Brief van de Universiteitsraad

door: in Universiteitsraad
Teun

Beste Maastricht University gemeenschap,

Sinds 1 mei heb ik de eer om voorzitter te zijn van onze Universiteitsraad. Ik ben verbonden aan UCM sinds 2007, waar ik diverse vakken in de politieke filosofie doceer. Als hoogleraar Liberal Arts and Sciences Education doe ik onderzoek naar de waarde van liberal arts onderwijs en ben ik evangelist voor deze onderwijsfilosofie in Maastricht, Nederland en Europa. Tijdens mijn loopbaan heb ik verschillende functies bekleed, waaronder vice-decaan van Academic Affairs en waarnemend decaan van UCM, ook was ik lid van het ontwikkelingsteam voor de bacheloropleiding in Global Studies. Op dit moment ben ik voorzitter van de Ethische Commissie voor de binnenstadfaculteiten.

Als voorzitter van de raad is het mijn ambitie om van de Universiteitsraad een forum te maken waar zinvolle gesprekken kunnen worden gevoerd over het soort instelling dat we willen zijn en hoe we willen reageren op ontwikkelingen in het hoger onderwijs. Daarom ga ik het werk van de raad zoveel mogelijk delen en hoop ik hierdoor met de hele UM-gemeenschap in contact te komen, zodat wij als Universiteitsraad input kunnen ontvangen van collega’s en studenten. Ik zie dit als een doorlopend proces, een samenwerking tussen de hele UM-gemeenschap en de  Universiteitsraad.

Als eerste stap zal ik na afloop van elke bijeenkomst van de Universiteitsraad een blog schrijven, waarin de discussies en besluiten van de raad worden samengevat. Dit blog zal zich op allerlei manieren blijven ontwikkelen, de gemeenschap wordt zo niet alleen op de hoogte gehouden over wat er gaande is, maar kan ook inputgeven.

Binnen het bestuur van onze universiteit speelt de Universiteitsraad een belangrijke rol als medezeggenschapsorgaan en gesprekspartner van het College van Bestuur bij alle belangrijke besluiten. De raad heeft een breed scala aan bevoegdheden, waaronder instemmings- en adviesrecht over veel zaken, zoals de begroting en het strategisch plan. De raad komt maandelijks bijeen voor een plenaire vergadering, en heeft ook commissies voor strategie, onderzoek en onderwijs, en bedrijfsvoering. Deze commissies bereiden de onderwerpen, die tijdens de plenaire vergadering aan bod komen, voor. De raad, die wordt gekozen door de gehele gemeenschap, bestaat uit tien studenten, zes medewerkers die het wetenschappelijk personeel vertegenwoordigen en vier medewerkers die het ondersteunend personeel vertegenwoordigen.

Tijdens onze vergadering op 31 mei heeft de raad verschillende belangrijke onderwerpen behandeld. Ten eerste heeft de universiteitsraad het nieuwe UM Allocatiemodel goedgekeurd. Dit is het interne systeem voor verdeling van de middelen die de universiteit van de overheid ontvangt voor onderzoek en onderwijs en die verdeeld worden over de faculteiten en servicecentra. Dit model moet van tijd tot tijd worden aangepast. Bijvoorbeeld als de structuur van de universiteit veranderd, zoals door de oprichting van de Faculty of Science and Engineering. Maar het model houdt ook rekening met ontwikkelingen binnen de organisatie, zoals de toenemende kosten voor het beheer van onze IT-infrastructuur. De raad was tijdens een speciaal overleg op voorhand geïnformeerd over de wijzigingen, en die zijn besproken in de commissie Bedrijfsvoering. Na verdere discussie werd het voorstel goedgekeurd.

Een ander agendapunt was de regeling voor de toelating van studenten tot selectieve opleidingen. De studentleden van de universiteitsraad mogen het College van Bestuur hierover adviseren. Aangezien er slechts zeer kleine wijzigingen werden voorgesteld ten opzichte van vorig jaar, adviseerden de studenten het bestuur om de aangepaste regeling te implementeren.

De raad voerde ook een open discussie over het voorstel van de minister van Onderwijs om het zogenaamde bindend studieadvies (BSA) voor bachelorstudenten te verlagen naar maximaal 30 ECTS in het eerste jaar en nog eens 30 ECTS in het tweede jaar. De rector van de universiteit presenteerde hoe het BSA op dit moment aan de UM wordt uitgevoerd en legde uit dat de Nederlandse universiteiten vrezen dat een dergelijke verandering een aantal ongewenste gevolgen kan hebben. Studenten deelden ook hun gedachten over de kwestie, sommigen pleitten voor een flexibelere benadering van het BSA, terwijl anderen de voorgestelde verandering steunden. Wetenschappelijk medewerkers voegden hun bezorgdheid toe dat een te permissieve benadering van het BSA problemen kan veroorzaken voor docenten.

Ik kijk ernaar uit om jullie op de hoogte te houden over de activiteiten van de Universiteitsraad en wil graag gesprekken aangaan over hoe we het medezeggenschapsproces aan onze universiteit verder vorm willen geven. Wil jij je gedachten hierover delen? Dan ben je altijd welkom om contact met me op te nemen via:
chair-ucouncil@maastrichtuniversity.nl. Als je meer wilt weten over de medezeggenschapsraad, bezoek dan onze website.

 

De beste wensen van de Universiteitsraad,

Teun Dekker