Coulancecommissie COVID-19

Met het oog op de mogelijkheid dat UM-studenten, als gevolg van de Bachelor-/Masterprogramma-aanpassingen naar aanleiding van de COVID-19-maatregelen, studievertraging oplopen, heeft het College van Bestuur besloten tot de inrichting van een Coulancecommissie COVID-19 Hier kunnen UM-studenten terecht met een verzoek tot compensatie van de extra collegegelden, die daarvan het gevolg waren, voor zover die niet reeds zijn of worden gecompenseerd door andere compensatieregelingen van UM/DUO/OCW

De Coulancecommissie COVID-19 neemt slechts verzoeken tot collegegeldcompensatie in behandeling die direct verband houden met programma-aanpassingen als gevolg van COVID-19. De Coulancecommissie COVID-19 zal op het ingediende verzoek van student advies uitbrengen aan het College van Bestuur. De student ontvangt in beginsel binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek door het Complaints Service Point, per e-mail een besluit van het College van Bestuur op het verzoek.

1. Wie kan een verzoek indienen?
Iedere student met een actieve inschrijving in studiejaar 2019-2020, óf in studiejaar 2019-2020 én 2020-2021, aan de Universiteit Maastricht, die zich geconfronteerd heeft gezien met extra kosten van collegegeld als gevolg van Bachelor- of Masterprogramma-aanpassingen naar aanleiding van de COVID-19-maatregelen, die niet al op enige andere wijze zijn of worden gecompenseerd.

2. Hoe kan een verzoek worden ingediend?
Indienen van een verzoek kan via het ‘Aanvraagformulier Coulancecommissie COVID-19
Aan het Aanvraagformulier dient in aparte bijlage(n) toegevoegd te worden:

  • Het concrete verzoek tot compensatie van het collegegeld over de maanden van opgelopen studievertraging (het bedrag in euro’s).
  • Met uitleg hoe de extra betaalde collegegelden zijn toe te schrijven aan de programma-aanpassingen als gevolg van COVID-19-maatregelen.
  • Zoveel mogelijk bewijs van de betreffende programma-aanpassingen en eventuele relevante besluiten van de examencommissie.

Het ingevulde aanvraagformulier met bijlage(n) dient gestuurd te worden naar het Complaints Service Point (CSP) via e-mail: complaintsservice[at]maastrichtuniversity[dot]nl

3. Tot wanneer kan een verzoek worden ingediend?
Een verzoek tot compensatie van de extra gemaakte kosten collegegeld dient zo snel mogelijk worden ingediend, maar uiterlijk binnen twee maanden, nadat de extra kosten collegegeld zijn gemaakt.
NB. Er kan geen collegegeld worden kwijtgescholden, enkel kunnen extra gemaakte collegegeldkosten achteraf worden gecompenseerd.