Statement CvB over Israël en de Palestijnse gebieden

Het verschrikkelijke geweld van de voorbije weken in Israël en de Palestijnse gebieden raakt iedereen diep. We spreken als universiteit voluit onze afschuw uit over dit geweld en de voortdurende mensenrechtenschendingen en veroordelen alle handelingen waarbij onschuldige slachtoffers vallen. We leven mee met iedereen die erdoor getroffen is en die bezorgd is over familie of vrienden.

Emoties als angst en woede zijn volstrekt begrijpelijk. Daarvoor geven het geweld en de voortdurende dreiging ook alle aanleiding. Mensen vragen aandacht voor wat er gebeurt via demonstraties, petities, debatten en oproepen op sociale media. Een deel daarvan meldt zich ook bij de universiteit met de vraag voor aandacht of om een eenduidig standpunt in te nemen in het conflict.

We begrijpen die oproepen goed. Als bestuur van een rijk samengestelde academische gemeenschap zien we het allereerst als onze verantwoordelijkheid om ruimte en garanties te bieden voor een open en veilige dialoog. Inherent daaraan is dat we terughoudend zijn als het gaat om het innemen van een standpunt over conflicten in de wereld, hoe ernstig van aard die ook zijn.

We hechten er ten zeerste aan om ruimte te geven aan eenieder van onze UM-gemeenschap voor opinievorming en debat. De UM wil een veilige plek zijn waar iedereen in vrijheid een mening mag uiten, een mening kan vormen, en waar ruimte is voor dialoog. We beseffen dat een dialoog over dit conflict ongemak en pijn kan veroorzaken. Het is ook heel duidelijk dat oproepen tot haat, geweld, onverdraagzaamheid of oproepen die op een andere manier de kaders van de open samenleving overschrijden, daar niet bij horen. Binnen onze instelling is er geen enkele plek voor antisemitisme, moslimdiscriminatie of andere vormen van discriminatie of uitsluiting. We laten vreedzame bijeenkomsten binnen de muren van de universiteit toe, zolang deze voldoen aan onze huisregels. Ook hier zullen interpretatieverschillen bestaan van wat wel en niet kan worden geaccepteerd. Meldingen of klachten over grensoverschrijdend gedrag kunnen altijd worden gedaan bij het Concerns & Complaints Point (voor medewerkers) en het Complaints Service Point (voor studenten). 

Al het leed dat het conflict in de Palestijnse gebieden en Israël veroorzaakt, bemoeilijkt een vrije gedachtewisseling tussen degenen die zich identificeren met een van de groepen die lijden onder het geweld, zo realiseren we ons al te goed. Binnen onze gemeenschap horen we echter ook dat er behoefte is om via een dialoog de gedachtewisseling en meningsvorming een plek te geven.

En daarbij hoort ook de mogelijke rol die een universiteit kan spelen in het zich uitspreken in lopende conflicten. We hebben de voorbereiding van een dergelijke bijeenkomst inmiddels opgepakt.

Zoals eerder gemeld kunnen studenten en medewerkers die psychische of praktische problemen ondervinden, op ondersteuning van de UM rekenen:

De situatie in Israël en de Palestijnse gebieden kent een lange en complexe geschiedenis en zorgt al lange tijd wereldwijd voor veel verdeeldheid en polarisatie. Laten we binnen onze eigen instelling de verdeeldheid niet verder vergroten, maar proberen de verbinding te blijven zoeken en er voor elkaar zijn.

Lees ook

Meer nieuws