Complaints Service Point: hét loket voor studenten voor bezwaar, beroep of klacht

Het Complaints Service Point (CSP) is hét loket van de UM waar je als student terecht kunt als je het oneens bent met een beslissing van een persoon of orgaan binnen de UM, of als je vindt dat je onjuist bent behandeld door een persoon of orgaan binnen de UM.

Bevoegdheid CSP

Het Complaints Service Point is een faciliteit zoals bedoelt in artikel 7.59a van de Wet op het Hoger onderwijs en het Wetenschappelijk onderzoek (WHW). Dit betekent dat je bij het CSP laagdrempelig een bezwaar, beroep of klacht kunt indienen. Het CSP bevestigt de ontvangst hiervan, en stuurt de gehele zaak vervolgens zo spoedig mogelijk door naar het bevoegde orgaan. Dit betekent dat het CSP de zaak niet zelf in behandeling neemt of hier inhoudelijk op reageert. Het CSP zorgt er enkel voor dat jouw zaak zo snel mogelijk naar de juiste persoon of het juiste orgaan binnen de UM wordt doorgestuurd, die de zaak inhoudelijk zal behandelen.

Samen tot een oplossing komen lukt vaak ook

Op het moment dat je een bezwaar, beroep of klacht indient bij het CSP start je een formele juridische procedure. Soms is het daarom goed om jouw situatie eerst te bespreken met de persoon of een orgaan waar het om gaat. Vaak lukt het samen tot een oplossing te komen. Lukt het toch niet om samen tot een passende oplossing te komen of ligt het te gevoelig om jouw situatie eerst met de betreffende persoon of instantie te bespreken? Dan kun je alsnog, of direct, bij het CSP je bezwaar, beroep of klacht indienen.

 

Een bezwaar

Een bezwaar kun je indienen als je het niet eens bent met een schriftelijk besluit dat genomen is door of namens een orgaan van de universiteit, zoals het College van Bestuur. Voorbeelden hiervan zijn beslissingen over je toelating tot een bacheloropleiding, je inschrijving of de hoogte van je collegegeld.     

Meer over een bezwaar indienen

Een beroep

Een beroep kun je indienen als je het niet eens bent met een schriftelijke beslissing van een persoon of orgaan van de universiteit zoals ze zijn genoemd in de wet (artikel 7.61 WHW). Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan beslissingen van de Examencommissie, van een examinator of over een (negatief) bindend studieadvies of de toelating tot een masteropleiding.

Meer over een beroep indienen

Een klacht

Een klacht kun je indienen wanneer je van mening bent dat de wijze waarop er met je is omgegaan – ongeacht in welke situatie – niet correct is. Ook in gevallen van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag of ongewenst seksueel gedrag of seksueel misbruik kun je een formele klacht indienen. In deze situaties is het ook mogelijk om (eerst) contact op te nemen met de vertrouwenspersoon voor studenten om de situatie in vertrouwelijke sfeer te bespreken en indien gewenst ondersteuning te krijgen. Na contact met de vertrouwenspersoon kun je alsnog besluiten een formele klacht in te dienen.

Meer over een klacht indienen 
Meer over ongewenst gedrag melden
Meer over de vertrouwenspersoon voor studenten

Wanneer kun je niet bij het CSP terecht?

Niet in alle gevallen kun je bij het CSP terecht. Let daarom altijd goed op of er wel sprake is van een schriftelijk besluit genomen door of namens een persoon of orgaan van de UM. Wanneer je niet zeker bent of je tegen een besluit bezwaar of beroep kan indienen, kun je onderaan het besluit vaak een bezwaar- of beroepsclausule vinden. Dit is een indicatie dat je tegen dit besluit bezwaar of beroep kunt indienen via het CSP. Voorbeelden van gevallen waarvoor je niet bij het CSP terecht kunt zijn:

Waarschuwing Negatief Bindend Studieadvies (NBSA)
Tegen een waarschuwing dat jou eventueel een negatief bindend studieadvies te wachten staat, kun je (nog) niet in beroep gaan. Deze waarschuwing is namelijk geen besluit is in de zin van artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht (Awb). Je kunt pas in beroep gaan als je een definitief (negatief) bindend studieadvies-besluit hebt ontvangen. Neem als je vragen hebt over de waarschuwing of aankondiging van een negatief bindend studieadvies contact op met je studieadviseur.

Examencommissie 
Heb je vragen of klachten over de organisatie van een tentamen of wil je een verzoek indienen omtrent een extra tentamenkans? Dan kun je het beste (eerst) contact opnemen met de Examencommissie van je faculteit. De betreffende contactgegevens kun je vinden op intranet (deze link stuurt je naar de homepage van het studentenintranet, van waaruit je de contactgegevens van de Examencommissie van jouw faculteit kunt opzoeken).