Erkenning van diploma's: roadmap


Een van de projecten die in het kader van de B-solutions-oproep van de Europese Commissie is ingediend, heeft betrekking op een 'roadmap' voor de erkenning van kwalificaties. Dit project is onlangs gehonoreerd. De roadmap en de factsheet voor de erkenning van kwalificaties voor kansrijke beroepen hebben tot doel de grensoverschrijdende mobiliteit en inzetbaarheid te bevorderen door de erkenning te verbeteren.

Doel van de actie is het ontwikkelen van twee praktische documenten voor eerstelijnsondersteuners en burgers. In de pilot, die zich over het Nederlandse grensgebied uitstrekt en daarmee Nederland, België, Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen omvat, wordt nagegaan hoe erkenning plaatsvindt voor een selectie van kansrijke gereglementeerde beroepen en welke stappen in de praktijk kunnen worden toegepast.

De twee documenten die in deze oproep zijn voorgelegd, geven per kansrijk beroep aan hoe de bevoegde autoriteiten de kwalificaties beoordelen. De pilot streeft ernaar verder te gaan dan de informatie die online of via eerstelijnsondersteuningsdiensten beschikbaar is. Aanvullend vergroot het project het bewustzijn van burgers over hun rechten en plichten tijdens erkenningsprocessen.

Procedures met betrekking tot de erkenning van kwalificaties worden vaak als ondoorzichtig, complex en tijdrovend beticht en zijn soms zelfs ontmoedigend voor mobiliteit. Goed functionerende erkenningsprocedures zijn van belang om grensoverschrijdende arbeid te vergemakkelijken. Zowel burgers als eerstelijnsondersteuners worden vaak geconfronteerd met een gebrek aan duidelijkheid met betrekking tot de erkenning van kwalificaties voor gereglementeerde beroepen. De richtlijn beroepskwalificaties is het EU-rechtsinstrument dat van toepassing is op personen die in andere lidstaten gereglementeerde beroepen willen uitoefenen. Gereglementeerde beroepen zijn beroepen waarin bepalingen voorzien over welke kwalificaties iemand moet beschikken om een bepaald beroep uit te oefenen. De richtlijn beroepskwalificaties voorziet in automatische erkenning voor sommige beroepen (voornamelijk in de geneeskunde, de industrie, de handel en de ambachtsnijverheid). De meeste beoefenaars van gereglementeerde beroepen krijgen echter erkenning in het kader van het algemeen stelsel van de richtlijn. Dit systeem geeft de bevoegde autoriteiten een ruime beoordelingsvrijheid bij de inhoudelijke beoordeling van beroepskwalificaties.

Er is weinig beschikbare kennis over wat er achter de schermen gebeurt wanneer de bevoegde autoriteiten beroepskwalificaties beoordelen in het kader van het algemeen stelsel. Welke documenten zijn het meest wenselijk voor een soepel verloop van het erkenningsproces? Welke beroepskwalificaties worden direct erkend? Welke beroepskwalificaties komen volgens de bevoegde autoriteiten het vaakst voor en welke ontbreken vaak? Welke soorten compensatiemaatregelen zijn gekoppeld aan deze ontbrekende kwalificaties? Wat kan op voorhand worden gedaan om het gebrek aan beroepskwalificaties te verhelpen?

Het eerste document dat wordt voorgesteld, is de roadmap: een praktisch document waarmee de bovengenoemde vragen kunnen worden beantwoord. Op die manier kunnen we transparantie creëren, ten gunste van grensoverschrijdende werkgelegenheid en mobiliteit. Enerzijds door inzicht te geven in de direct erkende kwalificaties. Anderzijds door te informeren over de maatregelen die kunnen worden genomen om het gebrek aan kennis tegen te gaan nog voordat er een stap over de grens wordt gezet. Deze pilot tracht de belangen van burgers, eerstelijnssupporters en bevoegde autoriteiten op elkaar af te stemmen en streeft ernaar hun relatie tot samenwerking en interactie te verheffen in plaats van onbekendheid.

Het tweede voorgestelde document is een factsheet. Dit document ondersteunt de burgers verder en vergroot het bewustzijn met betrekking tot essentiële aspecten van het erkenningsproces. De factsheet erkenning is direct bedoeld voor burgers en informeert hen welke rechten en plichten zij hebben tijdens het erkenningsproces.

Lees ook

  • Lilian Tsourdi, universitair hoofddocent Internationaal en Europees Recht, onderzoekt hoe zowel de opzet als de uitvoering van de EU-immigratie- en asielwetgeving kan worden verbeterd. Hoe zijn we tot deze disfunctionele status quo gekomen?  

  • De consultatieronde over de komende ITEM grenseffectenbeoordeling 2023 gaat hierbij van start! Grijp uw kans om uw ervaring te delen met ITEM! Dossier suggesties kunnen t/m 26 februari 2023 aangedragen worden.

  • De consultatieronde over de komende ITEM grenseffectenbeoordeling 2022 gaat hierbij van start! Grijp uw kans om uw ervaring te delen met ITEM! Dossier suggesties kunnen t/m 23 januari 2022 aangedragen worden.

Meer nieuws