About UM - Service Centres - Finance header image

Finance

De afdeling Finance vervult twee rollen binnen de Universiteit Maastricht. Enerzijds betreft dit een beheersmatige rol door het adequaat voeren van de financiële administratie en anderzijds een beleidsmatige/adviserende rol ten behoeve van alle geledingen binnen de UM.

Het streven is de administratie up-to-date, volledig, tijdig, juist en betrouwbaar te voeren, met inachtneming van de geldende regelgeving. Hierbij bekleedt Finance tevens een poortwachterfunctie, die verzoeken vanuit de organisatie toetst aan de wettelijke regelgeving en de afgesproken richtlijnen binnen de UM. Het streven er meer dan voorheen op gericht is om uniformiteit in de boekingsgangen en administratie te realiseren.

De beleidsmatige en adviserende functie is van toenemend belang binnen de universiteit. Dit geldt zowel de advisering en informatievoorziening aan individuele medewerkers als het actief participeren in grootschalige projecten binnen de universiteit. In een periode van afnemende middelen neemt het belang van een goede financiële afweging in alle onderdelen van de bedrijfsvoering toe. De eenheid Finance is zodanig ingericht dat deze rol adequaat kan worden ingevuld.