Kennis-As Limburg

Organisatie - Kennis-As 2.0

De Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool en Maastricht MUMC hebben in 2013 het initiatief genomen voor de Kennis-As, een strategisch tienjarig programma om de maatschappelijke en economische structuur in Limburg te versterken. In maart 2015 is Fontys Hogeschool als vierde kennisinstelling aangesloten. Centraal in de Kennis-As staat het versterken en verbinden van de vier Brightlands campussen in Limburg die algemeen gezien worden als de huidige en toekomstige aanjagers van de economische ontwikkeling. Daarnaast stimuleert de Kennis-As een gezonde en vitale bevolking.

De Kennis-As sluit naadloos aan bij het nationale programma Brainport 2020, gericht op de omvorming van Zuid-Oost Nederland tot een kenniseconomie van internationale allure op het gebied van biomaterialen, agri/food en health. Het programma past ook in de Europese agenda waarin vergrijzing, gezondheid en duurzaamheid nadrukkelijk zijn opgenomen.

Investeringen

Kennis-As 2.0 - Investeringen

Samen investeren de drie ’founders’ en Fontys 190 miljoen euro in verbindende projecten de ontwikkelingen in en rond de campussen in Maastricht, Geleen, Venlo en Heerlen. De provincie Limburg op haar beurt matcht de investeringen met eenzelfde bedrag zodat in totaal 380 miljoen euro beschikbaar is om projecten te initiëren en uit te bouwen. Samen met de investeringen van het bedrijfsleven en (intern)nationale subsidiestromen wordt in het kader van de Kennis-As naar verwachting ongeveer 600 miljoen euro in de Limburgse economie gepompt. Dit levert volgens berekeningen 2300 directe en 10.000 indirecte banen op. De verdere uitbouw en verbinding van de campussen heeft ook internationale effecten. Met verschillende kennisinstituten in de grensstreek zijn en worden samenwerkingsverbanden aangegaan. 

Projecten

Afgelopen jaren zijn, vaak op initiatief van de Universiteit Maastricht, in het kader van Kennis-As Limburg grote projecten opgestart. Het gaat zonder uitzondering om projecten die multidisciplinair zijn, die gevoed worden vanuit verschillende (wetenschappelijke en maatschappelijke) partners, verbindingen zoeken met het bedrijfsleven en gericht zijn op hetzij de maatschappelijke vraagstukken van Limburg, hetzij de economische sterktes in de regio. Daarmee wordt de economische en maatschappelijke structuur in Limburg duurzaam versterkt. 

Kennis-As 2.0 - Projecten

Voorbeelden van Kennis-As projecten:

  • AMIBM  , Aachen Maastricht Institute for Biobased Materials;

  • BISS  , Business Intelligence and Smart Services Institute;
  • EAL  , Educatieve Agenda Limburg;
  • ITEM, Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility
  • LINK, Limburg INvesteert in haar Kenniseconomie
  • Movare  , De gezonde basisschool van de toekomst
  • University College Venlo
  • HEFI, Healthy Eating and Food Innovation

Verschillende nieuwe initiatieven van de Kennis-As partners staan onder de noemer Kennis-As 2.0 op stapel.

Organisation - CvB - Nick Bos

Nieuw elan

 Het programma Kennis-As van de Universiteit Maastricht en haar partners brengt nieuw elan in de regio. Het kan wel degelijk een verschil maken in Limburg. Dankzij de robuuste steun van de provincie Limburg kunnen we, samen met andere kennisinstellingen en het bedrijfsleven, op de Brightlands-campussen werken aan blijvende versterking van de kennisinfrastructuur en Limburgse economie. Voor de UM snijdt het mes aan twee kanten: in de speurtocht naar de vertaling van kennis naar nieuwe toepassingen voor het bedrijfsleven kan de universiteit op een slimme en efficiënte manier komen tot innovaties in onderwijs en onderzoek. De eerste projectresultaten zijn wat dat betreft veelbelovend, maar het zijn langlopende ontwikkelingen die we ook tijd moeten geven om tot bloei te komen. In 2023 maken we de balans op. Ik vertrouw erop dat we dan ver op streek zijn.  

Nick Bos, vice-voorzitter van het College van Bestuur Universiteit Maastricht