Fair & Smart Data Spearhead

Eerlijk omgaan met data van kleine boeren

De opkomst van compliance-rapportage om de lucratieve koffie- en cacaohandel duurzamer te maken, betekent dat miljoenen kleine boeren waardevolle data genereren. Wiens eigendom zijn deze data en wie zou er de vruchten van moeten plukken? Sidi Amar, Fair & Smart Data Spearhead bij SBE, en zijn team hebben een aantal richtlijnen ontwikkeld.

"Koffie en chocolade maken echt integraal onderdeel uit van de Europese cultuur, maar tegelijkertijd is er een direct verband met de donkerste episodes van de koloniale geschiedenis. Europeanen ontgonnen het land, brachten nieuwe ziekten en plaagdieren mee, veroorzaakten hongersnoden en maakten veel mensen tot slaaf. Veel van de huidige structurele problemen zijn daar het gevolg van." Het grootste deel van de cacao en koffie wordt verbouwd voor de export, in landen waarvan de economie sterk afhankelijk is van grondstoffen.

Armoede aan de andere kant van de waardeketen

Een kleine koffieboer zou meer dan drie kilo koffie moeten produceren om zich in Nederland een cappuccino met 10 gram gemalen koffie te kunnen veroorloven. "Internationale handel heeft de levensomstandigheden in de Global South verbeterd, maar op een ongelijke en niet duurzame manier. Dat komt deels door de corruptie en de diepgewortelde koloniale structuren van die handel. De boeren hebben geen toegang tot het benodigde kapitaal en technologie."

Kleine boeren produceren ongeveer 70% van alle cacao en 80% van alle koffie. In plattelandsgebieden in de Global South bewerken ze kleine akkers, voor hun zelfvoorziening en om te verhandelen. De boeren zijn vaak maatschappelijk kwetsbaar en hebben zeer beperkte financiële middelen. "We hebben het over miljoenen mensen in Afrika bezuiden de Sahara, Zuid- en Zuidoost-Azië en Zuid-Amerika, die enkele van de meest lucratieve grondstoffen verbouwen en die van cruciaal belang zijn voor de voedselzekerheid. Toch leven velen van hen in agrarische armoede." Kleine boeren hebben geen onderhandelingspositie, tenzij ze zijn aangesloten bij een goed geleide coöperatie. De prijs van hun producten wordt bepaald door de beurs.

"Deze mensen bevinden zich buiten onze waarneming. De multinationals en de tussenpersonen die het geld verdienen mogen dan wel Europees zijn, maar er heerst het idee dat de kleine boeren buiten onze democratische bevoegdheid vallen. Een veelvoorkomend politiek narratief is dat Westerse regeringen niet kunnen en hoeven controleren of de mensen aan het andere eind van de waardeketen onder de armoedegrens leven." De onuitgesproken veronderstelling is ook dat minimumlonen of -prijzen het concurrentievermogen van bedrijven in bijvoorbeeld Nederland zouden schaden.

Groen, humanistisch eureka-moment

De nieuwe Corporate Sustainability Reporting Directive van de EU zou alle grote en beursgenoteerde bedrijven verplichten om in hun duurzaamheidsrapportage de invloed van hun activiteiten op mens en milieu op te nemen, evenals een inschatting van de risico's en kansen die voortvloeien uit maatschappelijke en milieukwesties. "De kwestie van het leefbaar inkomen en de levensstandaard is aan de orde gesteld en mensen zijn het gaan zien als onderdeel van een duurzame economie."

De milieuproblemen worden alleen maar nijpender. Arabica-koffie groeit bijvoorbeeld op berghellingen. Klimaatverandering, ontbossing en bodemerosie dwingen veel koffieboeren ertoe om naar hoger gelegen gebieden te verhuizen. Hoewel Afrika een continent van onbegrensde mogelijkheden is, hebben ook daar de bergen een top. "Met minder landbouwgrond en minder mensen die van het lage inkomen kunnen rondkomen, beginnen grote bedrijven zich ervan bewust te worden dat deze lucratieve markt binnenkort wel eens ernstig in gevaar zou kunnen komen."

Het is een zorgwekkend idee, zelfs als je je niks gelegen laat liggen aan duurzame winsten, een leefbare planeet of het concept van menselijke waardigheid. "Een van de dreigende gevaren is dat door bodemdegradatie en een inkomen dat zo laag is dat boeren sowieso een tweede of derde baan moeten nemen, jonge mensen de landbouw massaal de rug toekeren en in plaats daarvan migreren – in het geval van Afrika vaak via de Middellandse Zee. Dit zou allemaal voorkomen kunnen worden door onze grondstoffen op een meer rechtvaardigere en duurzame manier te betrekken."

Sidi Amar, smallholder farmers

Amar with smallholder farmers in Malawi

De waarde van data

Er wordt nu meer dan ooit gerapporteerd over de duurzaamheid van die gewassen. In de praktijk betekent dit dat kleine boeren data verzamelen om hun gewassen te kunnen verkopen. "Het verzamelen van data verbetert de landbouwmethodes en zorgt voor meer resistente gewassen. De data kunnen worden ingezet bij marketingactiviteiten en moeten worden gebruikt voor compliance-rapportage of bijvoorbeeld om duurzaamheids- of fairtrade-certificaten te verdienen. Data verzamelen genereert duidelijk meetbare waarde, maar het wordt op de een of andere manier niet gezien als iets waar de mensen die het verzamelen voor gecompenseerd moeten worden."

Een specifiek voorbeeld zijn CO2-markten. Bedrijven kunnen hun CO2-uitstoot compenseren door bijvoorbeeld gespecialiseerde organisaties te betalen. In het meest twijfelachtige geval worden mensen betaald voor de hoeveelheid regenwoud die ze niet platbranden, maar het kan ook in de vorm van het financieren van de opslag van CO2 door agroforestry. "Een boer kan bijvoorbeeld bomen op zijn veld planten die vruchten dragen, schaduw geven aan koffiezaailingen en CO2 uit de atmosfeer binden. Dit kan een echte win-winsituatie zijn als er voorfinanciering beschikbaar is en de betalingen voor CO2-eenheden rekening houden met een bepaald inkomensniveau."

Om de meer machtige, kapitaalkrachtige stakeholders die de data verzamelen en valoriseren te stimuleren om eerlijk te werk te gaan, hebben Amar en collega's een handleiding met best practices opgesteld. De handleiding bevat vijf principes: "Het eerste principe, ethische verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, betekent dat multinationals en ngo's hun machtspositie erkennen en alleen data verzamelen als dat legitiem en noodzakelijk is. Je moet duidelijk kunnen uitleggen wat je doet, waarom je het doet en wat het waard is."

Ongelijk data-ecosysteem

Het principe van het duurzame verdelen van de opbrengsten heeft niet alleen een financiële kant. "Als bijvoorbeeld uit de analyse van de data blijkt dat een bepaalde meststof leidt tot een lagere kwaliteit van de oogst, dan moeten de boeren die de data hebben verstrekt daarvan op de hoogte worden gesteld." Om kleine boeren een vergelijkbaar niveau van veiligheid en waardigheid te garanderen als de GDPR aan Europese burgers biedt, is er een principe dat betrekking heeft op legitieme verwachtingen van privacy en veiligheid, inclusief een proces voor communicatie en compensatie in het geval van een datalek.

Hoewel Amar werd verrast door de digitale vaardigheid van Afrikaanse kleine boeren, is er nog steeds een enorme disbalans in machtsposities. "Het principe van praktische noodzakelijkheden gaat niet alleen over apparaten en infrastructuur, maar ook over training en opleiding om deel te nemen aan het data-ecosysteem." Het principe van transparante en weloverwogen besluitvorming en conflictoplossing vraagt om duidelijke mechanismen en communicatie om de hiervoor genoemde principes te ondersteunen.

"Kleine boeren zijn zich vaak niet bewust van de waarde van hun data; ze hebben niet de middelen om te participeren of het wettelijke kader om ze te beschermen. De tussenpersonen en bedrijven die profiteren van de data zijn meestal gevestigd in Europa. We wilden een vrijwillig kader voorstellen dat deze bescherming uitbreidt." Amar denkt dat vrijwillige overeenkomsten een verschil kunnen maken, mits genoeg er genoeg bedrijven zijn die dat soort overeenkomsten onderschrijven en overtuigd raken van de effectiviteit ervan voor duurzaam ondernemen.

Hopen het verschil te kunnen maken

Samen met de Rabobank en de ngo Solidaridad organiseert FSD in november een evenement om de haalbaarheid van deze leidende principes te bespreken met vertegenwoordigers van bedrijven en andere actoren. "Het zou impact hebben. Afhankelijk van de feedback zouden we ook tools kunnen ontwikkelen die helpen bij de implementatie van deze principes."

Wetenschappelijke en geografisch gezien was het opstellen van de principes een hele reis voor Amar. Hij komt uit Mauritanië, maar zijn onderzoek bracht hem naar veel Afrikaanse landen die hij nooit eerder had bezocht. Zijn wetenschappelijke opleiding was industrial engineering met een focus op de energietransitie. Het was een steile leercurve. "Ik wist niet hoe weinig kleine boeren verdienden. Producten in onze supermarkten zijn alleen zo goedkoop omdat we de milieu- en maatschappelijke kosten niet in de prijs verdisconteren... We moeten de manier waarop we consumeren veranderen: het is de prijs die we moeten betalen voor eerlijkheid en duurzaamheid."

 Bekijk hier de video over het Fair and Smart Data project.

Read the full report Smallholder-oriented Data Governance Principles here.

To join the event, click here.

Lees ook

  • Carolin Muschalik en Lukas Figge-Muschalik leerden elkaar in 2014 kennen in Maastricht. Lukas was in d eindfase van zijn PhD, Carolin van haar master. Ze werden een stel en precies een jaar geleden vertrokken ze voor onbepaalde tijd op wereldreis. Uit nieuwsgierigheid en voor de lol, maar ook om...

  • Voorlopig komt er geen beperking op de instroom van buitenlandse studenten in Nederlandse universiteiten. Gelukkig, menen onderzoekers Carla Haelermans van de School of Business and Economics (SBE) en Patrick Bijsmans van de Faculty of Arts and Social Sciences (FASoS) van Universiteit Maastricht op...

  • Waarom doen mensen wat ze doen? Om deze complexe vraag te beantwoorden moet Hannes Rusch van alles een beetje zijn: econoom, bioloog, filosoof, wiskundige. Hij kreeg onlangs een ERC Starting Grant van 1,5 miljoen euro om een interdisciplinair theoretisch kader voor de beschrijving van...