Donaties Anatomie & Embryologie

Beschikbaarstelling van lichamen ten behoeve van medisch onderwijs en onderzoek

Voor het anatomisch onderwijs en onderzoek is de vakgroep Anatomie en Embryologie van de Universiteit Maastricht aangewezen op de donatie van lichamen. Mensen kunnen hun lichaam door middel van een codicil of testament ter beschikking stellen. De vakgroep voert daarbij het volgende beleid met onderstaande procedures.

Acceptatie bij overlijden

Het codicil wordt in ons archief geregistreerd en bewaard. Betrokkene bewaart ook een exemplaar van het codicil en ontvangt een instructie hoe er door nabestaanden of verzorgenden gehandeld moet worden bij overlijden (meldnummer en adressen).

De vakgroep behoudt zich het recht voor om een gedane donatie op het moment van overlijden niet te actualiseren en het lichaam te weigeren. Voor ons onderzoek en onderwijs is het namelijk belangrijk zoveel mogelijk te beschikken over lichamen waarvan de 'normale' anatomie niet al te zeer verstoord is. Bovendien moet het medisch-technisch mogelijk zijn het lichaam te conserveren. Bepaalde 'schade' aan het lichaam en pathologie (ziekte) maken het lichaam ongeschikt voor anatomisch onderwijs en onderzoek. Men denke aan verminking door ongeval, recente grote operaties, ernstige uitzaaiingen van kanker, ernstige pathologie van hart en vaten, enzovoort. Daarom wordt bij melding van het overlijden van een codicilhouder via een medisch deskundige (huisarts of behandelend arts) informatie ingewonnen over zaken zoals de doodsoorzaak, medische voorgeschiedenis en de toestand van het lichaam op het moment van overlijden. Pas wanneer blijkt dat er geen medisch- technische bezwaren zijn, wordt het lichaam geaccepteerd. In dat geval wordt het binnen 24 uur door een begrafenisondernemer van de vakgroep opgehaald. Bij het lichaam dient een door een arts opgestelde Verklaring van Overlijden (natuurlijke doodsoorzaak) aanwezig te zijn.

Ten slotte kan de opslagruimte voor geconserveerde lichamen op het moment van overlijden van de betrokkene zo volledig in gebruik zijn, dat om die reden van acceptatie moet worden afgezien. Dit betekent dat in ongeveer één op de twee gevallen een donatie helaas niet kan worden geaccepteerd en aan de nabestaanden moet worden overgelaten wat er verder met het lichaam van de overledene gebeurt. Nabestaanden dienen dan voor verdere afhandeling te zorgen en een begrafenis of crematie te regelen. Daarom adviseren wij mensen die bij ons hun lichaam ter beschikking stellen dringend om een eventuele uitvaartverzekering niet van de hand te doen.

Donatie en codicil

Iedereen die informatie aanvraagt, krijgt een volledig informatiepakket toegestuurd met daarin formulieren waarop eigenhandig geschreven dient te worden dat men toestemming verleent om zijn/haar lichaam na overlijden te doen toekomen aan de Universiteit Maastricht. Eén van de formulieren (het zogenaamde codicil) wordt geretourneerd aan de vakgroep met zo mogelijk één of meerdere verklaring(en) van familieleden of verwanten dat men van het besluit van betrokkene op de hoogte is. Wij voeren dit beleid om te voorkomen dat een beschikbaarstelling pas bij nabestaanden of verzorgenden bekend wordt bij overlijden van de donor. Duidelijke communicatie over een donatie(voornemen) tussen donor en nabestaanden of verzorgenden is belangrijk om ongewenste situaties te voorkomen.

Aanmelding

Tot 6 januari 2025 zijn wij gesloten voor nieuwe inschrijvingen. Daarna is inschrijving mogelijk voor personen die woonachtig zijn in postcodegebied 4800 – 6599.
 

Contactadres:
Vakgroep Anatomie/Embryologie
Beschikbaarstellingen
Universiteit Maastricht
Postbus 616
6200 MD Maastricht

043 38 81 061