Stichting

Stichting Studium Generale Maastricht
Kamer van Koophandel nummer: 41078040
IBAN: NL25INGB0679756655
BIC: INGBNL2A
RSIN: 804367243

Postbus 616
6200 MD Maastricht
sg-mail@maastrichtuniversity.nl
043-3885307

Bestuurssamenstelling:
prof. dr. G.M.J. Bos, voorzitter
ir. M.W. Lambrichts, penningmeester
S. Brodin, secretaris
Prof Dr S.M.R.L. Vanhoonacker, lid
D. Schmalschläger, lid

Missie, Doelstelling en Beleid

Missie
Volgens de statuten had de stichting bij zijn oprichting tweeërlei doel. Ten eerste: het door middel van met name financiële steun stimuleren van de activiteiten en de programma’s van het Studium Generale (SG). Ten tweede het scheppen van aanvullende voorwaarden van met name financiële aard om te komen tot hoogwaardige activiteiten en programma’s van het SG. De stichting dient deze doelen te bereiken door het creëren van fondsen en door andere ter zake dienstige activiteiten.

Het onderscheid tussen deze doeleinden, zo dat al bestaat is op zijn minst vloeiend van aard. Geen misverstand kan er bestaan over de centrale toevoeging ‘met name financieel’. Men kan de uitspraak restrictief duiden: de stichting beperkt zich tot financiële en materiële zaken en wellicht bij uitzondering tot andere. Men kan ook kiezen voor een meer uitgebreide betekenis: de stichting houdt zich in ieder geval met financiële zaken bezig, maar dient ook andere doelen na te streven. De ontwikkeling van de stichting gaat in die richting: van een steunstichting ten dienste van het bureau SG naar een stichting die zich eveneens beraadt hoe op enige afstand van de Universiteit Maastricht (UM) het werk van het SG kan worden bevorderd “door andere ter zake dienstige activiteiten”. Deze wijziging leidt tot een nieuwe formulering van de doeleinden.

Uiteraard blijft de Stichting SG fungeren als een financiële instelling. Voor het werk van het SG is het van belang dat in een aparte rechtspersoon gelden kunnen worden geworven, beheerd, uitgegeven en verantwoord. 

Bijna alle universiteiten, en zeker de UM, stellen zich tot doel een actieve bijdrage te leveren aan de gemeenschap waarin zij functioneren. Hoe eng of breed men die gemeenschap ook opvat, groot Maastricht, zoal niet de gehele euregio valt er onder. Hoe kan de universiteit zijn maatschappelijke dienstverlening realiseren? Het beste door de unieke bijdragen op het gebied van onderwijs en onderzoek voor zover mogelijk te delen met de gemeenschap. De activiteiten van het SG op het gebied van lezingen en cursussen zijn daarvoor geschikt. Aangezien onderwijsinstellingen dit type maatschappelijk dienstverlening niet of bij uitzondering geoormerkt gefinancierd krijgt, dient een stichting SG een rol spelen bij het ontwikkelen van het beleid en het werven van fondsen. Wanneer de stichting SG voor dit doel kiest, draagt zij er toe bij dat de universiteit een taak die door de financiering niet tot de core business behoort, beter kan uitvoeren. 

Daarnaast kan de stichting SG bijdragen aan het functioneren van de universiteit in zijn regio. Student zijn is meer dan studeren. Het betekent ook de individuele ontplooiing van jongeren, reflectie op de eigen studie, inzicht in de samenhang der wetenschappen en de aanwezigheid van een cultureel klimaat dat ideaal gezien verheft en vermaakt. Universiteiten kunnen dat niet integraal verzorgen. Het werk van het SG in dit opzicht zou kunnen profiteren van gerichte activiteiten van de stichting. Daardoor wordt bovendien in het algemeen de inbedding van de universiteit in de plaatselijke samenleving versterkt.

Een dergelijke uitgebreide definitie van de activiteiten vraagt een actief en zelfstandig beleid. Daarbij dienen twee grenzen in acht te worden genomen. Het College van Bestuur van de UM moet in grote lijnen het met het gevoerde beleid eens zijn. De stichting moet een mandaat geven aan het bureau SG om volgens de binnen de UM geldende regels alsmede de afspraken met subsidiënten en andere contribuanten het programma inhoudelijk voor te bereiden, uit te voeren en de kwaliteit te bewaken. Het bestuur ziet daar op toe. Niet meer en ook niet minder.

Doelstelling
Conform de statuten van de Stichting:
1. De Stichting heeft ten doel:
- het door middel van met name financiële steun stimuleren van de activiteiten en de programma's van het Studium Generale van de Universiteit Maastricht;
- het scheppen van aanvullende voorwaarden van met name financiële aard om te komen tot hoogwaardige Studium Generale activiteiten en programma's.
2. De Stichting tracht haar doel te verwezelijken door:
a. het creëren van fondsen ten behoeve van materiële ondersteuning van de activiteiten van programma's die door het bureau Studium Generale worden uitgevoerd;
b. andere activiteiten, die dienstig zijn aan de verwezelijking van het doel.
 
Hoofdlijnen beleid
In hoofdlijnen is het beleid van de Stichting Studium Generale gekoppeld aan het uit te voeren beleid van het Bureau Studium Generale.
Het Studium Generale wil:
- het inzicht bevorderen in de samenhang van de wetenschappen;
- de individuele, culturele en sociale vorming van studenten bevorderen;
- uitgaande van de overweging dat de universiteit een sociale en een culturele betekenis heeft voor de regio, de activiteiten voor belangstellenden uit de regio open stellen.
Dit doet het Studium Generale door het organiseren van interdisciplinaire lezingen, debatten en collegereeksen. Het gaat om 60 tot 75 lezingen en debatten per jaar, 18 tot 22 collegereeksen bestaande uit 5 colleges per jaar en een kunst- en wetenschapfestival. Studium Generale wil als een vrijplaats van openheid, vrijheid van denken en van meningsuiting, worden beschouwd, maar ook als voorganger in de strijd voor een rechtvaardigere wereld. Studium Generale biedt deze brede waaier aan activiteiten, ook aan het regionale publiek, waardoor het SG een bijdrage levert aan de ontwikkeling van een academische cultuur in Maastricht en een brug slaat tussen universiteit en samenleving.
Voor een nadere uitwerking hiervan verwijzen we naar het afdelingsplan 2019-2022 dat via onderstaande link gelezen kan worden.

Hieronder vindt u de complete statuten met de doelstellingen van Stichting Studium Generale en het afdelingsplan van het bureau Studium Generale, waar het beleid van de Stichting zich op richt.

Statuten Stichting Studium Generale
Afdelingsplan Studium Generale 2019-2022

Beloningenbeleid
Omdat er bij de Stichting Studium Generale nooit sprake is van beloningen is er geen beloningenbeleid. Het bestuur opereert geheel op vrijwillige basis. Leden van het bestuur ontvangen ook geen onkostenvergoeding of vacatiegeld.

Financieel verslag
Hieronder vindt u de jaarafreking van de Stichting Studium Generale.

Jaarafrekening 2022 Stichting Studium Generale