Een nieuwe Nederlandse ambtenarenwet met grote gevolgen voor grensoverschrijdend werkenden

ITEM laat opnieuw noodzaak van een goede beoordeling van de grensoverschrijdende effecten zien

De ITEM Grenseffectenrapportage 2019 is gepubliceerd! De bijgevoegde infographic geeft een beknopt beeld van de belangrijkste resultaten.

Vanaf 1 januari 2020 kan de nieuwe Nederlandse Wet normalisering rechtspositie ambtenaren/Wnra bepaalde werknemers van Nederlandse universiteiten – namelijk die, die in België of Duitsland wonen – ervan weerhouden om thuis te werken. Anders dan tot nu toe, wordt het relevant hoeveel tijd ze feitelijk op kantoor of thuis werken. De veranderingen kunnen er toe leiden dat hun situatie met betrekking tot de sociale zekerheid (en eventueel de pensioenen) drastisch zal veranderen, evenals de situatie van de werkgever met betrekking tot de betaling van de sociale bijdragen van deze werknemers. Zoals blijkt uit de ITEM Grenseffectenrapportage 2019 zijn de gevolgen van deze nationale wetgeving voor grensarbeiders aan het licht gekomen, na de goedkeuring van de wet met bepaalde onzekerheden en slechts een ad-hoc onderzoek naar de gevolgen. De zaak illustreert opnieuw de noodzaak van een goede beoordeling van de grensoverschrijdende effecten van nationale wetgeving.

Het Institute for Transnational and Euregional cross-border cooperation and Mobility / ITEM doet met haar jaarlijkse Grenseffectenrapportage precies dat: het geeft meer inzicht in Europese en nationale wetgevings- en beleidsinitiatieven. Het rapport is bedoeld als een waardevol instrument voor beleidsmakers op regionaal, nationaal en Europees niveau bij het nemen van beslissingen over wet- en regelgeving met (bijkomende) effecten voor grens(overschrijdende)regio's. Deze onderzoeken helpen om bestaande of toekomstige grenseffecten in kaart te brengen. Met name de resultaten van individuele onderzoek dossiers dragen bij aan het politieke debat en kunnen een constructieve bijdrage leveren tijdens het wetgevingsproces. Dit artikel zet de belangrijkste bevindingen van de ITEM Grenseffectenrapportage 2019 op een rij.

Zes grensoverschrijdende thema's

De ITEM Grenseffectenrapportage 2019 bevat zes dossiers betreffende een grote verscheidenheid aan grensoverschrijdende kwesties – waaronder specifieke effecten op grensregio's en/of gevolgen voor grensoverschrijdende samenwerking en mobiliteit. De dossiers van dit jaar omvatten drie ex-ante beoordelingen van (potentiele) toekomstige wetgeving: één op nationaal niveau (Wnra), twee op Europees niveau (de voorgestelde verordening tot invoering van een Europees Grensoverschrijdend Mechanisme (European Cross-Border Mechanism (ECBM)) en de nieuwe INTERREG-verordening 2021-2027). In twee andere dossiers van het rapport worden de ex-post effecten van bestaande wetgeving, zowel op nationaal niveau (de Kwalificerende Buitenlandse Belastingplicht (KBB)/"90%-regel") als op Europees niveau (de EU-nitraatrichtlijn en mestquota tussen NL/DE) onderzocht. Bovendien biedt de Grenseffectenrapportage 2019 ook een voorlopige analyse van de uitdagingen van de grensoverschrijdende gegevenscontrole, waarbij de noodzaak van een structurele ontwikkeling van grensoverschrijdende statistieken (op laag regionaal niveau) in het middelpunt van de belangstelling staat.

Infographic
<img src="https://www.maastrichtuniversity.nl/file/um-190100-infographicv3finalverkleindviawordpng?itok=GUWteTQa&timestamp=1542989590" width="250px">

De 90% regel

Wat de beginselen en doelstellingen van de Europese integratie betreft, geeft het ITEM-verslag aan op welke punten de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit verbeterd zou kunnen worden. Ten eerste geeft het Dossier over de zogenaamde "90%-regel" een illustratief overzicht (d.w.z. in termen van huisvesting en arbeidsmobiliteit) van de in- en uitstroom van grensarbeiders tussen Nederland en zijn buurlanden. Het vindt geen bewijs voor een effect van de KBB op het aantal buitenlandse werknemers in Nederland, maar wijst op de nog openstaande juridische vragen in dit verband en de verhoogde administratieve lasten voor grensarbeiders.

Gevolgen WNRA & mest fraude

Ten tweede onderstreept het Wnra-Dossier de dringende behoefte aan meer informatie en verduidelijking van de Nederlandse overheid. Het laat zien hoe een fundamentele wetswijziging met betrekking tot de wettelijke arbeidsstatus van bepaalde groepen werknemers op nationaal niveau complexe gevolgen kan hebben voor grensoverschrijdende arbeidssituaties waarin in twee of meer landen wordt gewerkt. Dergelijke gevolgen doen zich vooral voor op het gebied van de sociale zekerheid (inclusief pensioenen), een rechtsgebied dat in grensoverschrijdend verband afhankelijk is van een supranationaal coördinatiekader welk de toepasselijke wetgeving bepaalt. Aangezien een grondige grensoverschrijdende effectenbeoordeling vrijwel ontbrak voordat de wetgeving werd goedgekeurd, zou deze wetswijziging aanzienlijke financiële gevolgen kunnen hebben voor de betrokken grensarbeiders en werkgevers (zoals universiteiten en academische ziekenhuizen), met name diegene gevestigd in grensregio's.

Op het gebied van de duurzame socio-economische ontwikkeling vonden in Europese en andere landen de laatste tijd meerdere protesten en demonstraties plaats veroorzaakt door de overheidsmaatregelen ter bestrijding van de klimaatverandering. Hieruit blijkt de actualiteit van het Studentendossier van dit jaar, welk onderzocht werd door een groep studenten die deelneemt aan het Honours+ programma van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UM. Dit dossier bevat een ex-post evaluatie van de Europese nitraatrichtlijn uit 1991, die quota vastlegt voor het nitraatgehalte in water en bodem, inclusief het gebruik van mest. De analyse richt zich op de effecten van die richtlijn en mestquota, waarbij wordt gekeken naar de huidige praktijken in de grensoverschrijdende handel in mest en mogelijke fraude aan de Nederlands-Duitse grens, en hoe deze de naleving van de betreffende Europese milieunormen bemoeilijken.

90 percent infographic item

Grensoverschrijdende samenwerking & governance

Als laatste, maar daarom niet minder belangrijk, wordt het thema van de grensoverschrijdende samenwerking en de impact op de Euregionale cohesie vanuit verschillende invalshoeken belicht. Het ECBM-Dossier behandelt de voor- en nadelen van een nieuw transnationaal rechtsinstrument ter versterking van de grensoverschrijdende samenwerking. Dit nieuwe mechanisme, dat door de Europese Commissie is voorgesteld, is bedoeld om grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten – bijvoorbeeld op het gebied van infrastructuurontwikkeling en diensten van algemeen economisch belang – te bevorderen door een "standaardprocedure" aan te bieden voor het oplossen van grensoverschrijdende belemmeringen. Het voorstel voorziet in (potentieel) slagkrachtig politiek-juridische invloed voor initiatiefnemers van projecten om het uit de weg ruimen van zodanige grensbelemmeringen die het gevolg zijn van -aan weerszijden van een grens- uiteenlopende nationale wetgevingen te versnellen. Deze juridische innovatie zou veel mogelijkheden kunnen bieden om grensoverschrijdende projecten sneller van de grond te krijgen.

Dit wordt aangevuld met een voorlopige beoordeling van de nieuwe INTERREG-verordening 2021-2027 en haar nieuwe doelstelling om 15 % van de programmamiddelen aan ‘Governance’ toe te wijzen. In dit dossier wordt beoordeeld wat ‘Governance’ betekent voor de verschillende stakeholders in de programmagebieden in de Benelux. De aandacht gaat vooral uit naar de verwachtingen over de wijze waarop dit van invloed kan zijn op de uitvoering van het programma en de reikwijdte ervan kan veranderen, in het bijzonder met het oog op het duurzamer maken van de grensoverschrijdende samenwerkingsstructuren. Een mogelijke interessante bestemming voor dergelijke gerichte financiering is om grensoverschrijdende gegevens structureel beschikbaar te stellen, zoals wordt bepleit in het Dossier over grensoverschrijdend monitoring. Dit dossier problematiseert hoe het verzamelen van gegevens zich op het nationale niveau concentreert en vaak eindigt aan de grens. Het wordt verder onderzocht hoe het structurele verzamelen van grensoverschrijdende statistieken mogelijk gemaakt kan worden, met inbegrip van de oprichting van een transnationaal netwerk voor de coördinatie ervan op EU-niveau.

crossborder infographic item

Maatschappelijke impact

Naast wetenschappelijk onderzoek is kennisuitwisseling een van de kernactiviteiten van ITEM, waartoe ook de betrokkenheid van burgers hoort. Om de onderzoeksresultaten te verspreiden en een daadwerkelijke maatschappelijke impact te bereiken, heeft de ITEM Grenseffectenrapportage de basis gelegd voor tal van (lopende) vervolgactiviteiten (zie de Annex). Zo heeft ITEM samengewerkt met verschillende partners – met name de Nederlandse Sociale Verzekeringsbank (SVB) en Team GWO, een overheidsdienst die grensoverschrijdende fiscale informatie verstrekt – om informatiesessies te organiseren over de impact van de nieuwe Wnra-wet voor betrokken (grens)werknemers, hun werkgevers en intermediairs. De behoefteanalyse en het pleidooi voor grensoverschrijdende gegevens zijn onder meer besproken op de open dagen van DG Regio van de Europese Commissie, terwijl de inzichten over de nieuwe ‘Governance’-doelstelling zijn gedeeld en besproken tijdens de raadpleging van de stakeholders over de programmaplanning voor de komende periode INTERREG 2021-2027.

Sinds haar oprichting in 2015 heeft ITEM drie Grenseffectenrapportages gepubliceerd. De 2019-uitgave is de meest recente grenseffectenbeoordeling die door ITEM is uitgevoerd. De Grenseffectenrapportage van ITEM brengt beleid en praktijk samen. Elk jaar hebben ITEM-stakeholders de mogelijkheid om beperkende grensoverschrijdende kwesties voor te stellen. De onderwerpen van de Grenseffectenrapportage van dat jaar worden vervolgens onderworpen aan het selectieproces van de ITEM-Werkgroep Grenseffectentoets. Na afronding van het selectieproces worden de geselecteerde onderwerpen grondig onderzocht door ITEM-onderzoekers.

Eind 2019 zullen ITEM stakeholders opnieuw de mogelijkheid hebben om de voor hen belangrijke zaken bij ITEM aan de orde te stellen. De bijhorende enquête voor de ITEM Grenseffectenrapportage 2020 zal in december aanstaande beschikbaar worden gesteld op de ITEM website.

Lees ook