Wetenschappelijke integriteit

Integriteit en ethiek

Iedereen die betrokken is bij onderwijs en onderzoek aan de Universiteit Maastricht (UM) deelt de verantwoordelijkheid voor handhaving van academische integriteit. Van al onze academische medewerkers wordt verwacht dat zij zich te allen tijde houden aan de algemene principes van de professionele academische praktijk.

De UM onderschrijft de beginselen van professioneel wetenschappelijk handelen als verwoord in de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit en heeft een eigen Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit  vastgesteld.Dit is in overeenstemming met de overkoepelende UM Gedragscode Integriteit.​

Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit

Met de vertrouwenspersoon kun je van gedachten wisselen over zaken die de wetenschappelijke integriteit raken. Bijvoorbeeld plagiaat en fabricage van onderzoeksgegevens. De vertrouwenspersoon geeft advies, zal bemiddelen of probeert de klacht in goed onderling overleg op te lossen. Indien dit niet mogelijk blijkt, kan de vertrouwenspersoon adviseren om een formele klacht in te dienen bij het College van Bestuur. De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en maakt geen deel uit van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit.

Procedure

De adviseurs voor wetenschappelijke integriteit zijn de primaire contactpersoen als er vragen of klachten zij over wetenschappelijke integriteit. Zij zoeken naar een oplossing of proberen te bemiddelen. Als dit niet mogelijk is, dan begeleiden zij de klager bij het indienen van de klacht bij de UM-commissie wetenschappelijke integriteit. Promovendi met vragen of klachten over wetenschappelijke integriteit kunnen ook contact opnemen met hun facultaire vertrouwenspersoon, voordat zij contact op te nemen met de UM-adviseurs over wetenschappelijke integriteit.

Contact

Binnen de UM vervullen prof.dr. Herman Kingma, prof.dr. Franz Palm en dr. Ree Meertens de rol van Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit. Je kunt een afspraak maken via Arnold Verhoeven, de Secretaris van de Vertrouwenspersoon via vertrouwenspersoonwi[at]maastrichtuniversity[dot]nl of bel +31(0)43 388 2350.

Commissie Wetenschappelijke Integriteit

De Commissie Wetenschappelijke Integriteit onderzoekt klachten en brengt daarover advies uit aan het College van Bestuur. In de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit is beschreven wat wordt verstaan onder het schenden van wetenschappelijke integriteit en de procedure rondom het indienen van een klacht.

De externe en onafhankelijke commissie bestaat uit prof.mr. Cees Flinterman (voorzitter), prof. dr. André Knottnerus, Dr. Sjaak Koenis en prof. dr. Marleen van Baak. Secretaris van de commissie is Mr. Veronique Perey.

Klacht indienen 

Klachten moeten aan de volgende eisen voldoen (zie ook Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit):
duidelijke op schrift gestelde omschrijving van de (vermoede) schending van de wetenschappelijke integriteit door een of meer bepaalde medewerkers van de universiteit
de daarop betrekking hebbende schriftelijke stukken of andere bewijsmiddelen
vermelding van naam, functie en contactgegevens van klager
dagtekening
ondertekening door de klager

 Gebruik dit klachtenformulier voor het indienen van een klacht. 

Een klacht indienen
Veronique Perey 
Secretaris Commissie Wetenschappelijke Integriteit
 cwi[at]maastrichtuniversity[dot]nl
 06-34381103

Cloë Brosius
Secretaris Commissie Wetenschappelijke Integriteit
 cwi[at]maastrichtuniversity[dot]nl
 06-28865047

of per post:
Universiteit Maastricht
Secretaris Commissie Wetenschappelijke Integriteit
MUO / mr. V. Perey / C. Brosius
Postbus 616
6200 MD Maastricht
o.v.v. persoonlijk en vertrouwelijk

Vertrouwenspersonen voor promovendi

Naast de adviseurs en de commissie voor wetenschappelijke integriteit heeft elke faculteit een of meer vertrouwenspersonen voor promovendi. De vertrouwenspersonen kunnen promovendi adviseren over een breed scala van kwesties, problemen en conflicten, inclusief maar niet beperkt tot wetenschappelijke integriteit. De adviseurs zijn:

Meer informatie over wetenschappelijke integriteit staat op de website van VSNU of de website van de KNAW.

 Ga naar de vertrouwenspersoon voor medewerkers
 Ga naar de ombudsman