Missie & strategie

De Universiteit Maastricht (UM) is een jonge universiteit in het hart van Europa met een duidelijk mondiaal perspectief en een sterke focus op innovatieve onderwijs- en onderzoeksstrategieën. Wij zien onszelf in de allereerste plaats als een open en inclusieve academische gemeenschap die streeft naar een goede mix van Nederlandse, Europese en andere internationale studenten en die in haar onderwijs- en onderzoeksprogramma's zowel Europese als mondiale kwesties aan de orde stelt.

De missie en strategie van de UM voor de toekomst zijn gebaseerd op vier kernwaarden:

  • Een vernieuwer zijn op het gebied van onderwijs en onderzoek door introductie van de CORE-filosofie op onze universiteit;
  • Een inclusieve aanpak hanteren en onze deuren openen voor alle studenten en medewerkers die bij ons profiel passen en onze kernwaarden onderschrijven;
  • Onze sociale verantwoordelijkheid serieus nemen door verbanden te leggen tussen de universiteit en de samenleving, van lokaal tot mondiaal niveau;
  • Een duurzame instelling zijn in de breedste zin van het woord.

CORE staat voor Collaborative Open Research Education.

  • Collaborative - onderwijs en onderzoek kunnen beter in teams dan individueel worden georganiseerd

  • Open - in de zin van ruimdenkend en innovatief
  • Research Education - benadrukt het belang van de integratie van onderzoek en onderwijs

Strategisch Programma
De UM-strategie is vastgelegd in het Strategisch Programma 2017-2021  (alleen in het Engels)
 

Onze impact

De Universiteit Maastricht is sterk verankerd in het hart van de samenleving. In de brochure ‘Onze impact op Maastricht, Europa en de wereld’ leest u alles over onze invloed op allerlei terreinen; van economie en gezondheid tot cultuur en de fysieke omgeving. Daarnaast zijn de belangrijkste feiten en cijfers erin opgenomen.

Prestatieafspraken

In 2011 maakte het Ministerie van OC&W met alle universiteiten en hogescholen prestatieafspraken over de thema's onderwijskwaliteit/excellentie, studiesucces, docentkwaliteit en onderwijsintensiteit. Daarnaast hebben de instellingen hun ambities aangegeven met betrekking tot de thema's overhead en valorisatie. 

Lees het voorstel Prestatieafspraken 2013-2016  van de UM. 

Resultaten prestatieafspraken
In de jaarverslagen zijn de scores op de afgesproken indicatoren te terug te lezen. Uit de scores blijkt dat de UM goed op koers ligt de afgesproken streefwaarden op de indicatoren te realiseren.