Team Sociale Veiligheid Studenten


De universiteit is een plek die in het teken staat van groei. Daarom willen we voor studenten een respectvolle, opbouwende en zorgeloze omgeving.  Het Team Sociale Veiligheid Studenten is er om dit te bevorderen en te ondersteunen.

Als onafhankelijk orgaan staan ze klaar voor iedereen op de universiteit. Wanneer je te maken krijgt met ongewenst gedrag, kun je terecht bij het team. Samen kijken jullie hoe de situatie kan worden verbeterd. Er is altijd een collega beschikbaar die jou kan helpen.

Ben je UM-medewerker? Neem contact op met het sociale veiligheidsteam van het Concerns & Complaints Point voor medewerkers

Maak een afspraak met de vertrouwenspersoon

Jaarverslag 2023 (binnenkort beschikbaar)
In dit eerste jaarverslag rapporteren we als team Sociale Veiligheid Studenten over de meldingen, ervaringen en zorgen, en geven we aanbevelingen voor verdere verbetering van de Sociale Veiligheid.

WAT IS ONGEWENST GEDRAG?

WAT KUN JE ZELF DOEN?

In geval van ongewenst gedrag is het belangrijk om actie te ondernemen. Te lang ermee blijven rondlopen kan mogelijk leiden tot stress en psychische of lichamelijke klachten.

Om het ongewenste gedrag te stoppen, is het van belang dat je dit gedrag bespreekbaar maakt. Het kan zijn dat de veroorzaker niet bewust is van het feit dat deze persoon jou tot last is. Als je het aankan en ook wil dan kun je contact opnemen met degene die het ongewenste gedrag vertoont en deze persoon er op wijzen dat je dit gedrag onprettig vindt. Je kunt ook samen met iemand dit gesprek aangaan, of neem contact op met de vertrouwenspersoon. Belangrijk is dat jij je veilig voelt en weet dat er ondersteuning beschikbaar is. 

Wij gebruiken regelmatig de woorden ‘informele route’ en ‘formele route’. 
Informeel: als je zelf een gesprek voert met de betrokkenen of samen met het team sociale veiligheid, als je ondersteuning vraagt bij het team sociale veiligheid of als je een melding maakt bij het team sociale veiligheid. Eigenlijk alles behalve het indienen van een formele klacht via de klachtenprocedure naar het College van Bestuur. 
Formeel: formele klacht indienen via de klachtenprocedure. 

Blijf er in ieder geval niet mee rondlopen, maar praat erover. 

Bij het Team Sociale Veiligheid Studenten kan je ook terecht als je: 
• ongewenst gedrag vermoed; 
• getuige bent van ongewenst gedrag;
• betrokken bent bij ongewenst gedrag;
• als je (denkt) ongewenst gedrag hebt gepleegd;
• als je beklaagd wordt.

WAT IS DE ROL VAN EEN VERTROUWENSPERSOON?

De vertrouwenspersoon bespreekt je probleem in vertrouwelijke sfeer met jou. De vertrouwenspersoon zal luisteren, adviseren en samen verkennen hoe het probleem opgelost kan worden. Onder alle omstandigheden wordt je verhaal vertrouwelijk behandeld en er wordt alleen actie ondernomen als jij daarmee instemt. De vertrouwenspersoon kan je ook begeleiden in het voeren van gesprekken met de persoon waardoor jij je niet meer veilig voelt, eventueel in het bijzijn van zijn of haar leidinggevende. De vertrouwenspersoon is geen mediator, maar als ondersteuning voor de student. Het vertrekpunt is altijd jouw gevoelens, het feit dat jij je geïntimideerd voelt, op welke wijze dan ook. De vertrouwenspersoon zal áltijd jouw belangen behartigen. Je kunt er ook voor kiezen om alleen een melding te doen.

Lees hier meer over ongewenst gedrag melden.

Ook als beklaagde heb je recht op een vertrouwenspersoon.

Wat doet de vertrouwenspersoon niet?
De vertrouwenspersoon voor studenten treedt niet op als mediator, zal zich niet mengen in rechtelijke procedures en is niet uit op waarheidsvinding.

WAT IS DE ROL VAN DE OMBUDSFUNCTIONARIS?

De ombudsfunctionaris is onafhankelijk en vormt een onbevooroordeelde gesprekspartner voor studenten van de UM. Bij de ombudsfunctionaris kun je op een laagdrempelige manier om advies vragen in een specifieke aangelegenheid.

Belangrijk is het volgende. De ombudsfunctionaris:

  • is onafhankelijk en neutraal, is geen belangenbehartiger/advocaat; bemiddelt maar is geen mediator;
  • werkt onder een reglement dat vertrouwelijkheid en geheimhouding garandeert;
  • pakt geen zaken op die expliciet elders zijn belegd, bijvoorbeeld bij een studie-adviseur, studentendecaan of examencommissie;
  • brengt gevraagd en ongevraagd advies uit.

De ombudsfunctionaris levert een bijdrage aan een sociaal veilige studieomgeving en doet aanbevelingen aan het College van Bestuur over patronen, grotere trends en ontwikkelingen rondom sociale veiligheid of andere onbelichte zaken. Daarmee draagt de ombudsfunctionaris bij aan het vergroten van het lerend vermogen van de organisatie en een veilig studieklimaat.

Daarnaast kan de ombudsfunctionaris zelfstandig en op eigen initiatief onderzoek doen naar aanleiding van een melding. Je kunt de ombudsfunctionaris schriftelijk vragen om een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop UM zich in een bepaalde aangelegenheid heeft gedragen. Dat kan door het verzoek duidelijk te omschrijven en schriftelijk of per e-mail te sturen naar claire.essers@maastrichtuniversity.nl. Zij informeert je of zij wel of niet de bevoegdheid heeft tot het doen van onderzoek of geeft gemotiveerd aan waarom er geen onderzoek wordt ingesteld.

 Bekijk het reglement van de ombudsfunctie
 Bekijk het statuut van de ombudsfunctie

WAT DOET DE COÖRDINATOR?

De coördinator van het Team Sociale Veiligheid Studenten is er voor iedereen die iets wil weten, vragen, melden of wil praten over sociale veiligheid voor studenten. Je kan er terecht met een vraag, melding of klacht over ongewenst gedrag. Ook als je niet goed raad weet met een situatie of als je niet weet bij wie je het beste kunt aankloppen.

De coördinator kan je ondersteunen met advies, of je doorverwijzen naar de juiste collega binnen de UM of naar een externe organisatie.

De coördinator registreert (in overleg met jou en anoniem) meldingen om op deze manier beter zicht te krijgen op wat er speelt binnen de UM op het gebied van sociale veiligheid. Zo proberen we om de sociale veiligheid bij de UM ook structureel te verbeteren.


De coördinator kan samen met jou kijken of, en welke, stappen er gezet kunnen worden om de situatie te verbeteren. Dat begint met erover te praten.

De coördinator is een extra mogelijkheid bij de UM om op een laagdrempelige manier over ongewenst gedrag te praten of iets te melden, naast de bestaande voorzieningen zoals de vertrouwenspersonen in het Team Sociale Veiligheid Studenten, de UM-studentpsychologen of de mogelijkheden binnen de eigen faculteit.

Twijfel je nog waar je heen moet? Neem contact op met de coördinator.

De coördinator kan ook als mediator fungeren en faciliteren bij een gespek.

Als je een formele klacht wil indienen, is het mogelijk dat de coördinator je hierbij ondersteunt. Het College van Bestuur heeft een regeling melding en klachtbehandeling ongewenst gedrag vastgesteld die je precies vertelt waar zo’n klacht aan moet voldoen en hoe de procedure eruit ziet. Daarnaast is ook de regeling gezamenlijke klachtencommissie ongewenst gedrag van toepassing. Voor de behandeling van klachten heeft het College van Bestuur een onafhankelijke commissie ongewenst gedrag ingesteld.

Wil je een bezwaar, beroep of klacht indienen met betrekking tot onderwijs, lees dan verder.

Wie zit in het team Sociale Veiligheid Studenten?

Ivanka Smitsman


Ivanka Smitsmans, coördinator

Maandag en vrijdag: 9.00 - 15.00 / dinsdag en donderdag: 9.00 - 17.00
Bel,  mail of app ajb eerst om een afspraak te maken

ivanka.smitsmans@maastrichtuniversity.nl
+31 (0)6 39 54 26 62
Kapoenstraat 2, kamer 2.034, Maastricht
Sint Servaasklooster 39, Maastricht

Wat doet de coördinator?

Wendy G


Wendy Geijen, vertrouwenspersoon

confidentialadvisor@maastrichtuniversity.nl
+31 (0)6 28 03 50 33
Bonnefantenstraat 2, kamer B1.23, Maastricht


Wat is de rol van een vertrouwenspersoon?

Romy

Romy Beuken, vertrouwenspersoon

confidentialadvisor@maastrichtuniversity.nl
+31 (0)6 39 58 21 66
Bonnefantenstraat 2, kamer B1.33, Maastricht


Wat is de rol van een vertrouwenspersoon?

 

Team

Tessa Fox, vertrouwenspersoon

 confidentialadvisor@maastrichtuniversity.nl
+31 (0)43 88 53 61
Paul-Henri Spaaklaan 1, PHS kamer C2.014, Maastricht


Wat is de rol van een vertrouwenspersoon?

 

 

Wendy B

Wendy Brandt, vertrouwenspersoon

 confidentialadvisor@maastrichtuniversity.nl
+31 (0)43 88 34 54
Paul-Henri Spaaklaan 1, PHS kamer C2.016, Maastricht


Wat is de rol van een vertrouwenspersoon?

 

 

Claire Essers

Claire Essers, ombudsfunctionaris

 claire.essers@maastrichtuniversity.nl
+31 (0)6 40 77 63 09
Kapoenstraat 2, 6211 KW Maastricht, kamer 2.028, Maastricht


Wat is de rol van de ombudsfunctionaris?