Wetenschappelijke integriteit

Integrity and Ethics

Iedereen die betrokken is bij onderwijs en onderzoek aan de Universiteit Maastricht (UM) deelt de verantwoordelijkheid voor handhaving van academische integriteit. Van al onze academische medewerkers wordt verwacht dat zij zich te allen tijde houden aan de algemene principes van de professionele academische praktijk.

De UM onderschrijft de beginselen van professioneel wetenschappelijk handelen als verwoord in de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit en heeft een eigen Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit  vastgesteld.Dit is in overeenstemming met de overkoepelende UM Gedragscode Integriteit.​

Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit

Met de vertrouwenspersoon kun je van gedachten wisselen over zaken die de wetenschappelijke integriteit raken. Bijvoorbeeld plagiaat en fabricage van onderzoeksgegevens. De vertrouwenspersoon geeft advies, zal bemiddelen of probeert de klacht in goed onderling overleg op te lossen. Indien dit niet mogelijk blijkt, kan de vertrouwenspersoon adviseren om een formele klacht in te dienen bij het College van Bestuur. De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en maakt geen deel uit van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit.

Procedure

De vertrouwenspersonen wetenschappelijke integriteit zijn de primaire contactpersonen als er vragen of klachten zij over wetenschappelijke integriteit. Zij zoeken naar een oplossing of proberen te bemiddelen. Als dit niet mogelijk is, dan wijzen zij klager de weg naar het indienen van een klacht bij de UM-commissie wetenschappelijke integriteit. Promovendi met vragen of klachten over wetenschappelijke integriteit kunnen ook contact opnemen met hun facultaire vertrouwenspersoon, voordat zij contact opnemen met de UM-vertrouwenspersonen over wetenschappelijke integriteit.

Contact

Binnen de UM vervullen prof.dr. Herman Kingma, dr. Ree Meertens en prof.dr. Sophie Vanhoonacker-Kormoss de rol van Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit. Je kunt een afspraak maken via Arnold Verhoeven, de secretaris van de Vertrouwenspersonen via vertrouwenspersoonwi@maastrichtuniversity.nl of bel +31(0)43 388 2350.

Commissie Wetenschappelijke Integriteit

De Commissie Wetenschappelijke Integriteit onderzoekt klachten en brengt daarover advies uit aan het College van Bestuur. In de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit is beschreven wat wordt verstaan onder het schenden van wetenschappelijke integriteit en de procedure rondom het indienen van een klacht.

De onafhankelijke commissie bestaat uit prof. dr. Bruno de Witte (voorzitter), prof. dr. André Knottnerus, prof. dr. Marleen van Baak en dr. Sjaak Koenis. De commissie wordt ondersteund door een secretaris.

Klacht indienen 

Klachten moeten aan de volgende eisen voldoen (zie ook Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit):
duidelijke op schrift gestelde omschrijving van de (vermoede) schending van de wetenschappelijke integriteit door een of meer bepaalde medewerkers van de universiteit
de daarop betrekking hebbende schriftelijke stukken of andere bewijsmiddelen
vermelding van naam, functie en contactgegevens van klager
dagtekening
ondertekening door de klager

 Gebruik dit klachtenformulier voor het indienen van een klacht. 

Een klacht indienen
t.a.v. Secretaris Commissie Wetenschappelijke Integriteit
cwi@maastrichtuniversity.nl

of per post:
Universiteit Maastricht
Secretaris Commissie Wetenschappelijke Integriteit
MUO | CWI secretariaat
Postbus 616
6200 MD Maastricht
o.v.v. persoonlijk en vertrouwelijk

Vertrouwenspersonen voor promovendi

Naast de vertrouwenspersonen en de commissie voor wetenschappelijke integriteit heeft elke faculteit een of meer vertrouwenspersonen voor promovendi. De vertrouwenspersonen kunnen promovendi adviseren over een breed scala van kwesties, problemen en conflicten, inclusief maar niet beperkt tot wetenschappelijke integriteit. De vertrouwenspersonen zijn:

Meer informatie over wetenschappelijke integriteit staat op de website van VSNU of de website van de KNAW.

 Ga naar de vertrouwenspersoon voor medewerkers (intranet)
 Ga naar de ombudsfunctionaris (intranet)