Maastricht University Office

Maastricht University Office (MUO) adviseert en ondersteunt het College van Bestuur, de faculteiten en servicecentra van de Universiteit Maastricht. Het Support Office adviseert en ondersteunt diverse bestuursorganen van de UM en maakt ook deel uit van MUO. MUO is gevestigd in een voormalig klooster, dat ook een periode dienst deed als gerechtsgebouw, op de Minderbroedersberg. 
 

Academic Affairs

De afdeling Academic Affairs (AA) van het Maastricht University Office (MUO) is verantwoordelijk voor de ambtelijke advisering van het College van Bestuur en faculteiten op het gebied van onderzoek, onderwijs, kennisvalorisatie, internationalisering, campusontwikkeling en de strategie  van de universiteit. Academic Affairs dient ook als vraagbaak voor faculteiten en servicecentra en is regelmatig verantwoordelijk voor de eerste aanzet van strategische implementatie. Daarnaast heeft AA ook een signaleringsfunctie voor bijvoorbeeld nationale en internationale ontwikkelingen in hoger onderwijs.

Academic Affairs ondersteunt de ambitie van de universiteit om haar huidige positie te versterken aan de hand van 3 leidende thema’s: ‘Leren & Innoveren’, ‘Kwaliteit van Leven’ en ‘Europa & een globaliserende wereld’ en draagt bij aan het cultiveren van een dynamische, innovatieve leeromgeving waar zelfreflectie en constante verbetering van zeer groot belang zijn. Tevens ondersteunt Academic Affairs het creëren van de randvoorwaarden waarbinnen een student succesvol kan zijn in zowel zijn academische als sociale ontwikkeling.

Directeur
 Michel Walthouwer 

Secretariaat
 Jolanda Wilhelmus-Fissette
 + 31 43 3883101

Corporate Information Office

Het Corporate Information Office is verantwoordelijk voor de strategische en beleidsmatige uitvoering van ICT (IT Governance) bij de Universiteit Maastricht (UM). Momenteel zijn 6 medewerkers werkzaam voor deze afdeling in functies als ICT-beleidsmedewerker, ICT-projectleider en Project Portfoliomanager.

IT Governance vormt de verbindende schakel tussen de vraag- en aanbodzijde in de organisatie.

De vraagzijde bestaande uit eindgebruikers en vertegenwoordigers daarvan, is erop ingericht de wensen en eisen van de organisatie te specificeren en kenbaar te maken met betrekking tot de huidige informatievoorziening.

De aanbodzijde bestaat uit het onderdeel dat verantwoordelijk is voor het leveren van de basis IT diensten, zoals het beschikbaar stellen van het netwerk, e-mail, werkplekken en het beheer daarvan. Bij de UM is deze taak belegd bij het service centrum ICTS.

Directeur
 Marita Keurentjes

Secretariaat
Vacancy

Development & Alumni Relations

Development & Alumni Relations (D&A) voert een tweetal, deels met elkaar samenhangende, activiteiten uit.

Het draagt zorg voor de werving van private fondsen (afkomstig van schenkers, erflaters, bedrijven, sponsoren, donateurs, stichtingen, enz.). De universiteit kan daarmee bijzondere projecten, onderzoeken en andere wensen realiseren, daar waar reguliere middelen voor onderzoek en onderwijs mogelijk te kort schieten. Development & Alumni Relations is tevens het bureau van het Universiteitsfonds Limburg/SWOL en de directeur van D&A is ook directeur van het Universiteitsfonds Limburg/SWOL. Deze stichting ondersteunt het onderwijs en onderzoek aan de UM al vanaf de oprichting.
 
 Kijk voor meer informatie op de website van het Universiteitsfonds Limburg  .

Daarnaast voert D&A de centrale doelstellingen van het UM alumnibeleid uit. Het Alumni Office, als onderdeel van D&A, draagt zorg voor de binding van de UM en zijn Alumni gemeenschap. Het office onderhoudt de CV gegevens van onze alumni, organiseert en ondersteunt alumnikringen in ons land en (vaak ver) daarbuiten. Verschillende evenementen en ontmoetingsmomenten worden opgezet. Ook worden diverse communicatiemiddelen, waaronder social media, benut om alumni te informeren over en te betrekken bij hun Alma Mater. Het Alumni Office binnen D&A werkt samen met de alumnicoördinatoren van de Faculteiten en Schools, waar immers de contacten met alumni op inhoud en netwerk vooral van belang zijn.

  Zie ook de Alumni website.

Directeur
 Bouwien Janssen

Alumni Office
 Camiel Pesch
 + 31 43 38 85220

University Fund Limburg / SWOL
 Miranda Klingenstijn
 +31 43 388 2556

Human Resources Management

Bij de afdeling HRM van de Universiteit Maastricht (UM) zorgen ongeveer 35 medewerkers voor de uitvoering van het HR-beleid van de universiteit. Missie van dit beleid is ervoor te zorgen dat de universiteit over goede mensen beschikt en behoudt. Daarbij hoort dat medewerkers zich prettig voelen in de organisatie en zich verder kunnen ontwikkelen.

Het beleid richt zich op de ontwikkeling van talenten. Uniek is dat hierbij niet alleen het wetenschappelijk en ondersteunend personeel is betrokken, maar ook onze studenten en alumni. Studenten en alumni worden in toenemende mate in de gelegenheid gesteld om hun talenten verder te ontwikkelen door werkzaamheden voor de UM te verrichten. Ook internationalisering is een belangrijk aspect dat zich onder meer uit in het aantrekken van diverse nationaliteiten en culturen. Daarnaast speelt het toenemende belang van de Engelse taalvaardigheid in alle posities binnen de UM.

Het HR beleid wordt geconcretiseerd binnen faculteiten en andere organisatorische eenheden, in afspraken tussen medewerkers en hun leidinggevende, daarbij zo nodig bijgestaan door HR-adviseurs. 

Tot deze MUO-afdeling behoren ook het Staff Career Centre (persoonlijke loopbaanbegeleiding en -ontwikkeling, coaching en algemeen advies en ondersteuning) en het Kenniscentrum voor Internationale Medewerkers (KCIS). 

 Meer informatie over HR-organisatie, het beleid en contactgegevens vindt u onder 'Werken bij de UM'.  

Directeur
 Nieke Guillory

Secretariaat
Pernilla van den Boogaard        
 + 31 6 34381114
 Charlotte Evers
 + 31 6 34451423
 Nieke Last
 + 31 6 34381118
 Marleen van Minnen
 + 31 43 38 85219

Juridische Zaken

De afdeling Juridische Zaken (JZ) biedt strategisch advies en ondersteuning aan het College van Bestuur en de faculteiten.

De werkzaamheden van JZ, die zowel privaat- als bestuursrechtelijk van aard zijn, bestrijken een breed terrein, zijn concern-georiënteerd en worden verricht voor alle onderdelen en interne stakeholders van de universiteit. Voorbeelden van deze werkzaamheden zijn het opstellen en beoordelen van contracten en de advisering en bewaking van de bestuurlijke inrichting van de universiteit. Ook ondersteunt JZ het College Beroep voor de Examens (CBE), signaleert de afdeling relevante juridische ontwikkelingen en worden juridische procedures begeleid.

Administratief recht /
Onderwijsrecht 

Cloë Brosius
Kristien Festjens

Galina Nelissen
Monique Soons

Arbeidsrecht

Fabienne Degens
Wendy van Osch
Gilles Raaijmakers

College van Beroep voor Examens Monique Soons
Privaatrecht

Paul Bohnen
Suzanne ten Hoeve
Nina Paulissen
Cindy Schröder

Privacyrecht

Emma Preller
Monique Soons

   

Directeur
 
Cenay Akin

Secretariaat JZ
  Wilma Berger
 +31 6 34381099
 Simone Caubergh   
  +31 6 40955370

Marketing & Communications

De afdeling Marketing & Communications (M&C) is verantwoordelijk voor de bevordering van de reputatie en het onderhoud/de groei van het relatienetwerk van de Universiteit Maastricht. Voor Marketing & Communications zijn momenteel circa 40 mensen werkzaam binnen diverse afdelingen; Corporate Communicatie, Digitale Innovatie, Redactie, Events en Marketing.

Wat betreft de concerncommunicatie zijn de activiteiten van de afdeling M&C gericht op drie speerpunten:

  • Reputation & Brandmanagement
  • Relationship Management
  • Student Recruitment

Directeur
 Fons Elbersen 

Secretariaat directeur
 Alexandra Fixe
 + 31 43 38 82037

Adjunct directeur
 Monique Merckx

Secretariaat adjunct directeur
 Christianne Knaapen
 + 31 43 38 85222

Andere MUO afdelingen

Bureau Academische Zittingen
 Fabienne Dingena
 + 31 43 38 83096

Coördinerend Beraad Bedrijfsvoering
 Antoinette Stöcker
 + 31 43 38 83096

Internal audit
 Sjors Olders
 + 31 43 38 82045

Staff Career Centre
 Petra Stein
 + 31 6 48482877

Management Team
 Niels Harteman
 + 31 43 38 83286

Medezeggenschap
 Carolle Nijst
 + 31 43 38 83170

MUO Servicepoint
 Marleen van Minnen
 +31 (0)6 34 38 10 24