Reactie rapport ‘Grenswerkers in Europa’ door Ministerie van Binnenlandse Zaken in het kader van voortgang grensoverschrijdende samenwerking

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in een Kamerbrief een reactie gegeven op het rapport ‘Grenswerkers in Europa’. Naast de reactie op het rapport informeert de minister over de voortgang van grensoverschrijdende samenwerking.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK), minister Plasterk, heeft middels een Kamerbrief de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van grensoverschrijdende samenwerking met België en Duitsland.

In de brief geeft minister Plasterk op verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken uit de Tweede Kamer, mede namens de minister van SZW en de staatssecretaris van Financiën, een reactie op het rapport ‘Grenswerkers in Europa: Een onderzoek naar fiscale, sociaalverzekerings- en pensioenaspecten van grensoverschrijdend werken’, opgesteld door de Vereniging voor Belastingwetenschap onder voorzitterschap van Prof. dr. Marjon Weerepas (Expertisecentrum ITEM / Faculteit voor Rechtsgeleerdheid, Universiteit Maastricht). Het kabinet heeft met veel interesse en waardering kennis genomen van dit omvangrijke, gedegen en deskundige onderzoek, schrijft de minister. In totaal komt de Commissie grenswerkers tot 39 aanbevelingen om de positie van de grenswerker te verbeteren. Vanwege de demissionaire status van het kabinet acht de minister het geven van een inhoudelijke reactie op de aanbevelingen niet opportuun. Wel maakt de minister meer algemene en feitelijke opmerkingen over onderwerpen waarop de aanbevelingen zien en verwijst hij naar (lopende) discussies met de Kamer over deze onderwerpen.

Naast de reactie op het rapport informeert de minister over de voortgang van grensoverschrijdende samenwerking. Hierbij gaat minister Plasterk in op het rapport van het Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid en de voortgang van de uitvoering van de actieagenda van de bestuurlijke samenwerking in het door het Actieteam geadviseerde meer regionaal gedifferentieerde opzet met de buurlanden Vlaanderen, Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. Het Actieteam heeft, om de grensoverschrijdende economie en arbeid te stimuleren, 15 doelen en 40 actiepunten geformuleerd voor informatievoorziening, arbeidsbemiddeling, onderwijs, bereikbaarheid en ondernemerschap. Een gedetailleerde stand van zaken per actiepunt volgt begin 2018 met het eerste voortgangsbericht. Daarbij zal het actieteam ook aangeven wat er nodig is om de gestelde doelen te behalen.

Tevens gaat de minister in op de beschikbaar gestelde Europese financiële middelen ten behoeve van grensoverschrijdende samenwerking. Via INTERREG Programma’s wordt door de Europese Unie, het Ministerie van Economische Zaken (EZ), de provincies en de overheden in de buurlanden geïnvesteerd in grensoverschrijdende economie. De belangrijkste doelgroepen van de grensoverschrijdende projecten zijn het MKB en de kennisinstellingen. Binnen elk INTERREG programma is budget beschikbaar voor grensarbeid, mobiliteit en de grensoverschrijdende arbeidsmarkt.

Minister Plasterk concludeert in zijn brief dat grensoverschrijdende samenwerking, zoals op het gebied van economie en arbeid, verbeterd kan worden door een aanpak waarbij met oog voor verschillen op regionaal gebied enerzijds en samenhang tussen diverse onderwerpen anderzijds, maatwerk gemaakt en toegepast wordt. Daarbij is van belang dat niet alleen maatregelen die aanpassing vergen van wet- en regelgeving worden meegenomen, maar vooral ook aanpassingen in de huidige praktijk in ogenschouw worden genomen. Verbetering van de informatievoorziening, arbeidsbemiddeling, bereikbaarheid, buurtaalonderwijs, bewustzijn van de mogelijkheden over de grens en inzet van compensatiemaatregelen zijn vaak mogelijk zonder dat wet- of regelgeving aangepast moet worden.

Lees het volledige stuk hier.

Bron: Rijksoverheid, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Grenswerkers in Europa
Het rapport ‘Grenswerkers in Europa: Een onderzoek naar fiscale, sociaalverzekerings- en pensioenaspecten van grensoverschrijdend werken’ werd opgesteld door de Vereniging voor Belastingwetenschap onder voorzitterschap van ITEM's Prof. dr. Marjon Weerepas: en werd gepresenteerd op 28 juni 2017. Een papieren exemplaar van deze publicatie kan besteld worden via de Vereniging voor Belastingwetenschap (vereniging@belastingwetenschap.nl). De papieren versie wordt verstuurd voor een bedrag van € 15,- per exemplaar. Het rapport zal worden toegezonden na overmaking van het bedrag aan rekeningnummer NL 07 ABNA 0402 3408 17 t.n.v. De Vereniging voor Belastingwetenschap onder vermelding van 'ITEM Grenswerkers’.

De aanbevelingen uit het rapport zijn online te raadplegen via de onderstaande link:
Grenswerkers in Europa - 39 aanbevelingen voor positie grenswerkers

Lees ook

  • Expertisecentrum ITEM organiseerde op 16 juni jl. in samenwerking met Europarlementariër Jeroen Lenaers een bijeenkomst naar aanleiding van de wijzigingsvoorstellen van de Europese Commissie omtrent socialezekerheidsstelsels. Europa Decentraal maakte een schets van de situatie en deed verslag van de...

  • Op 12 juli jl. vond de verdediging van het doctoraatproefschrift van dr. Hannelore Niesten (dubbeldoctoraat UHasselt/UM) plaats. Het dubbeldoctoraat van dr. Hannelore Niesten verliep onder het promotorschap van prof. dr. Elly Van de Velde (UHasselt) en mr. dr. Marjon Weerepas (Universiteit...

  • Alexander Hoogenboom, wetenschappelijk coördinator bij ITEM, is de winnaar van de Ius Commune Prijs van 2016. Alexander Hoogenboom won de Ius Commune Prijs 2016 voor zijn paper ‘In Search of a Rationale for the EU Citizenship Jurisprudence’. De prijs werd uitgereikt bij het 15e Ius Commune Congres...