Medezeggenschap

Medezeggenschap en inspraak zijn bij de Universiteit Maastricht geregeld via de Universiteitsraad (UR) en de Faculteitstraden. Deze organen beslissen mee over de koers van de universiteit en de faculteiten en komen op voor de belangen van studenten en medewerkers.

Universiteitsraad

De Universiteitsraad (UR) van de Universiteit Maastricht (UM) is het medezeggenschapsorgaan op basis van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek. De belangrijkste bevoegdheden van de Universiteitsraad zijn het advies- en instemmingsrecht. In het Bestuurs- en Beheersreglement UM is omschreven op welke punten de UR om advies en/of instemming wordt gevraagd. De UR is betrokken bij het opstellen van dit reglement.

De UR functioneert als klankbord voor het College van Bestuur (CvB), toetst, controleert en kan initiatiefvoorstellen indienen. De raad kent drie commissies waarin medewerkers en studenten overleggen met het CvB over plannen en voorstellen. Elke maand vindt een plenaire vergadering plaats met de voltallige raad en het college.

De Universiteitsraad telt twintig leden, gelijk verdeeld over studenten en medewerkers. Zes mensen vertegenwoordigen het wetenschappelijke personeel, vier het ondersteunend personeel. Zij worden om de twee jaar gekozen. De tien studenten in de UR worden elk jaar gekozen.

Voor meer informatie zie de website van de Universiteitsraad of de VSNU .

Contact   

 Griffie Medezeggenschap

Faculteitsraad

Elke faculteit van de Universiteit Maastricht heeft een faculteitsraad. Deze functioneert in principe hetzelfde als de Universiteitsraad en is sparring- en overlegpartner van het faculteitsbestuur en zijn decaan. Daarnaast informeren faculteitsraden en de UR elkaar.

Ook de faculteitsraden bestaan uit vertegenwoordigers van het wetenschappelijk personeel, ondersteunend personeel en studenten. Zij worden uit eigen geledingen gekozen; de zittingstermijn bedraagt twee jaar, met uitzondering van de studentleden die voor één jaar worden gekozen.

De faculteitsraden hebben diverse bevoegdheden, waaronder instemmingsrecht aangaande het faculteitsreglement, onderdelen van de onderwijs- en examenregeling, het vaststellen van de richtlijnen voor de wetenschapsbeoefening en het vaststellen van integrale beleidsnota’s op de gebieden van onderwijs, onderzoek en internationalisering. De faculteitsraad heeft adviesrecht over bijvoorbeeld benoemingen van hoogleraren en de facultaire begroting.

Dienstraad

Ieder servicecentrum en het Maastricht University Office (MUO) heeft een dienstraad. De dienstraad wordt gekozen door, en bestaat uit, medewerkers. Qua positie is deze raad vergelijkbaar met de faculteitsraad.

De dienstraad overlegt regelmatig met de directeur van het servicecentrum of MUO. Tijdens de overlegvergaderingen komen alle aangelegenheden aan bod die de dienst als werkeenheid treffen. De dienstraad komt het recht toe de directeur te adviseren. In sommige gevallen heeft de directeur instemming van de dienstraad nodig.

Benieuwd hoe medezeggenschap en inspraak zijn geregeld, in een notendop? Bekijk de video.

Wil je meer weten over de verkiezingen voor de medezeggenschapsorganen? Lees hier verder.