Educational Development and Information Technology (EDIT)

De afdeling Educational Development and Information Technology (EDIT) voert binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid verschillende werkzaamheden uit op het gebied van onderwijs en onderwijsbeleid. Haar belangrijkste opdracht bestaat erin de kwaliteit op alle aspecten van het onderwijs te waarborgen.

De taken van het EDIT-team liggen op het gebied van kwaliteitszorg, toetsing en selectie, onderwijsontwikkeling, professionele ontwikkeling van docenten, ondersteuning van het gebruik van IT in het onderwijs en onderwijskundig onderzoek binnen het juridische domein. Meer specifiek brengt dit de volgende activiteiten met zich mee:

 • borging van de kwaliteit van de juridische onderwijsinhoud
 • ondersteuning en advisering bij toetsing en selectie
 • onderzoek naar studiesucces
 • interne kwaliteitszorg op het gebied van toetsing
 • professionele ontwikkeling van onderwijzend personeel 
 • ondersteuning voor docenten bij de ontwikkeling en verbetering van de benodigde vaardigheden om les te kunnen geven aan de universiteit en hen met name begeleiden bij het verwerven van een Basiskwalificatie Onderwijs (BKO)
 • selectie, training, begeleiding en matchen van studenttutoren in het kader van het project Talent Scouting
 • ondersteuning en advisering inzake het onderwijsbeleid van de faculteit
 • toegepast onderzoek naar kwaliteit en doelmatigheid van het geboden onderwijs
 • onderzoek naar en evaluatie van aan onderwijs gerelateerde projecten binnen de faculteit
 • advisering en ondersteuning bij gebruik van IT in het rechtenonderwijs

IT in het onderwijs

Het IT-team van de EDIT-afdeling is in hoofdzaak verantwoordelijk voor de coördinatie en ondersteuning binnen de faculteit van de elektronische leeromgeving EleUM (Electronic learning environment UM) (voor docenten) en de Student Portal (voor studenten). Het team verzorgt binnen de faculteit tevens de ondersteuning van andere UM-systemen, zoals het IWIO-systeem voor kwaliteitszorg en het online-klantcontactsysteem eSC, en ondersteunt op zowel technisch als functioneel vlak de verschillende online-faculteitssystemen die zijn ontwikkeld. De belangrijkste daarvan zijn het Academic Paper Dossier (online-scriptiedossier), Solver (systeem voor registratie van de onderwijslast voor onderwijzend personeel), Vacancy Form (systeem voor vacatureverwerking) en de Oefenrechtbank (online-systeem voor beheer van zaken van het Oefenrechtbankteam).

Daarnaast is een aantal kleinere systemen ontwikkeld, voornamelijk ter ondersteuning van de administratie bij het Onderwijsbureau.

Voorts biedt het team IT-support voor de matchingprocedure en de toelatingsexamens voor masteronderwijs. Zowel binnen de faculteit als UM-breed coördineert en stimuleert het team e-learningprojecten (bijv. online-examinering, online-stemmingen, de virtual classroom en online-video's voor onderwijs) en verstrekt het adviezen op dit gebied.

Tot slot behoort de coördinatie, ondersteuning en verwerking van college-opnamen tot de reguliere taken van het IT team.

Kwaliteitszorg

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid hecht groot belang aan een structurele en systematische kwaliteitszorg voor het onderwijs. Op alle onderwijsactiviteiten wordt toegezien, waarbij sterke en zwakke punten benoemd en verbeteringen aangebracht worden. De EDIT-afdeling is belast met het verzamelen van gegevens over de onderwijskwaliteit. De afdeling stelt vragenlijsten op en zorgt ervoor dat gegevens worden verkregen en verwerkt.

Evaluaties vinden plaats op verschillende niveaus, bijvoorbeeld op het niveau van afzonderlijke cursussen, practicums, stages en essays, maar ook op het niveau van leerprogramma's. De meeste evaluaties worden uitgevoerd aan de hand van het IWIO-systeem (Interfacultair Web-based Informatiesysteem Onderwijskwaliteit). Binnen dit systeem vullen studenten online-vragenlijsten in. IWIO is een op maat gesneden systeem dat het mogelijk maakt specifieke aspecten van het onderwijs te controleren, naast de standaard controle op essentiële parameters zoals algemene indruk, onderwijsgroep, colleges, tutor, blokboek, toetsing en studielast. Tutoren vullen een zogeheten tutorenvragenlijst in over de organisatie van de cursus en geven daarbij hun mening over het onderwijsproces. Studenten en docenten kunnen de evaluatierapporten voor de verschillende cursussen inzien, maar hebben geen toegang tot resultaten per onderwijsgroep en tot de resultaten uit de tutorenvragenlijst. 

De meeste gegevens over de onderwijskwaliteit verkrijgt de faculteit via het elektronische kwaliteitszorgsysteem IWIO. Zo nodig wordt er gezorgd voor andere manieren van evaluatie, bijvoorbeeld in de vorm van paneldiscussies. Alle evaluatieresultaten worden onder de verschillende commissies verspreid.
 

Ontwikkeling van het personeel

Als het gaat om de ontwikkeling van het personeel streeft de faculteit te allen tijde naar een hoge kwaliteit van en een grotere efficiëntie binnen het onderwijs. Ons beleid op dit gebied strekt zich uit over ons huidige personeel en over nieuwe tutoren.
Nieuwe tutoren moeten er op rekenen dat zij binnen de methode van het probleemgestuurd onderwijs (PGO) aan een uitgebreide en praktijkgerichte training voor tutoren en didactische begeleiding (observatie/bespreking/persoonlijke tips) worden onderworpen. Ook meer ervaren docenten kunnen op hun eigen verzoek voor didactische begeleiding in aanmerking komen. Bovendien kunnen docenten, afhankelijk van hun behoeften, een cursus volgen of verzoeken om persoonlijke begeleiding/ondersteuning ter verbetering van hun vaardigheden op gebieden die nodig zijn voor de verschillende rollen die zij in het onderwijs vervullen (tutor, docent, begeleider, cursusontwikkelaar, beoordelaar).
De Universiteit Maastricht moedigt al het onderwijzend personeel aan de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) te verwerven. De EDIT-afdeling biedt daarom een programma aan dat docenten ondersteunt bij de ontwikkeling en verbetering van hun didactische vaardigheden en hen helpt deze kwalificatie te behalen.

Ten slotte zorgt de EDIT-afdeling in het kader van het project Talent Scouting voor de selectie, training en begeleiding van studenttutoren. Om studenttutoren met specifieke cursussen te kunnen matchen, werkt de coördinator personeelsontwikkeling nauw samen met de blok- en onderwijscoördinatoren van de verschillende vakgroepen.

Toetsing

Toetsingskwaliteit is voor de Faculteit der Rechtsgeleerdheid een zaak van essentieel belang. Rina Vaatstra en Anne Verweij zijn de EDIT-medewerkers die trainingbijeenkomsten over toetsingskwaliteit verzorgen. Medewerkers kunnen contact met hen opnemen voor maatwerkadvies over nieuwe vormen van toetsing, screening van toetsen, het opstellen van vragen, groepstoetsing, doorlopende toetsen, online-toetsing, andere feedbackinstrumenten en statistische analyses van toetsen.