Angelique Palmen nieuw lid van de Raad van Toezicht

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft Angelique Palmen benoemd tot lid van de Raad van Toezicht (RvT) van de UM voor een periode van vier jaar.

Mevrouw Palmen is de oprichter en voormalig bestuurder van EY Montesquieu, een toonaangevend advieskantoor op het gebied van Finance en Risk Management. Daarnaast is ze vijfvoudig Gazelle winnaar (een ondernemersprijs van het Financieel Dagblad) en in 2011 werd zij verkozen tot zakenvrouw van het jaar in de categorie MKB. De in Kerkrade woonachtige mevrouw Palmen beschikt tevens over een breed netwerk en is vertrouwd met de Euregio, de Brightlands Campussen en de relatie met het Maastricht Universitair Medisch Centrum.

Angelique Palmen zal als lid van de RvT ook zitting nemen in de Audit Commissie. De Audit Commissie ondersteunt de RvT onder meer in het toezicht op de interne risicobeheersings- en controlesystemen en op de kwaliteit en betrouwbaarheid van de financiële verslaglegging.

Herbenoemingen Raad van Toezicht

De Minister heeft tevens de benoemingen van RvT voorzitter Annelies van der Pauw en RvT lid Jennifer Barnes verlengd met een periode van vier jaar. Als voorzitter maakt Annelies van der Pauw samen met RvT lid Alain Dupont ook deel uit van de benoemingsadviescommissie die bij een (her)benoeming van een lid van het College van Bestuur (CvB) advies uitbrengt aan de RvT.

Jennifer Barnes is herbenoemd op voordracht van de Universiteitsraad en fungeert binnen de RvT dan ook als vertrouwenspersoon voor de Universiteitsraad.

Zowel de RvT als ook het CvB kijken ernaar uit de prettige samenwerking met beide leden ook de komende jaren te kunnen voortzetten.

Over de Raad van Toezicht

De RvT ziet toe op het beleid van het CvB en op de algemene gang van zaken binnen de universiteit. Naast de toezichthoudende taak vervult de Raad een belangrijke rol als klankbord voor en adviseur van het CvB. De RvT is verantwoording verschuldigd aan de Minister van OCW. De RvT bestaat op dit moment uit Annelies van der Pauw (voorzitter), Jennifer Barnes, Angelique Palmen, Alain Dupont en Hans de Groene.

Het profiel van de RvT is afgestemd op de gewenste ontwikkeling en strategie van de UM, waarin onder meer het Strategisch Programma, de Kennis-As Limburg, de prestatieafspraken en kwaliteitszorg centraal staan. De RvT is zodanig samengesteld dat er voldoende diversiteit is naar individuele profielen, leeftijd, geslacht en maatschappelijk-culturele en wetenschappelijke achtergrond.

Meer informatie is te vinden op de pagina van de RvT.