De UM en YERUN - hoogtepunten van 2023, vooruitblik op 2024

Ook dit jaar heeft de Universiteit Maastricht (UM) weer een actieve rol gespeeld in het Young European Research Universities Network (YERUN). Het netwerk werd zeven jaar geleden opgezet met als inzet een Europa-brede vertegenwoordiging van jonge universiteiten. Krachtenbundeling met als kernwaarden: innovatie, inclusie, openheid, verantwoordelijkheid en veel ruimte voor academisch talent.

Binnen YERUN neemt de UM deel aan gezamenlijke lobby-inspanningen in Europa, kennisuitwisseling en het opzetten en uitvoeren van collectieve projecten. Het netwerk bestaat momenteel uit 23 leden verspreid over Europa.

Elke YERUN-universiteit heeft een eigen coördinator die als aanspreekpunt fungeert voor alle ontwikkelingen rondom het netwerk. Voor de UM is dat Jan Hupkens. Hij legt uit dat de huidige YERUN-strategie vooral gericht is op kennisuitwisseling, talentontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid. Deze doelen worden nagestreefd door samenwerking tussen de YERUN-leden.

“De focus voor de UM is om via het netwerk beter te weten wat er speelt in Brussel en daarmee onze invloed in de Europese beleidsvorming te versterken, kennis uit te wisselen op voor de UM belangrijke onderwerpen (zoals Europese Universiteiten, Open Science, duurzaamheid, ondersteuning, etc.) en nieuwe mogelijkheden voor studenten en medewerkers (WP en OBP) te faciliteren.”

YERUN coordinator Jan Hupkens
Jan Hupkens
YERUN coördinator aan de Universiteit Maastricht

Terugblik 2023

In 2023 heeft de UM actief bijgedragen aan verschillende initiatieven binnen YERUN. Een interne werkgroep van de UM komt daarvoor regelmatig bijeen. Er wordt dan gesproken over belangrijke thema's zoals Open Science, Europese Universiteiten, SDG's en samenwerking tussen Research Support Offices.

Met input van de UM zijn de YERUN Open Science Awards 2023 gelanceerd. Inzendingen konden tot deze maand worden ingediend. Ook dit jaar dingen opnieuw UM-onderzoekers mee. In februari vielen twee UM-projecten in de prijzen:

In maart 2023 vond het YERUN General Assembly plaats in Limerick, dat in het teken stond van strategic foresight in het hoger onderwijs. Deze zomer was de UM ook betrokken bij de YERUN Lunchtime Series, georganiseerd voor early career researchers, met vertegenwoordigers van de EU en universiteiten. Namens onze universiteit hield Aurélie Carlier, universitair hoofddocent bij MERLN en medeoprichter van FEM (Female Empowerment Maastricht University) een presentatie over het belang van mentoring in wetenschappelijk onderzoek.

Samenwerking met Essex

UM-onderzoeker Martin Schumann werd begin dit jaar in het zonnetje gezet vanwege zijn samenwerking met de Universiteit van Essex op het snijvlak van econometrie, toegepast onderzoek en innovatie binnen bedrijven. Hij was een van de 157 onderzoekers die de afgelopen vijf jaar geselecteerd werden voor de YERUN Researcher Mobility Awards.

Ook PHD-kandidaten van beide universiteiten vonden elkaar voor samenwerking binnen het netwerk. Op juridisch gebied werd een vergelijkende analyse uitgevoerd van de verschillende culturele interpretaties en regelgeving in Nederland en Wales/Engeland met betrekking tot seksueel consent. “De banden met Essex tonen de betrokkenheid van onze universiteit bij internationale onderzoeksnetwerken,” zo stelt Jan Hupkens vast.

Gezamenlijke beleidsstandpunten

“Naast al de gezamenlijke initiatieven heeft YERUN aanzienlijke beleidsinput gegenereerd. Dit jaar zijn er verschillende position papers gepubliceerd over belangrijke beleidsonderwerpen waaronder de evaluatie van het Horizon 2020 en Horizon Europe-programma en de European Research Area policy agenda.”

De huidige focus ligt op de volgende beleidsinitiatieven: the European Universities Initiative, the European Excellence Initiative, waarover dit jaar ook een paper position paper is verschenen, the Research Careers Framework en de Reform of Research Assessment. 

“Binnen dat laatste initiatief is een position paper gepubliceerd over duurzame een aantrekkelijke carrières in het hoger onderwijs. Dit borduurt voort op de basis die gelegd is tijdens het YERUN General Assembly in Maastricht in november 2022. Het netwerk heeft oog gekregen voor erkennen en waarderen. Op de website werd dit jaar de UM’s leidende rol op dit gebied belicht, naar aanleiding van een beleidsstuk van HRM beleidsmedewerker Daphne Snackers.”

Bredere samenwerking

Op initiatief van de UM vindt er sinds dit jaar in YERUN-verband geregeld overleg plaats tussen de Data Protection Officers (DPO’s) en Erasmus+ officers. Het gaat dan met name over interpretatie en toepassing van EU-wetgeving. Doel van het overleg is bevordering van de kennisuitwisseling op Europees niveau.

Namens UM zit prof. Hildegard Schneider in het bestuur, maar er is nog een lijntje tussen de UM en het Europese netwerk van jonge onderzoeksuniversiteiten: “YERUN brengt de universiteiten die de CoARA declaratie hebben ondertekend regelmatig bij elkaar. Dat is de Coalition for Advancing Research Assessment, en die wordt voorgezeten door onze voorzitter, Rianne Letschert.”

Prof. Rianne Letschert, voorzitter van de Universiteit Maastricht:

"Ik heb veel waardering voor de inspanningen van alle collega's die het afgelopen jaar betrokken waren bij YERUN. Voor het komende jaar kijk ik ernaar uit om belangrijke nieuwe initiatieven, waaronder het YERUN Research Collaborative Platform, tot bloei te zien komen. Als de Europese universiteit van Nederland, zal de Universiteit Maastricht zich ook in 2024 blijven inzetten voor internationalisering en een drijvende kracht zijn voor de regio. Vanuit ons Europese perspectief zullen we ook onze mondiale betrokkenheid versterken. De rol van YERUN als de stem van jonge onderzoeksuniversiteiten in Europa sluit goed aan bij onze doelstellingen."

Vooruitblik 2024

YERUN - Young European Research Universities Network

Het huidige strategisch programma van YERUN loopt van 2021 tot 2025, en in het voorlaatste jaar zal het netwerk niet stilzitten. Jan Hupkens neemt voor ons de hoofdpunten van de agenda even door:

“In 2024 wordt de pilot van het YERUN Research Collaborative Platform geïntroduceerd, een digitaal dashboard dat onderzoekers in staat stelt elkaar te vinden en inzicht te krijgen in financieringsbronnen. Dat is een belangrijk, tastbaar initiatief.”

Daarnaast treedt het actieplan voor de tweede fase van het strategisch programma in werking, met als focuspunten: de impact van jonge universiteiten op de regio, levenslang leren en Open Science.

“Komend jaar zullen er 24 leden zijn, want ook Tallinn treedt toe tot het netwerk. Een andere belangrijke gebeurtenis is de YERUN General Assembly in maart 2024, gehouden bij de Université Paris Dauphine-PSL. Tot slot kijken we uit naar de tiende verjaardag van YERUN in 2026. Dit zal groots gevierd worden.”
 

Lees ook

  • Karlien Strijbosch deed promotieonderzoek naar Senegalese migranten die onvrijwillig terugkeerden na een verblijf in Europa. Ze liep aan tegen muren van zwijgzaamheid, wantrouwen en schaamte. Een gesprek met Karlien Strijbosch en haar promotor Valentina Mazzucato over een onderzoek dat noodzakelijke...

  • Sinds afgelopen september is Cengiz Akbulut het hoofd van het laboratorium van het nieuwe Stem Cell Research University Maastricht (SCRUM).  Een gesprek over minderheden, het ontstaan van leven en Swingdansen.

  • Lilian Tsourdi, universitair hoofddocent Internationaal en Europees Recht, onderzoekt hoe zowel de opzet als de uitvoering van de EU-immigratie- en asielwetgeving kan worden verbeterd. Hoe zijn we tot deze disfunctionele status quo gekomen?  

Meer nieuws