Brief van de Universiteitsraad

door: in Universiteitsraad
Teun

Beste leden van de UM gemeenschap,

Nu het nieuwe jaar van start is gegaan, wil ik jullie allemaal een update geven over wat de Universiteitsraad bezig heeft gehouden. Eind vorig jaar had de Raad haar halfjaarlijkse vergadering met de Raad van Toezicht (RvT). Dit is het orgaan dat door de minister van Onderwijs is aangesteld om toezicht te houden op het College van Bestuur (CvB). De Raad van Toezicht houdt zich o.a. bezig met het selecteren van de leden van het College van Bestuur, maar draagt ook zorg voor het goedkeuren van het jaarverslag en het bekrachtigen van belangrijke beslissingen. Het is daarom cruciaal voor de Raad van Toezicht om de standpunten van de Universiteitsraad te begrijpen. We hebben de vergadering gebruikt om onze standpunten over de grote kwesties waar we aan hebben gewerkt uit te wisselen, zodat de Raad van Toezicht de standpunten en prioriteiten van de Universiteitsraad begrijpt.

We hadden ook onze laatste plenaire vergadering van het jaar. Het spreekkwartier werd gebruikt door een student die zijn visie wilde delen over hoe de universiteit omgaat met spanningen in de gemeenschap met betrekking tot de voortdurende ontwikkelingen in Gaza. De student betoogde dat de huidige gedragscode, die bepaalt wat wij beschouwen als acceptabel gedrag in de universitaire gemeenschap, verder moet worden gespecificeerd om antisemitisme en anti-islamisme expliciet te veroordelen. In antwoord hierop legde het College van Bestuur uit dat het Student Service Centre hier de komende maanden naar zal kijken.

De Universiteitsraad besprak vervolgens het nieuwe universitaire framework voor kennisveiligheid dat ervoor moet zorgen dat de internationale samenwerkingsprojecten van de UM er niet toe leiden dat gevoelige kennis wordt gedeeld met gevaarlijke actoren of op moreel problematische manieren wordt gebruikt. Bovendien keurde de Raad de nieuwe regeling voor de Ombudsfunctionaris goed. Vanaf 1 januari kunnen studenten de hulp van de Ombudsfunctionaris inroepen bij het oplossen van problemen met medestudenten, personeel of officiële instanties waar ze niet op een andere manier uit kunnen komen. Tot slot gaf de Raad na vele discussierondes haar definitieve goedkeuring voor de begroting van volgend jaar.

Het komende jaar zal ongetwijfeld veel interessante kansen en uitdagingen met zich meebrengen, of het nu gaat om het politieke debat over internationalisering in het hoger onderwijs, de verdere samenwerking met het Academisch Ziekenhuis of zaken waar we nog niet eens aan gedacht hebben. Maar wat er ook gebeurt, de Universiteitsraad zal er zijn om de belangen van medewerkers en studenten te vertegenwoordigen en ervoor te zorgen dat hun perspectieven in overweging worden genomen bij elke belangrijke beslissing.

Teun Dekker
Voorzitter Universiteitsraad

  • T.J. Dekker

    Teun J Dekker (1980) is Professor of Liberal Arts and Sciences Education at University College Maastricht, where he teaches courses on the intersection of the Social Sciences and the Humanities, including History of Political Thought and Distributive Justice in Contemporary Political Philosophy.

    As Professor of Liberal Arts and Sciences Education, his main duties are: 

    Meer artikelen van T.J. Dekker