Vertrouwenspersoon voor studenten

De Universiteit Maastricht (UM) tolereert geen enkele vorm van ongewenst gedrag of ongelijke behandeling. Studenten van de UM die desondanks toch te maken krijgen met ongewenst gedrag kunnen terecht bij een vertrouwenspersoon.

Ongewenst gedrag

Wat is ongewenst gedrag?

Wat kun je zelf doen?

In geval van ongewenst gedrag is het belangrijk om actie te ondernemen. Te lang ermee blijven rondlopen kan mogelijk leiden tot stress en psychische of lichamelijke klachten.

Om het ongewenste gedrag te stoppen, is het van belang dat je dit gedrag bespreekbaar maakt. Het kan zijn dat de veroorzaker niet bewust is van het feit dat hij/zij jou tot last is. Je kunt dit doen via de informele route: je kunt contact opnemen met degene die het ongewenste gedrag vertoont en deze persoon er op wijzen dat jij je stoort aan dit gedrag. Je kunt ook samen met iemand dit gesprek aangaan, of neem contact op met de vertrouwenspersoon.

Blijf er in ieder geval niet mee rondlopen, maar praat erover.

Wat is de rol van een vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon bespreekt je probleem in vertrouwelijke sfeer met jou. De vertrouwenspersoon zal luisteren, adviseren en samen verkennen hoe het probleem opgelost kan worden. Onder alle omstandigheden wordt je verhaal vertrouwelijk behandeld en er wordt alleen actie ondernomen als jij daarmee instemt. De vertrouwenspersoon kan je ook begeleiden in het voeren van gesprekken met de persoon waardoor jij je niet meer veilig voelt, eventueel in het bijzijn van zijn/haar leidinggevende. De vertrouwenspersoon is geen mediator, maar als ondersteuning voor de student. Het vertrekpunt is altijd jouw gevoelens, het feit dat jij je geïntimideerd voelt, op welke wijze dan ook. De vertrouwenspersoon zal áltijd jouw belangen behartigen. Je kunt er ook voor kiezen om alleen een melding te doen.

Als de informele route niet tot een oplossing leidt, dan is het mogelijk om een formele klacht in te dienen bij het College van Bestuur. Het College van Bestuur heeft een regeling melding en klachtbehandeling ongewenst gedrag vastgesteld die je precies vertelt waar zo’n klacht aan moet voldoen en hoe de procedure eruit ziet. Daarnaast is ook de regeling gezamenlijke klachtencommissie ongewenst gedrag van toepassing. Voor de behandeling van klachten heeft het College van Bestuur een onafhankelijke commissie ongewenst gedrag ingesteld.

De vertrouwenspersoon kan je ondersteunen bij het indienen van een klacht. Het is daarnaast ook mogelijk om rechtstreeks, zonder tussenkomst van de vertrouwenspersoon, een klacht in te dienen via het Complaints Service Point.

Lees hier meer over ongewenst gedrag melden.

Ook als beklaagde heb je recht op een vertrouwenspersoon.

Wat doet de vertrouwenspersoon niet?

De vertrouwenspersoon voor studenten treedt niet op als mediator, zal zich niet mengen in rechtelijke procedures en is niet uit op waarheidsvinding.