Disclaimer en Privacyverklaring

Disclaimer

Welkom op de website van het Talencentrum van Maastricht University. Het doel van deze website is informatie over het Talencentrum voor iedereen toegankelijk te maken.

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie worden ontleend. Het Talencentrum geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit. Bij twijfel of onduidelijkheid verzoeken wij u daarom contact met ons op te nemen via languagecentre@maastrichtuniversity.nl.

De rechten van de inhoud van deze website, waaronder teksten, afbeeldingen, verslagen, PowerPointpresentaties en opnamen zijn in handen van het Talencentrum van Maastricht University. Gebruik van (gedeelten van) deze inhoud voor andere internetsites of aanpassing, distributie of her-publicatie van de inhoud zonder voorafgaande toestemming van het Talencentrum van Maastricht University is niet toegestaan.

Wilt u voor een bepaald doeleinde gebruik maken van (gedeelten van) de inhoud van de website, dan kun je toestemming vragen door een e-mail te sturen naar languagecentre@maastrichtuniversity.nl.

De Talencentrum-website bevat externe links. Zij staan op de website vermeld als service voor de bezoeker. Het Talencentrum is echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze pagina's van derden. Dat geldt ook voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop aangeboden worden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van de externe links.

Het Talencentrum respecteert de rechten van derden. Mocht u van mening zijn dat uw rechten op enigerlei wijze geschaad worden, dan wordt u verzocht om contact op te nemen met languagecentre@maastrichtuniversity.nl.

Privacyverklaring Talencentrum

Jouw privacy is belangrijk voor de Universiteit Maastricht (UM) en daarom gaat de UM zorgvuldig om met je gegevens. De UM is de verwerkingsverantwoordelijke voor jouw persoonsgegevens. Hoe de UM jouw privacy waarborgt is uiteengezet in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring heeft specifiek betrekking op de werkzaamheden van het Talencentrum van de UM. De UM heeft ook een algemene privacyverklaring, welke je kunt vinden op www.maastrichtuniversity.nl. Deze algemene privacyverklaring regelt de verwerkingen die niet specifiek in de privacyverklaring Talencentrum worden genoemd. Hier en daar zal er worden verwezen naar deze algemene privacyverklaring voor meer informatie.

Contactgegevens

Heb je vragen over deze privacyverklaring, wil je meer weten over hoe de UM omgaat met persoonsgegevens of heb je misschien een klacht, dan kan je terecht bij:

Je kunt de functionaris voor gegevensbescherming van de UM bovendien rechtstreeks bereiken via fg@maastrichtuniversity.nl.

Welke persoonsgegevens de UM verwerkt

In het kader van de werkzaamheden van het Talencentrum kan de UM de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Naam;
 • Adres;
 • Land;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • Cursusinschrijvingen;
 • Betalingsgegevens;
 • Cursusresultaten;
 • Aanwezigheid bij lessen.

Daarnaast kunnen in sommige gevallen het UM student- of personeelsnummer worden verwerkt. Als de cursus door iemand anders wordt betaald, dan worden de gegevens van de betalende instantie ook geregistreerd.

Als je een cursus volgt middels een DUO-lening of via Blik op Werk dan worden nog de volgende gegevens verwerkt:

 • BSN;
 • Geboorteland,
 • Informatie over een eventuele inburgeringsplicht
 • Niveautoets en/of verslag van intakegesprek;
 • Overeenkomst tussen jou en het Talencentrum.

De UM verkrijgt veel van de genoemde gegevens rechtstreeks van jou. Soms verkrijgt de UM je gegevens via een derde, bijvoorbeeld wanneer je door je werkgever bent aangemeld voor een cursus.

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens van gevoelige aard. Bijvoorbeeld gegevens waaruit jouw ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of levensbeschouwing, lidmaatschap van een vakbond of jouw seksuele geaardheid blijkt. Daarnaast zijn gegevens over je gezondheid, genetische gegevens of biometrische gegevens waarmee je geïdentificeerd kan worden (zoals een vingerafdruk) eveneens bijzondere persoonsgegevens.

De UM verwerkt bijzondere persoonsgegevens wanneer dit wettelijk is toegestaan, je deze gegevens zelf kennelijk openbaar hebt gemaakt of expliciete toestemming hebt gegeven om deze persoonsgegevens te verwerken.

In het kader van de werkzaamheden van het Talencentrum heeft de UM niet als doel om bijzondere persoonsgegevens te verwerken. Echter, het kan incidenteel wel gebeuren, bijvoorbeeld wanneer je deze gegevens ongevraagd kenbaar maakt. De UM gaat zorgvuldig om met de gegevens.

Doeleinden

De UM verwerkt bovenstaande persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

 • Het organiseren, aanbieden en evalueren van de cursussen aangeboden door het Talencentrum;
 • Het informeren over de diensten en producten van het Talencentrum.

Verwerkingsgrond

Wanneer de UM jouw persoonsgegevens verwerkt, dan wordt deze verwerking gebaseerd op een verwerkingsgrond. Een verwerkingsgrond is de reden waarom persoonsgegevens worden verwerkt.

De meeste verwerkingen van persoonsgegevens door het Talencentrum worden uitgevoerd om de overeenkomst tussen UM en jou uit te voeren.

In sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer cursisten een cursus doen die onder de Wet inburgering en het Blik op Werk-keurmerk (BOW) valt, worden er inschrijf- en facturatiegegevens gedeeld met DUO op grond van een wettelijke plicht die rust op DUO en daarom indirect dus ook op UM.

Als je een dienst of product van het Talencentrum hebt afgenomen, dan kan het Talencentrum jou benaderen met een aanbod voor een soortgelijk product of dienst. Het Talencentrum heeft hierbij een gerechtvaardigd belang. Jij hebt altijd het recht je uit te schrijven voor nieuwsbrieven.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden door de UM niet langer bewaard dan noodzakelijk is om het doel van de verwerking te realiseren of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Zo is het Talencentrum verplicht facturen gedurende zeven jaar te bewaren. Digitaal uitgegeven certificaten worden tot 30 jaar bewaard.

Voor de andere gegevens geldt dat deze worden bewaard gedurende twee jaar gerekend vanaf het einde van de laatste cursus.

Ontvangers van persoonsgegevens

Binnen de UM zijn er maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat enkel de personen die je persoonsgegevens moeten verwerken toegang daartoe hebben. Als je als onderdeel van je facultaire curriculum een taalcursus volgt, dan worden inschrijfgegevens en resultaten daarvan met de faculteit gedeeld om registratie en facturatie van de cursus door de faculteit te verzorgen.

Je persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de werkzaamheden van het Talencentrum. Denk hierbij aan de partijen die de UM in staat stellen de werkzaamheden van het Talencentrum uit te voeren die toegang kunnen hebben tot persoonsgegevens. De UM heeft met deze partijen schriftelijke afspraken gemaakt over de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens.

DUO

In sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer cursisten een cursus doen die onder de Wet inburgering en het Blik op Werk-keurmerk (BOW) valt, worden er inschrijf- en facturatiegegevens gedeeld met DUO op grond van een wettelijke plicht die rust op DUO en daarom indirect dus ook op UM.

Blik op Werk / Panteia

Om een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren kunnen contactgegevens worden gedeeld met Blik op Werk of Panteia. Met deze partijen zijn schriftelijke afspraken gemaakt over de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens.

Jouw rechten

De privacywetgeving geeft jou een aantal rechten met betrekking tot je persoonsgegevens. Deze rechten staan hieronder kort benoemd. In de algemene privacyverklaring op www.maastrichtuniversity.nl vind je meer informatie over elk van deze rechten en hoe je deze rechten uitoefent.

Je hebt het recht op inzage, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht de verwerking te laten beperken, je gegevens over te laten dragen aan een andere partij en het recht om bezwaar te maken wanneer er wordt verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang.

Wanneer je een van de onderstaande rechten wilt uitoefenen kan je daarvoor schriftelijk contact opnemen met privacy@maastrichtuniversity.nl of rechtstreeks met functionaris voor gegevensbescherming via fg@maastrichtuniversity.nl.

Wanneer je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door de UM, kun je hierover contact opnemen met de UM via bovenstaande contactgegevens. Je hebt bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun je lezen hoe je dat moet doen.