Maas & Roer: Fiscale berichten uit de Euregio

Op deze pagina vindt u de nieuwsbrief Maas & Roer van de Capaciteitsgroep Belastingrecht.

In deze nieuwsbrief trachten wij actuele ontwikkelingen onder uw aandacht te brengen die vaak onopgemerkt blijven. Daarnaast besteden wij aandacht aan nieuwe publicaties van de leden van de capaciteitsgroep en aan bijeenkomsten die wij organiseren. Op deze wijze hopen wij u een impressie te kunnen bieden van onze (fiscale) activiteiten aan de Universiteit Maastricht.

Abonneren

U kunt zich hier aanmelden om onze nieuwsbrief periodiek per e-mail te ontvangen. Wij verzoeken u om naast uw e-mail adres tevens uw postadres en de naam van uw eventuele werkgever te vermelden. Indien u nog vragen of opmerkingen heeft over onze Nieuwsbrief dan kunt u terecht bij de redactie.

Deze nieuwsbrief is beschikbaar in het formaat PDF (5.0). Indien uw computer dit formaat niet weergeeft, dan kunt u hier de benodigde programmatuur ophalen.

Edities

 

Inhoudsopgave editie 13 - oktober 2007

 1. Redactioneel
 2. Maastrichts Fiscaal Symposium
 3. Geen belastingplichtige, geen aanslag
 4. Afschrijving op onroerende zaken: de Hoge Raad en de wetgever als ‘goed koopman’
 5. Fiscale en overige bestuursrechtspraak
 6. De toerekening van opzet en grove schuld van een an-der aan de belastingplichtige na 1 december 2006:”Belastingadviseur, blijf bij je leest!”
 7. Is een administratieve boete voor de adviseur ernstig bezwarend?
 8. Betalen voor informatie in Duitsland
 9. Environmental state aid overhauled
 10. De nieuwe BTW richtlijn
 11. Eigenheimzulage ook voor Grensarbeiders (?)
 12. Successiewet en Europees recht
   

Inhoudsopgave editie 12 - september 2006

1. Redactioneel
2. Oraties
3. Maastrichts Fiscaal Symposium
4. Wijziging BPM in zicht
5. Fiscale transparantie van een Amerikaanse LLC en de Vpb 2007
6. Invoering van een Vrijstelling voor Beleggingsinstellingen
7. Effectueren Heffingskortingen bij in het Buitenland Werkende Partners
8. Gebruikelijk Loon en de Levensloopregeling
9. Internationale Aspecten van de Levensloopregeling
 

Inhoudsopgave editie 11 - februari 2006

1. Redactioneel 
2. Verslag van het Maastrichts Fiscaal Jubileum Symposium 
3. Deelnemerschapsleningen 
4. De Commanditaire Vennoot: van de Stilte in de Storm 
5. Verkoop onder Voorwaarden in Combinatie met de Bijleenregeling 
6. Belastingfraude in Internationaal Perspectief 
7. Het Fiscale Loonbegrip 
8. Vrijwillige Vrijwillige Verzekering? 
9. Het Nationaliteitsbeginsel Achterhaald? 
10. Een Pan-Europees Belastingverdrag
11. International Trade Implications of Fiscal Subsidiation in Pursuit of Kyoto Protocol Objectives
 

Inhoudsopgave editie 10 - september 2005

1. Redactioneel 
2. Maastrichts Fiscaal Jubileumsymposium 
3. De Toekomst van de Nederlandse Vennootschapsbelasting vanuit een Economisch Oogpunt 
4. Vrijwillige Verzekering in Strijd met Art. 39 EG 
5. Premieuitbetaling en Toeslaginning 
6. Fiscale Eenheid Omzetbelasting en de Hoofdelijke 
7. Aansprakelijkheid van Artikel 43 Invorderingswet 1990 
8. Dubbele Rechtsbescherming en Rechtsmanco 
9. Fax Fataal: Rechtstreeks Beroep tegen de Primaire Aanslag 
10. Een Administratieve Boete is een Straf 
11. Verslag Gastcollege Hans Vervloed (PWC Eindhoven)
 

Inhoudsopgave editie 9 – maart 2005

1. Redactioneel
2. Maastrichts Fiscaal Symposium
3. Vermogensrendementsheffing in jaar van overlijden
4. Nieuwe afdeling 3.6a in de Wet IB 2001
5. Cadeaus op kosten van de zaak
6. Fiscale winstbepaling binnen de Europese Unie: IFRS, een relevante optie?
7. Wet conflictenrecht geregistreerd partnerschap en consequenties rondom pensioenverevening 
8. Discussie fiscalisering volksverzekeringen weer opgelaaid?
9. Beperkte verzekering en art. 13, lid 2, onderdeel f, Vo. 1408/71
"Eens een bouwterrein, altijd een bouwterrein"
 

Inhoudsopgave editie 8 - oktober 2004

1. Redactioneel
2. Maastrichts Fiscaal Symposium 
3. Nieuw aanvullend Protocol bij het Belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland. 
4. Nieuwe Europese Verordening betreffende de Coördinatie van de Sociale Zekerheidsstelsels op komst 
5. Het contra-legem Rapport: over Staatssteun, Technolease en Carnaval 
6. Bevordering van Bedrijfsoverdracht
7. De Levensloopregeling: een kort overzicht
 

Inhoudsopgave editie 7 - december 2003

1. Redactioneel
2. Uitreiking Orde van de Gulden humor aan prof dr. Willem Vermeend 
3. Invloed van het Europese recht op de Nederlandse VpB 
4. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van vennootschappen in relatie tot het Europese recht 
5. Nieuwe thin capitalisation rules in Duitsland en Nederland 
6. Behoud van werkloosheidsuitkering bij zoeken naar werk in het buitenland 
7. Tweede feitelijke instantie in fiscale zaken 
8. Verslag van het 13e Maastrichts Fiscaal Symposium 
9. Verslag van het Ius Commune Congres
 

Inhoudsopgave editie 6 - oktober 2003

1. Redactioneel 
2. Maastrichts Fiscaal Symposium 
3. Eerste Maastrichtse Seminar voor alumni en studenten Fiscaal Recht en Fiscale Economie 
4. Pre-Europees Belastingrecht 
5. Werkt de nieuwe regeling voor werkruimten? 
6. Veranderende fiscale tarieven werken door in aanvulling VUT 
7. Samenloop WAO- of Waz-uitkering met pensioen 
8. Relatie belastingverdragen en Verordening 1408/71 betreffende het internationale beroepsgoederenvervoer 
9. Meestbegunstiging binnen de Europese fiscale rechtsorde
 

Inhoudsopgave editie 5 - juni/juli 2003

1. Redactioneel
2. Aankondiging Maastrichts fiscaal symposium
3. Commentaar op belastingverdragen nu eindelijk uitgekomen 
4. Fiscaal beleid nieuw kabinet
5. Capital gains in de Wet IB 2001 
6. Paardensprong in de belastingkamer
7. Beperking van rente-aftrek in de Vpb
8. Anti-misbruikbepalingen betreffende afgewaardeerd schuldvorderingen
9. Getrouwd naar Nederlands recht is internationaal nog lang niet getrouwd
10. Kinderbijslag bij „Eigenheimzulage“
11. Toepassing van het vast tarief voor niet-ingezetenen in tegenstelling tot ingezetenen onder voorwaarden toegestaan
12. Hypotheekrenteaftrek voor een buitenlands belastingplichtige?
13. Het Belgische coördinatiecentrum regime gehandhaafd?
14. Betaald parkeren: wel of niet fiscaal?
 

Inhoudsopgave editie 4 - april 20031. Voorstel voor beperking administratieve lasten: alle bijzondere loonbestanddelen in een lumpsumheffing
2. Geen toetsing leeftijdsgrens van ondernemer bij gefacilieerde lijfrente 
3. Hypotheekrenteaftrek voor een binnenlands belastingplichtige met een woning in het buitenland? 
4. Behoud van de werkloosheidsuitkering volledig werkloze grensarbeiders bij werkzoeken in andere staat 
5.Dubbel progressievoorbehoud in strijd met Europees recht? 
6. Termijnen voor het bestaan van een vaste inrichting 
7. Onderzoek door studenten: de kwalificatie van een buitenlands samenwerkingsverband 
8. Interne compensatie 
9. Aftrek van BTW in verband met de verkoop van aandelen in een dochtervennootschap 
10. Bouwterrein in de zin van art. 11 lid 4 Wet op de omzetbelasting 1968
 

Inhoudsopgave editie 3 - februari 2003

1. Verslag oratie prof. dr. R.G. Prokisch [De volledige tekst vindt u hier] 
2. Verslag promotie mr. drs. R.H.C. Luja
3. Gastcollege staatssecretaris Van Eijck 
4. Regime fiscale eenheid herzien [De volledige tekst vindt u hier] 
5. Verstrekking van een vrijstellingsbeschikking voor bronbelasting over werkzaamheden in Duitsland 
6. RVA-uitkering en compensatieregeling artikel 27 Verdrag Nederland - België 
7. Monti's belastingpakket lijkt vruchten af te werpen 
8. Onderzoek door studenten: Euregio & fiscaliteit 
9. E-commerce: btw-evenwicht tussen EU- en andere aanbieders 
10. Vermogensetikettering in de Omzetbelasting 
11. De ondernemerspartij die géén ondernemer was 
12. Procesrecht inzake aansprakelijkstelling gewijzigd
 

Inhoudsopgave editie 2 - december 2002

1. Redactioneel
2. Inaugurale rede 
3. Promotie 
4. Nieuwe bewerking van Hofstra's Inleiding 
5. Effectieve belastingdruk in de Europese Unie 
6. Het begrip "aanhorigheid" in de eigen-woningregeling 
7. Witteveenkader nog net gered? 
8. Nederlandse studiefinanciering 
9. Belasting van bloemenhandelaars in hun relatie met Duitsland 
10. Nieuwe grensarbeidersregeling tussen België en Duitsland 
11. Danner-arrest en aftrekbaarheid van pensioenpremies in Europa 
12. De overheid en de voorbelasting 
13. Het BTW-compensatiefonds en wat fiscaliteit 
14. Verlaagde BTW-tarief levert vooralsnog geen extra werkgelegenheid op 
15. Artikel 23 van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting geschrapt per 1 oktober 2002 
16. Geen vrijstelling voor onder bezwarende titel verrichte onderzoeksactiviteiten van openbare instellingen 
17. Toegelaten instellingen (Woningwet) en overdrachtsbelasting 
18. De omzetbelastingplichtige directeur groot aandeelhouder 
19. Het una via-beginsel uit artikel 69a AWR 
20. Een kerstkaart als adreswijziging?
 

Inhoudsopgave editie 1 - september/oktober 2002

1. Redactioneel
2. Willem Vermeend terug bij UM 
3. Verslag van het 12e Maastrichts Fiscaal Symposium 
4. Bewerking van de nieuwe uitgave van Vogel's commentaar op belastingverdragen afgesloten 
5. Wegwijs in de fiscaliteit 
6. Aanmerkelijk belang 
7. Ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen 
8. Hybride leningen 
9. Een beroep op afwezigheid van alle schuld als verweer tegen verzuimboeten 
10. Reparatie AOW-gat 
11. Toepassing van de Vo. 1612/68 in geval van aanvullingen bij volledige werkloosheid 
12. Geen recht op de voordelen van het belastingverdrag met Duitsland bij misbruik door tussenschakeling van een Nederlandse vennootschap 
13. Grensarbeiders: Duitse "Eigenheimzulage" voor personen die in Nederland wonen? 
14. Pomphouders in de grensstreek moeten accijnssubsidie definitief terugbetalen 
15. Afschaffing nihiltarief REB duurzame energie 
16. Telecomkabels en de (on)mogelijkheden van precariobelasting