Financiële ondersteuning uit het Profileringsfonds bij bijzondere omstandigheden door overmacht

Heb je studievertraging opgelopen door bijzondere omstandigheden, zoals ziekte (óók psychische aandoeningen), familieomstandigheden (bijv. mantelzorg), zwangerschap en bevalling, of een functiebeperking? Dan kun je mogelijk financiële ondersteuning krijgen uit het Profileringsfonds voor de extra studiekosten ten gevolge van (te verwachten) studievertraging.

Let op: met ingang van studiejaar 2023-2024 kunnen ook (non-)EU/EEA-studenten in aanmerking komen voor financiële ondersteuning wanneer zij studievertraging oplopen door overmacht. Voor studievertraging opgelopen in studiejaar 2022-2023 gelden echter nog de oude voorwaarden en regels, zoals hieronder toegelicht.

Voorwaarden en regels studievertraging 2022-2023

 • Je staat ingeschreven als voltijds UM-student en betaalt het wettelijk collegegeld voor je opleiding.
 • Je ontvangt Nederlandse studiefinanciering via DUO en had nog recht op maanden prestatiebeurs in de periode waarin je studievertraging hebt opgelopen. Aanspraak op prestatiebeursmaanden bestaat in beginsel voor de nominale duur van de studie (bachelor- en masteropleiding tezamen), gerekend vanaf het eerste jaar dat je studiefinanciering hebt genoten.
 • Je hebt je bijzondere omstandigheid tijdig gemeld bij de studieadviseur, de studentendecaan of Disability Support. In beginsel is dit binnen twee maanden nadat de bijzondere omstandigheid is ontstaan. Wacht niet met melden totdat je daadwerkelijk studievertraging hebt opgelopen.
 • Je studievertraging is het directe gevolg van de bijzondere omstandigheid.
 • Je hebt minimaal vijf ECTS studievertraging opgelopen.
 • Je dient tijdig een aanvraag in: binnen zes maanden en uiterlijk vóór 1 maart na afloop van het studiejaar waarin je studievertraging hebt opgelopen (als je eerder afstudeert of met je opleiding gaat stoppen, moet de aanvraag minimaal twee maanden voor uitschrijving zijn ingediend).
   

Lees meerRegeling Profileringsfonds 2022-2023  

Voorwaarden en regels studievertraging 2023-2024

 • Je staat ingeschreven als voltijds UM-student voor een bachelor- of initiële masteropleiding.
 • Bij studievertraging in een bacheloropleiding:  je staat nog niet langer bij de UM ingeschreven dan de nominale studieduur van de bacheloropleiding die je volgt (3 studiejaren).
 • Bij studievertraging in een initiële masteropleiding: je staat nog niet langer bij de UM ingeschreven dan de nominale duur van de masteropleiding die je volgt (variërend van 1 tot 4 studiejaren).
 • Je hebt je bijzondere omstandigheid tijdig gemeld bij de studieadviseur, de studentendecaan of Disability Support. In beginsel is dit binnen twee maanden nadat de bijzondere omstandigheid is ontstaan. Wacht niet met melden totdat je daadwerkelijk studievertraging hebt opgelopen.
 • Je studievertraging is het directe gevolg van de bijzondere omstandigheid.
 • Je hebt minimaal vijf ECTS studievertraging opgelopen.
 • Je dient tijdig een aanvraag in: binnen zes maanden en uiterlijk vóór 1 maart na afloop van het studiejaar waarin je studievertraging hebt opgelopen (als je eerder afstudeert of met je opleiding gaat stoppen, moet de aanvraag minimaal twee maanden voor uitschrijving zijn ingediend).
   

Lees meerRegeling Profileringsfonds  

Meld de bijzondere omstandigheden tijdig

Neem bij een bijzondere omstandigheid die van invloed kan zijn op je studievoortgang altijd contact op met je studieadviseur. Doe dit in ieder geval binnen twee maanden nadat de bijzondere omstandigheid zich voordoet. Bespreek met de studieadviseur hoe je studievertraging mogelijk kunt voorkomen dan wel verder kunt beperken. Bij te late melding wordt alleen de studievertraging tot twee maanden vóór de melding meegenomen bij een aanvraag tot financiële ondersteuning. Ook telt of de gemaakte afspraken met de studieadviseur tot (verdere) beperking van studievertraging zijn nagekomen.

Voor meer informatie over financiële ondersteuning bij studievertraging

Studieadviseurs
Studentendecanen

Aanvraagprocedure

Na afloop van het studiejaar waarin de studievertraging is ontstaan, kan pas worden beoordeeld hoe groot je studievertraging uiteindelijk is geworden. Die beoordeling geschiedt in overleg met de studieadviseur, die bekend is met het curriculum van je opleiding en die op jouw aanvraagformulier daarover een paar vragen moet beantwoorden. Daarvoor dien je zelf contact op te nemen met de studieadviseur. Het volledig ingevulde aanvraagformulier kun je vervolgens digitaal indienen in bij het Studenten Service Centrum (SSC) via het Secretariaat Profileringsfonds (profileringsfonds@maastrichtuniversity.nl).

Voor elk studiejaar waarin sprake is van studievertraging door overmacht is een aparte aanvraag nodig, ook als dezelfde omstandigheid tot studievertraging leidt in twee verschillende studiejaren.

Je aanvraag moet uiterlijk zes maanden na afloop van het studiejaar waarin je studievertraging hebt opgelopen zijn ingediend. Dus altijd vóór 1 maart volgend op het vertraagde studiejaar en in elk geval minimaal twee maanden voordat je je uitschrijft bij de UM, omdat je op het moment van uitbetaling bij de UM ingeschreven dient te staan als voltijdstudent.

Heb je studievertraging door overmacht opgelopen in het studiejaar 2022-2023? Download hier het UM Profileringsfonds aanvraagformulier 2022-2023  .

Mocht je studievertraging hebben opgelopen in het studiejaar 2023-2024 en wil je je nog voor het einde van het studiejaar uitschrijven, of is er sprake van zwangerschap en bevalling? Dien je aanvraag dan zo spoedig mogelijk in. Je hoeft in deze gevallen niet te wachten tot het eind van het studiejaar.
Download hier het 
UM Profileringsfonds aanvraagformulier 2023-2024  .

Let op: voor financiële ondersteuning bij studievertraging door bijzondere omstandigheden in studiejaar 2023-2024 gelden andere voorwaarden. Zo kunnen ook internationale studenten zonder studiefinanciering van DUO in aanmerking komen voor financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht. Zie voor de nieuwe regels DEEL I en DEEL II van de Profileringsfondsregeling geldend vanaf 2023-2024.

Besluit

De Directeur van het Studenten Service Centrum (SSC) beslist op jouw aanvraag na advies van de studentendecaan. Bij een positieve beslissing bedraagt de financiële ondersteuning €320 per vastgestelde maand (vijf ECTS) studievertraging opgelopen in studiejaar 2022-2023. En €345,50 per vastgestelde maand (vijf ECTS) studievertraging opgelopen in studiejaar 2022-2023.

Afhankelijk van de aard (alleen bij medische omstandigheid) en de duur (substantiële studievertraging) van de bijzondere omstandigheid die tot studievertraging heeft geleid, verwijst de Directeur van het SSC naar DUO voor een aanvraag tot prestatiebeursverlenging. In dat geval volgt in plaats van financiële ondersteuning uit het UM Profileringsfonds, een ondersteuning door de studentendecaan van een verzoek tot prestatiebeursverlenging met 12 maanden via DUO.

Je Profileringsfondsaanvraag wordt afgewezen wanneer je niet voldoet aan de algemene voorwaarden om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning uit het UM Profileringsfonds, of bijvoorbeeld omdat het causale verband tussen studievertraging en bijzondere omstandigheid niet aannemelijk is, dan wel de studievertraging minder dan vijf ECTS bedraagt.

Binnen acht weken ontvang je van de Directeur van het SSC een schriftelijk antwoord op je Profileringsfondsaanvraag.

Hulp nodig of vragen?
Neem contact op met het Secretariaat Profileringsfonds via profileringsfonds@maastrichtuniversity.nl