Wetenschappelijke integriteit

Integrity and Ethics

Binnen de Universiteit Maastricht (UM) rust op alle betrokkenen bij het onderwijs en onderzoek een eigen verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de wetenschappelijke integriteit. De algemene beginselen van professioneel wetenschappelijk handelen dienen daartoe te allen tijde te worden nageleefd.

De UM onderschrijft de beginselen van professioneel wetenschappelijk handelen als verwoord in de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit en heeft een eigen Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit  vastgesteld. De gedragscode rust op principes van goed wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, met als uitgangspunten eerlijkheid en zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, controleerbaarheid, onpartijdigheid, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid. Dit is in overeenstemming met de overkoepelende UM Gedragscode Integriteit.

Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit

Bij vragen of klachten over wetenschappelijke integriteit kunt u terecht bij de Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit, prof. dr. Gerjo Kok, prof.dr. Franz Palm of bij mevr. dr. Ree Meertens. De vertrouwenspersoon probeert, indien hij of zij daartoe mogelijkheden ziet, te bemiddelen of de klacht anderszins in der minne op te lossen. Indien dit niet mogelijk blijkt, verwijst de vertrouwenspersoon u voor het indienen van een klacht naar de Commissie Wetenschappelijke Integriteit.

Contact:
 vertrouwenspersoonwi[at]maastrichtuniversity[dot]nl
 +31 (0)43 388 2350 (Jackelien Weinans, secretaris van de vertrouwenspersoon)

Commissie Wetenschappelijke Integriteit

De Commissie Wetenschappelijke Integriteit onderzoekt klachten en brengt daarover advies uit aan het College van Bestuur. In de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit is beschreven wat wordt verstaan onder het schenden van wetenschappelijke integriteit en de procedure rondom het indienen van een klacht. De commissie bestaat uit prof. mr. C. Flinterman (voorzitter), prof. dr. W. Kusters en prof. dr. H. Struijker Boudier. Secretaris van de commissie is drs. N. Harteman.

Klacht indienen:
Indien u een klacht wilt indienen (bij voorkeur na tussenkomst van de Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit), dan kunt u deze per e-mail sturen naar  niels.harteman[at]maastrichtuniversity[dot]nl of per post:
Universiteit Maastricht
Secretaris Commissie Wetenschappelijke Integriteit
MUO/drs. N. Harteman
Postbus 616
6200 MD Maastricht
o.v.v. persoonlijk en vertrouwelijk

Klachten moeten aan de volgende vereisten voldoen:
duidelijke op schrift gestelde omschrijving van de (vermoede) schending van de wetenschappelijke integriteit door een of meer bepaalde medewerkers van de universiteit
de daarop betrekking hebbende schriftelijke stukken of andere bewijsmiddelen
vermelding van naam, functie en contactgegevens van klager
dagtekening
ondertekening door klager

Meer informatie over wetenschappelijke integriteit vindt u op de website van VSNU  

De Klachtenregeling wetenschappelijke integriteit en de vertrouwenspersoon zijn in overeenstemming met de overkoepelende UM Gedragscode Integriteit.

Vertrouwenspersonen voor Ph.D.-ers

Naast de vertrouwenspersonen en de commissie voor wetenschappelijke integriteit heeft elke faculteit een of meer vertrouwenspersonen aangesteld voor Ph.D. kandidaten. De vertrouwenspersonen kunnen Ph.D. kandidaten adviseren over een breed scala van issues, problemen en conflicten, inclusief maar niet beperkt tot wetenschappelijke integriteit.

De vertrouwenspersonen zijn: