Algemene privacyverklaring UM

De bescherming van jouw privacy is belangrijk voor de Universiteit Maastricht (UM) en daarom gaat de UM zorgvuldig om met je gegevens. De UM is de verwerkingsverantwoordelijke voor jouw persoonsgegevens. Hoe de UM omgaat met persoonsgegevens is uiteengezet in deze privacyverklaring.

Het kan zijn dat je persoonsgegevens voor een specifiek doel worden verzameld en verwerkt. Wanneer dat specifieke doel niet uitdrukkelijk in deze privacyverklaring staat vermeld, word je in een aparte privacyverklaring geïnformeerd over dat specifieke doel.

 

Welke persoonsgegevens de UM verwerkt

De UM verwerkt persoonsgegevens altijd met een doel en verwerkt niet meer gegevens dan noodzakelijk is voor dat doel. Een algemeen overzicht van deze doeleinden vinden je verderop in deze privacyverklaring.

De UM verkrijgt persoonsgegevens rechtstreeks van jou of van een derde die deze persoonsgegevens met de UM mag of moet delen.

Hier vind je een overzicht van de categorieën van (bijzondere) persoonsgegevens die de UM kan verwerken.

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens van gevoelige aard. Bijvoorbeeld gegevens waaruit jouw ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of levensbeschouwing, lidmaatschap van een vakbond of jouw seksuele geaardheid blijkt. Daarnaast zijn gegevens over je gezondheid, genetische gegevens of biometrische gegevens waarmee je geïdentificeerd kan worden (zoals een vingerafdruk) eveneens bijzondere persoonsgegevens. De UM verwerkt bijzondere persoonsgegevens enkel wanneer dit wettelijk is toegestaan.

Doeleinden

De UM verwerkt persoonsgegeven voor de volgende doeleinden:

Op welke grond de UM persoonsgegevens verwerkt

Wanneer de UM jouw persoonsgegevens verwerkt, dan is deze verwerking gebaseerd op een verwerkingsgrond. Een verwerkingsgrond is de reden waarom persoonsgegevens worden verwerkt.

De UM verwerkt jouw persoonsgegevens voornamelijk voor de vervulling van haar publieke taken op het gebied van het verzorgen van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Echter, de UM kan jouw persoonsgegevens ook verwerken op grond van:

  • De uitvoering van een overeenkomst met jou;
  • Het nakomen van een wettelijke plicht die rust op de UM;
  • De bescherming van jouw vitale belangen of die van een ander;
  • De behartiging van het gerechtvaardigd belang van de UM of een derde;
  • Jouw toestemming.

Verdere verwerking

Het uitgangspunt is dat de UM persoonsgegevens gebruikt voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. In sommige gevallen gebruikt de UM de verzamelde persoonsgegevens ook voor andere doeleinden. Deze doeleinden moeten in ieder geval verenigbaar zijn met het oorspronkelijke verwerkingsdoel. Voordat verdere verwerking plaats vindt wordt er daarom zorgvuldig beoordeeld of het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel van verwerking.

Wijzigingen van de privacyverklaring

Deze privacyverklaring wordt van tijd tot tijd bijgewerkt om deze actueel te houden. Als er sprake is van grote wijzigingen word je hierover geïnformeerd.