Prof Dr Trudie Schils (T.)

Ik werk als hoogleraar onderwijseconomie bij de vakgroep Macro, International and Labour Economics (MILE) aan de Maastricht University School of Business and Economics (SBE). Ik richt mij op onderwijseconomie.

Ik ben onderwijseconoom. Dit betekent dat ik vanuit een economisch perspectief naar vraagstukken in het onderwijs kijk. Economen maken gebruik van theoretische modellen waarmee ze de werkelijkheid eerst simplificeren om mechanismen achter gedrag te snappen en de juiste prikkels te kunnen vaststellen. Daarnaast maken economen gebruik van robuuste meettechnieken bij de analyse van data. Ik wil bijdragen aan het maken van goede keuzes in het onderwijs, zodat we kinderen het onderwijs kunnen geven dat aansluit bij hun talenten en behoeften, maar ook onderwijs dat aansluit bij de volgende fase in hun leven. Dat kan een vervolgopleiding zijn, of de arbeidsmarkt. Startpunt voor mij is de gedachte dat we het onderwijs alleen kunnen verbeteren door een goede, en structurele, samenwerking tussen onderwijsveld, onderwijsbeleid en verschillende disciplines binnen het onderwijsonderzoek. Door gezamenlijk vanuit deze verschillende perspectieven naar een onderwijsvraagstuk te kijken, krijgen we een meer compleet beeld van wat precies het probleem is, welke oplossingen er mogelijk zijn en wat er nu echt werkt. Een goede samenwerking tussen onderwijsveld en onderwijsonderzoek moet leiden tot onderzoek dat aansluit bij de onderwijspraktijk maar dat ook wetenschappelijk gewaarborgd is. Alleen op deze manier kan het onderwijs worden verbeterd op een evidence-based manier.

Er staan een aantal thema’s centraal in mijn onderzoek.  Zo ben ik bijvoorbeeld geïnteresseerd in de rol en de beperkingen van het gebruik van toetsen in het onderwijs. Welke verschillen zien we tussen beoordeling van leerlingprestaties op basis van toetsen of op basis van de meer subjectieve beoordeling door leraren? Ik ben daarnaast zeer geïnteresseerd in andere factoren die een belangrijke rol spelen voor een goede ontwikkeling van leerlingen, zoals verwachtingen van leerlingen, ouders en leraren, en sociaal-emotionele vaardigheden. In hoeverre spelen verwachtingen en sociaal-emotionele vaardigheden een rol bij toetsen of de prestatiebeoordeling door leraren? Welke sociaal-emotionele vaardigheden zijn belangrijk en hoe kunnen we deze beoordelen? Wat maakt het verschil tussen “goed” en “zeer goed” op een bepaalde vaardigheid? Welke instrumenten hebben leraren nodig om zijn of haar subjectieve beoordeling van de sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen te objectiveren? Ook ben ik geïnteresseerd in de identificatie en ondersteuning van begaafde leerlingen. Op welke signalen moet de omgeving letten? Welke programma’s werken voor begaafde leerlingen en hoe kunnen deze het beste opgezet worden? Tot slot ben ik geïnteresseerd in verschillen in al deze onderwerpen tussen bepaalde groepen leerlingen. Daarbij kijk ik met name naar verschillen tussen leerlingen met een verschillende sociaal-economische achtergrond, en naar verschillen tussen jongens en meisjes. Meer kennis hierover helpt bijdragen aan meer kansengelijkheid in het onderwijs.

Ik ben programmanager van De Educatieve Agenda Limburg. Dit is een samenwerkingsverband tussen de vier instellingen Hoger Onderwijs (Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool. Fontys Hogescholen en Open Universiteit), het middelbaar beroepsonderwijs (MBO), het voortgezet onderwijs (VO), het primair onderwijs (PO) en de Provincie Limburg. De hoofddoelstelling van de Educatieve Agenda Limburg is behoud en uitbouw van goed onderwijs in Limburg. Onderwijs waarin leerlingen zaken leren die goed zijn afgestemd op hun talenten en interesses en op de behoefte vanuit de vervolgopleiding of de arbeidsmarkt. De Educatieve Agenda Limburg wil dit bereiken door middel van een programma dat de dialoog, het samen leren, het ontwikkelen van leerstrategieën en monitoring samenbrengt. Meer over de rol die ik hierin vervul is te vinden onder ‘activiteiten’.

Daarnaast ben ik sinds januari 2023 raadslid van de Onderwijsraad. De raad geeft advies over onderwijsbeleid en -wetgeving aan de regering en de Eerste en Tweede Kamer. Gevraagd én uit eigen beweging. Dit mondt uit in gefundeerde verkenningen en adviezen die focussen op oplossingen voor de langere termijn. Ze gaan over alle vormen van onderwijs: van voorschoolse voorzieningen tot aan postuniversitair onderwijs en een leven lang ontwikkelen.