europe “beyond Maastricht” en Maastricht “beyond Europe”.

Europa en een Globaliserende Wereld artikelen in het UM Webmagazine  

Europe and a Globalising World

Duurzaamheid & Circulariteit

Thema 4

De toekomst van ons allemaal en die van onze aarde blijkt steeds duidelijker verbonden aan onze leefwijze. Het besef groeit dat we samen voor de opgave staan om duurzame ontwikkeling en brede welvaart te bevorderen, zoals deze ook verwoord zijn in de zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Ook de UM wil haar onderzoek, onderwijs en overige activiteiten duidelijker in de context plaatsen van deze SDG’s.

Circulariteit richt zich op kringlopen van grondstoffen, terwijl duurzaamheid breder betrekking heeft op mensen, milieu en welvaart. Het thema is dan ook relevant voor alle faculteiten en sluit naadloos aan bij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid richting onze gemeenschap en planeet. Wij benaderen dit thema vanuit een breed en holistisch perspectief, dat verder gaat dan primair het (her)gebruiken van materialen. Met het onderzoek (en onderwijs) rond duurzaamheid en circulariteit - en de valorisatie daarvan via de Brightlands-campussen - levert de UM een belangrijke bijdrage aan de overgang naar een duurzame samenleving met circulaire oplossingen.

De taskforce Sustainable UM 2030 heeft als doel het opbouwen van een actieve onderzoeksgemeenschap die faculteitsoverschrijdende duurzaamheid met elkaar verbindt en interdisciplinair en transdisciplinair duurzaamheidsonderzoek faciliteert. Bezoek ook de website van duurzaam onderzoek voor meer informatie. 

sustainability and circularity

Vind een specifiek onderzoek

Find the research you need

Alle wetenschappelijke resultaten van de Universiteit Maastricht worden ter beschikking gesteld aan zowel collegawetenschappers als het brede publiek. Het gaat daarbij niet alleen om wetenschappelijke en professionele publicaties, maar ook presentaties, activiteiten en persberichten over UM-onderzoek.  

 Universiteit Maastricht ‘Research Publications’ website  

Onderzoek blijft niet binnen de universitaire muren: onze onderzoeksgemeenschap werkt samen in multidisciplinaire teams en in nauwe samenwerking met internationale instituten en bedrijven. Dagelijks zoeken we met ons onderzoek naar manieren om de samenleving te verbeteren.

Faculteiten die opgenomen zijn in de (Engelstalige) Research Publications database:

 • Cultuur- en Maatschappijwetenschappen
 • Health, Medicine and Life Sciences*
 • Humanities and Sciences
 • Rechtsgeleerdheid
 • Psychology and Neuroscience
 • School of Business and Economics

*In de loop van 2016 – 2017 wordt ook de enorme onderzoeksproductie van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences toegevoegd, te beginnen met de meest recente onderzoeken.

Nieuws

More news items

Agenda

 • 24 jun
  10:00

  Online Promotie Ferdi Widiputera

  "Diversity in Higher Education: Insights and Implications"

 • 24 jun
  13:00

  Promotie Yingyi Wu

  "Sitting Smartly in Tertiary Education Exploring Strategies to Tackle Sedentary Behavior for Student’s Cognitive and Physical Well-being"

 • 24 jun
  16:00

  Promotie Denise Slenter

  "Symphonies of Metabolomics: Utilizing graphs as sheet music to orchestrate biochemical interactions relevant in health and disease"

More event items

HR Strategie voor Onderzoekers (HRS4R)

De Universiteit Maastricht schaart zich achter de principes van het Europees Handvest voor Onderzoekers en de Gedragscode voor Recruitment van Onderzoekers. Deze worden geïmplementeerd met behulp van de procedure van de HR Strategie voor Onderzoekers (HRS4R).

Het doel is om door middel van HRS4R een inspirerende en stimulerende werkplek voor onderzoekers te creëren. Dit leidt tot erkenning door de Europese Commissie van excellentie in human resources binnen universitair onderzoek.

U kunt meer lezen in de volgende documenten:

  UM Internal Review for Award Renewal & Action plan 2022-2025
  UM Recruitment and Selection guide
  HRS4R Endorsement Letter
  Internal Assessment Report November 2017
  UM Strategie

Neem voor meer informatie contact op Daphne Snackers, beleidsmedewerker HR

HRS4R_logo