1 november 2018
Jaarlijkse ITEM-conferentie op 16 november

Euregio’s: sterker dan we denken

Hoe empower je burgers en euregio’s binnen de Europese Unie?  Welke rol kunnen ze zelf pakken in de Europese Unie als het gaat om nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld brexit? Daarover gaat de jaarlijkse conferentie van ITEM (Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility), verbonden aan de Universiteit Maastricht.  Op 16 november komen wetenschappers en ervaringsdeskundigen in Brussel bijeen om te spreken over het thema ‘Grensoverschrijdende samenwerking: toekomstige uitdagingen’.

Netwerken over de grens
Een van de belangrijkste doelstellingen van de conferentie is het ondersteunen van sterke netwerken voor burgers en samenleving in Europese grensregio’s. Dankzij netwerken kunnen grensregio’s samenwerken in grensoverschrijdende arbeidsmarkten, informatie over de gevolgen van wetgeving voor grensregio’s verbeteren en wederzijds vertrouwen opbouwen. Besproken wordt hoe netwerken over de grens zo goed mogelijk ingezet kunnen worden en welke samenwerkingsvorm het meest geschikt is.

Een ‘stem’ voor de euregio’s
Op diverse overheidsniveaus wordt gezocht naar nieuwe manieren om het effect van nationaal of EU-beleid op grensoverschrijdende gebieden beter te kunnen beoordelen. ITEM heeft in de afgelopen jaren een bottom-up benadering ontwikkeld voor een grenseffectentoetsing. Tijdens de conferentie worden de resultaten daarvan gepresenteerd. Besproken wordt onder andere hoe grensregio’s actief kunnen bijdragen met eigen middelen en het gebruik van hun eigen regionale deskundigen. Dat geeft ze een ‘stem’ en stelt ze in staat de besluitvorming op nationaal en Europees niveau beter te beïnvloeden in het licht van de huidige Europese ontwikkelingen.

Erkende diploma’s voor mobiliteit
Erkenning van diploma’s speelt een belangrijke rol in de mobiliteit van studenten en professionals. Helaas stuiten velen daarbij op obstakels vanwege de tijdrovende en kostbare erkenningsprocedures. Daarnaast wordt soms een deel van de diploma’s en ervaring niet erkend doordat erkenningsaanvragen worden geweigerd. Wetenschappers van ITEM en deskundigen uit de praktijk bespreken vanuit hun achtergrond de erkenningsprocedure en verbeterde mobiliteit.

Samenwerking met Den Haag en Brussel
Samen met het Comité van de Regio's en het DG Regio van de Europese Commissie trekt ITEM op om grensregio's in Europa meer te positioneren. Samen met de ministeries uit Den Haag trekt ITEM op in het realiseren van structurele aandacht voor grenseffecten bij opstellen nieuw beleid (veiligheid, arbeid, onderwijs en energie) zowel nationaal als Europees.

Doordat ITEM kennis heeft over praktijkvoorbeelden, beleidstheorie, micro- en macro-economische kennis, sociale en juridische kennis op wetenschappelijk niveau, is het in staat om lokale of regionale gevolgen op al deze gebieden te tillen naar een nationale oplossingsrichting. Samen met DG Regio zal de kennis binnen DG Regio gebruikt worden om het Europese Cross Border Mechanism te ontwikkelen.

Voorbeelden
Een van de successen van ITEM is bijv. het B-Solutions project ‘Roadmap en factsheet voor de erkenning van kwalificaties voor kansrijke beroepen’. Dit project brengt partners langs de Nederlandse grens samen, waaronder partners uit Nederland, België, Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. 

Een ander voorbeeld is het ITEM rapport ‘Verkenning van grenseffecten van verhoging van lage BTW-tariefover de gevolgen van de aangekondigde BTW-verhoging voor Nederlandse grensregio’s. Niet alleen de grenseffecten van deze maatregel doen er toe, maar zeker ook de conclusie dat het noodzaak is om structureel grensoverschrijdende data te verzamelen, te starten met een nulmeting en periodieke vervolgmetingen. Alleen zo kunnen nationale overheden inzicht krijgen over de omvang van de impact

De ITEM jaarconferentie 2018 wordt georganiseerd in samenwerking met het Europees Comité van de Regio’s en het Directoraat-Generaal Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling van de Europese Commissie.

Datum en tijd: vrijdag 16 november, 10.00 tot 18.00 uur.
Locatie: Europees Comité van de Regio’s, Rue Belliard 101, B-1000 Brussel

Klik hier voor het programma van de conferentie.