Wat we doen

Het D&I Office zet zich in voor het bevorderen van een inclusieve cultuur. Als een van de meest internationale universiteiten in Europa zijn we er ons van bewust dat onze kracht in diversiteit ligt. Daar zijn we trots op. We streven ernaar om veel verder te gaan dan quota en het naleven van de regels: we zijn vastbesloten om een omgeving te creëren waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt. 

We hebben twee belangrijke doelstellingen:

 • Ervoor zorgen dat de medewerkers- en studentenpopulatie meer divers wordt.
 • Een inclusieve omgeving creëren, waarin al het talent en alle competenties kunnen worden ingezet voor het welzijn van de leden van de UM-gemeenschap en voor het welzijn van de organisatie zelf.

Om deze doelstellingen te realiseren, heeft het D&I Bureau vier essentiële aandachtsgebieden geïdentificeerd:

Vier pijlers

Aantrekken en behouden van talent

Deze pijler is gericht op het aantrekken van een meer diverse groep wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke medewerkers en studenten. Het is onze intentie om bij de werving en het behoud van medewerkers een breder concept van talent te hanteren, en om een omgeving te creëren waarin studenten en medewerkers zich kunnen ontwikkelen.

Doelen:

 • Een inclusief wervingsproces op poten zetten dat divers talent aantrekt.
 • Herevalueren van loopbaanmogelijkheden voor alle groepen.
 • Voldoen aan de verwachtingen met betrekken tot het behoud van talent.

Actiepunten:

Ontwikkelen van een inclusief wervingsdraaiboek dat alle aspecten van het wervingsproces doorlicht. Laat je vacatureteksten controleren; stuur ze naar checkmyvacancy@maastrichtuniversity.nl.
 Erkenning van en waardering voor divers talent, om hun groei binnen de organisatie te bevorderen.
De inspanningen van de UM op het gebied van D&I benadrukken in de werving van studenten en medewerkers.
Het UM-beleid voor mensen met een functiebeperking presenteren.
Aandacht voor kwetsbare studentgroepen (bijv. eerstegeneratiestudenten)

Bevorderen van cultuurverandering

Het bevorderen van cultuurverandering is cruciaal, omdat dit de enige manier is om duurzaam inclusief te worden. Hieronder vallen activiteiten die onze diversiteits- en inclusiviteitswaarden bevorderen en ontwikkelen, en bewustzijn hiervoor creëren. 

Doelen:

 • Ondersteunen en onderkennen van bottom-up-initiatieven van studenten en medewerkers.
 • Herkennen van struikelblokken en kansen met betrekking tot het creëren van een inclusieve cultuur.
 • D&I breed integreren in het onderwijs aan de UM.
 • Mensen samenbrengen om D&I-kwesties te bespreken.
 • Kennis en ervaring uitwisselen op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Actiepunten:

D&I-beurzen.
Ondersteuning van D&I-organisaties van studenten en medewerkers.
Regelmatig monitoren van studenten en werknemers met betrekking tot D&I.
Diverser maken van curricula.
D&I opnemen in de leerdoelen van bachelor- en masteropleidingen.
Diversiteitsdag, FEM-symposia en andere events.
Externe contacten en audits.

Versterken van diversiteitscompetenties

Alle medewerkers moeten zich bewust zijn van het belang van diversiteit, om zo een inclusieve UM-omgeving mogelijk te maken. Het belang van inclusie moet worden onderkend en vast onderdeel worden van onze kwaliteitsprocessen (studentbeoordelingen, BKO-portfolio, jaargesprekken). Zowel medewerkers als studenten hebben de vaardigheden nodig om zich succesvol te kunnen bewegen in de diverse academische omgeving van de UM.

Doelen:

 • Versterken van D&I-competenties binnen de UM-gemeenschap.
 • Opnemen van D&I-competenties in bestaande structuren en kwaliteitsprocessen.

Actiepunten:

Relevante D&I-trainingen aanbieden aan studenten, docenten en managers.
D&I opnemen in basiskwalificatie onderwijs (BKO) en permanente professionele ontwikkeling (CPD).
Evalueren van de D&I-competenties van tutors en studenten.

Gezins- en levensfasevriendelijk HR- en onderwijsbeleid maken

Door de zorgverantwoordelijkheid van de leden van de UM-gemeenschap te onderkennen en faciliteren, kan de UM meer gelijkwaardigheid bieden, talent aantrekken dat meer divers is, de medewerkertevredenheid vergroten en duurzame loopbaanontwikkeling bevorderen. Door waardering te hebben voor verschillende levenswijzen, door in te zien dat er op verschillende momenten in het leven verschillende behoeftes zijn, en door het scheppen van voorwaarden voor uiteenlopende loopbaanmodellen, zorgt de UM ervoor dat je naast je privéleven onderwijs kunt volgen en een carrière kunt opbouwen.

Doelen:

 • Mogelijk maken dat leden van de UM-gemeenschap werk/studie kunnen combineren met zorgtaken.
 • Positioneren van de UM als gezinsvriendelijke en zorgzame universiteit.

Actiepunten:

Identificeren van tekortkomingen in de huidige voorzieningen voor studenten en medewerkers met zorgtaken en die opheffen (op basis van best practices binnen de UM, maar ook bij andere universiteiten).
Informatie over zorgthema’s verzamelen en verspreiden.
Zorgen voor goede faciliteiten bij de UM (bijv. kolf- en rustruimtes).
Netwerk voor onderlinge steun voor studenten en medewerkers opzetten.
Ervoor zorgen dat managers op de juiste wijze omgaan met zorgkwesties.
De mogelijkheden voor kinderopvang onderzoeken.
Voorstellen ontwikkelen voor diensten/voorzieningen, zoals een dual career programma (voor partners van medewerkers).

Strategie documenten

Ons beleid is gebaseerd op onderstaande documenten:

 D&I 2020-2023 (in English)
 Diversity at the Core (in English)
 Community at the Core (in English)
 UM Cares Objectives Agreement (in English)