Stralingsbeschermingseenheid Randwyck

Op de campus Randwyck worden bronnen van ioniserende straling, zoals röntgentoestellen en verspreidbare radioactieve stoffen, gebruikt in patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.
Het gebruik daarvan vereist een kernenergiewet vergunning. De Stralingsbeschermingseenheid beheert deze vergunning namens de besturen van de instellingen die samenwerken in de stralingszorg: het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (MUMC+), Universiteit Maastricht (UM), Maastro Clinic, Maastro Protonentherapie BV en Brightlands Incubators Maastricht BV.

Nieuws

Verkorte cursussen TMS-VRS D en SMSR
Om de tijdsinvestering voor de deelnemers te beperken, gaan we onze cursussen in verkorte vorm aanbieden. Het aantal contacturen wordt niet gewijzigd, maar de totale duur van de cursus wordt significant ingekort. Hiermee komen we tegemoet aan de vraag van voormalige cursusdeelnemers. 

Schrijf je nu in voor onze cursussen SMSR en TMS-VRS D!
De cursus TMS-VRS D start op 03-09-2024
De cursus SMSR start op 21-11-2024

Startdata voor 2025:
De cursus TMS-VRS D start op 11-02-2025 en 02-09-2025
De cursus SMSR start op 15-05-2025 en 20-11-2025

Kijk op onze onderwijspagina voor de uitgebreide programma's, en cursusdata voor 2024, 2025 en 2026.

Bij- en nascholingen
Wij bieden 3 verschillende bij- en nascholingen aan:

  • Stralingsbeschermingsdeskundige (op niveau ACD/CD, met registratiepunten)
  • TMS-VRS D
  • TMS-Röntgen (voor toezichthouders op röntgentoepassingen, op niveau TMS-MT en TMS-VT)

Heeft u interesse in deelname aan één van de bij- en nascholingsprogramma's, neem dan contact met ons op. Kijk op onze onderwijspagina voor de uitgebreide programma's.

Verlenging erkenning opleidingsinstituut
Op 23 december 2022 heeft de ANVS onze erkenning als opleidingsinstituut voor stralingshygiënisch onderwijs verlengd voor 5 jaar. We zijn dankbaar voor deze erkenning van de kwaliteit van onze opleidingen.

TOEPASSINGEN CAMPUS RANDWYCK
Op de biomedische campus Randwyck wordt een grote verscheidenheid aan bronnen van ioniserende straling toegepast: röntgentoestellen voor medische diagnostiek, versnellers voor medische therapie, radioactieve stoffen en bronnen voor wetenschappelijk onderzoek, medische toepassingen en onderwijs. Deze mogen alleen worden gebruikt indien daar een kernenergiewet vergunning voor is afgegeven.

KERNENERGIEWET VERGUNNING
De instellingen die op de campus gevestigd zijn, vertonen een grote onderlinge verwevenheid, zowel fysiek als organisatorisch. Om die reden wordt er, mede op verzoek van de overheid, een gemeenschappelijk beleid gevoerd op het gebied van de stralingshygiëne. Gezien de omvang, diversiteit en complexiteit van de toepassingen binnen de instellingen, is aan de samenwerkende instellingen een complexvergunning verleend. Partners zijn het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (MUMC+), Universiteit Maastricht (UM), Maastro Clinic, Maastro Protonentherapie BV en Brightlands Incubators Maastricht BV. Hoewel er een gezamenlijk beleid wordt gevoerd, is iedere rechtspersoon verantwoordelijk voor de toepassingen van ioniserende straling binnen de eigen instelling. De UM fungeert als penvoerder voor de complexvergunning. De verleende complexvergunning en wijzigingen die daarin zijn aangebracht, zijn te benaderen via onderstaande links:

STRALINGSBESCHERMINGSEENHEID
Een stralingsbeschermingseenheid is een verplicht onderdeel van de complexvergunning. De medewerkers houden namens de vergunninghouders onafhankelijk toezicht op de invulling en naleving van de vergunningsvoorwaarden en het borgen van de veiligheid en gezondheid van mens en milieu. Daarnaast heeft zij taken op het gebeid van beleidsvoorbereiding, de wettelijk verplichte administratie en registraties, en organiseert zij opleidingen op het gebied van de stralingsbescherming.

De Stralingsbeschermingseenheid is organisatorisch ondergebracht bij de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences (FHML) van de UM, maar is werkzaam voor alle vergunningpartners. Deze constructie is geformaliseerd in een convenant.

Stralingshygiënisch Beleid
Het stralingshygiënisch beleid dat door de instellingen overeen is gekomen, is geformaliseerd in de “Regeling stralingshygiëne Randwyck”. Voor meer informatie hierover kan u contact met ons opnemen.

STRALINGSDESKUNDIGHEID EN ONDERWIJS
Aan het beroepsmatig werken met bronnen van ioniserende straling zijn bij wet eisen voor deskundigheid op het gebied van de stralingshygiëne verbonden. Voor verschillende toepassingen en taken gelden verschillende deskundigheidseisen.

De stralingsbeschermingseenheid ziet erop toe dat medewerkers op het juiste niveau zijn opgeleid, maar ook dat wordt voldaan aan de plicht tot het op peil houden van kennis en vaardigheden. Daartoe organiseert zij door de overheid erkende cursussen op het gebied van de stralingshygiëne, maar ook bij- en nascholingsprogramma’s op meerdere niveaus. Bekijk hier het complete opleidingsaanbod.

De collega's van Gebouwbeheer, Arbo & Preventie en Biologische veiligheid vindt u hier.