Partnerschappen in onderwijs & onderzoek

Als een universiteit die ernaar streeft de Europese universiteit van Nederland te worden, hecht de Universiteit Maastricht grote waarde aan internationale partnerschappen en samenwerkingen. Zij brengen verschillende perspectieven, expertise en inzichten samen, en hebben een toegevoegde waarde voor ons onderwijs en onderzoek. Daarom werken wij aan het universiteitsbreed ontwikkelen en versterken van internationale partnerschappen. 

We zijn lid van vier universitaire partnerschapsnetwerken: het Worldwide University Network (WUN), de Young European Research Universities (YERUN), de Young Universities for the Future of Europe (YUFE), en de European Alliance for Social Sciences and Humanities (EASSH). Deze netwerken functioneren als platforms voor gezamenlijk onderzoek en kennisuitwisseling, mobiliteit van studenten en medewerkers, en internationale partneruniversiteiten van hoge kwaliteit voor onderzoekssamenwerking.  

The Worldwide Universities Network (WUN)

The Worldwide Universities Network (WUN) is een toonaangevend wereldwijd netwerk op het gebied van hoger onderwijs en onderzoek. De WUN omvat 25 universiteiten, verspreid over 6 continenten. Het lidmaatschap van de WUN voegt aan het internationale samenwerkingsportfolio van de UM een werkelijk globale dimensie toe en een focus op uitdagingen op het gebied van wereldwijde ontwikkeling.  Dit versterkt de wereldwijde zichtbaarheid van de UM en kan bovendien de werving van externe (onderzoeks-)financiering ondersteunen. Het doel van het lidmaatschap van de UM is om belangrijke academici te betrekken in gemeenschappelijke onderzoeksteams van de WUN en mobiliteitskansen te creëren voor beginnende en mid-career onderzoekers in netwerken op het gebied van onderzoeksonderwerpen en thema’s die gerelateerd zijn aan de Global Challenges.   

  Lees hier hoe je je voordeel kunt doen met het UM lidmaatschap van de WUN.  

WUN logo

Young European Research Universities (YERUN)

Als een van de beste jonge universiteiten ter wereld is de UM een van de grondleggers van het Young European Research Universities Network (YERUN), dat samenwerking in onderzoek, onderwijs en dienstverlening aan de samenleving faciliteert. De leden delen een aantal waarden, waaronder een oriëntatie op onderzoek met grote impact, nadruk op employability van afgestudeerden en kwaliteit van onderwijs, en een gedeelde passie voor internationalisering. YERUN biedt bovendien prijzen voor onderzoeksmobiliteit voor grensoverschrijdend onderzoek en onderzoeksworkshops Dit zijn gezamenlijke conferenties die de uitwisseling van kennis en ideeën faciliteren.

  Lees hier hoe je je voordeel kunt doen met het UM lidmaatschap van YERUN

Young European Research Universities Network

Young Universities for the Future of Europe alliance (YUFE)

De UM is de coördinator van de alliantie Young Universities for the Future of Europe (YUFE), tien dynamische, jonge, studentgerichte onderzoeksuniversiteiten en vier niet-academische partners uit de niet-overheidssector en private sector die werken aan een invloedrijke Europese Universiteit.  Samen zullen de YUFE partners een van de eerste echte Europese Universiteiten tot stand brengen. De YUFE partners hebben zich verenigd op basis van hun gedeelde toewijding aan de Europese geest, hun gemeenschappelijke doel om bij te dragen aan een meer competitief, innovatief en verenigd Europa, en hun ambitie om gezamenlijk de huidige uitdagingen aan te gaan. YUFE biedt studenten de gelegenheid hun eigen Europese curriculum samen te stellen en daarmee een Europese graad te behalen. Door het verzamelen van YUFE Stars worden studenten, medewerkers en burgers uitgedaagd om Europese talen te leren, deel te nemen aan mobiliteit, Europese carrières te ontwikkelen en maatschappelijke dienstverlening te bieden.

  Lees hier hoe je je voordeel kunt doen met het UM lidmaatschap van YUFE

The European Alliance for Social Sciences and Humanities (EASSH)

De UM is lid van de European Alliance for Social Sciences and Humanities (EASSH), de grootste organisatie voor belangenbehartiging en wetenschapsbeleid voor de sociale wetenschappen en geesteswetenschappen in Europa.  De alliantie maakt gebruik van de internationale deskundigheid en inzichten van haar leden om Europese beleidsmakers en besluitvormers te informeren en te beïnvloeden. Werkgroepen brengen SSH-onderzoek en -kennis in het publieke debat, en versterken het Europese onderzoek en de samenwerking tussen publieke en private partners. EASSH heeft meer dan 65 lidorganisaties, waaronder een breed scala van disciplinaire gebieden, belanghebbenden en universiteiten uit heel Europa - en meer dan 100 000 onderzoekers.

  Lees hier hoe je je voordeel kunt doen met het UM lidmaatschap van EASSH

EASSH

Samenwerking Radboud Universiteit

Universiteit Maastricht en de Radboud Universiteit gaan in 2023 meer samenwerken. Doel van samenwerking: een krachtenbundeling die zorgt voor academische en maatschappelijke impact in Zuidoost-Nederland. Er wordt gewerkt aan gezamenlijke opleidingen op het gebied van biotechnologie en technische natuurkunde, (deels) op de campus in Venlo. Ervaring is er al met gedeelde ontwikkelprogramma’s voor zorgprofessionals. Ook op het gebied van academische lerarenopleidingen werken de universiteiten samen.

  Lees hier meer over de samenwerking en de gedeelde ambitie van beide partners.

UMxRU
York-Maastricht Strategic Partnership (YMP)

Euregionale samenwerkingsverbanden

De UM is een Europese universiteit met een internationale kijk op de wereld. Gelegen in het hart van Europa, dragen wij met onze strategische visie op internationalisering actief bij aan innovatieve grensoverschrijdende projecten in de Euregio Maas-Rijn. Een van de aandachtsgebieden van de UM is het bouwen van bruggen tussen het zuidoostelijke deel van Nederland en de grensgebieden van Duitsland en België binnen de context van de Euregio Maas-Rijn. Daarbij zijn de steden Luik, Hasselt, Maastricht, Heerlen en Aken inbegrepen. Deze regio omvat 3,9 miljoen inwoners, vijf universiteiten, 19 hogescholen en 110.000 studenten. Een aanzienlijk deel van onze studenten en medewerkers komt uit deze regio en dankzij deze samenwerking kunnen onze alumni ook profiteren van een groot aantal excellente carrièremogelijkheden.

De UM werkt ook intensief samen met een aantal kenniscentra, overheden en ondernemingen in de regio en ondersteunt strategische kansen voor verdere internationalisering van onderzoek en onderwijs. De Brightlands Campussen zijn een goed voorbeeld van de triple helix samenwerking tussen de Provincie Limburg, de universiteit en andere onderwijsinstellingen en ondernemingen. Via de vier gespecialiseerde Brightlands Campussen wordt innovatie en interdisciplinaire samenwerking in de regio en daarbuiten gestimuleerd.

Verder neemt de UM deel aan een aantal onderzoekscentra die zich richten op grensoverschrijdende en Europese kwesties zoals:

Deze centra dienen als 'living labs', ze helpen om een innovatieve kennisregio van internationale allure te creëren, direct voor onze deur.

Kaart Euregio

Campus Brussels

UM's Campus Brussel is een internationaal onderwijs- en onderzoekscentrum. Het is strategisch gelegen in de buurt van de Europese instellingen en verbindt studenten, academici en alumni met de Europese gremia voor beleidsvorming.

Door deze campus, in de kern van Europese hoofdstad, kan de onderzoeksexpertise van de UM worden benut. Het is een plek waar UM-onderzoekers zich kunnen verbinden met de Brusselse gemeenschap van internationale onderzoekers en EU-beleidsmakers. Dit bevordert synergiën en creëert mogelijkheden voor internationale onderzoekssamenwerking.

De Brusselse campus fungeert ook als een UM-ambassade in het 'politieke hart' van Europa. In het kader van de Europese en internationale ‘public affairs’-strategie van de UM faciliteert de Campus Brussel de uitwisseling van informatie en expertise van de UM naar Brussel en vice versa. Bovendien verbetert het de Europese en internationale verbindingen en de netwerken van de UM. De campus is ook het eerste aanspreekpunt en is een schakelpunt tussen UM-medewerkers, studenten, alumni en partners met Brusselse stakeholders.

De onderwijs- en trainingspoot van de campus wordt momenteel uitgebreid. De campus bood al opleidingen en trainingen voor professionals, met executive trainingen over onderwerpen als gegevensbescherming en belangenvertegenwoordiging in de EU en ook deeltijd promotietrajecten in  European Studies en Recht. De geplande opheffing van de wettelijke beperkingen, om in het buitenland transnationaal onderwijs aan te bieden met een volledig geaccrediteerd UM-diploma is van groot strategisch belang. Momenteel worden de eerste stappen ondernomen in de ontwikkeling van zulke opleidingen.

Campus Brussels

UNU-MERIT

De United Nations University - Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology (UNU-MERIT) is een in Maastricht gevestigd onderzoeks- en opleidingsinstituut van de United Nations University. Dit instituut, dat nauw met de UM samenwerkt, onderzoekt de sociale, politieke en economische factoren die technologische innovatie aansturen, met een bijzondere nadruk op de creatie, verspreiding en toegang tot kennis.

Samenwerkend met de Maastricht School of Governance, onderzoekt UNU-MERIT alle aspecten van governance in binnenlandse en internationale organisaties, van risicobeoordeling tot beleidsanalyse, ontwerp en evaluatie. De UM en UNU bieden de ‘double degree master’ in Public Policy and Human Development aan.

UNU-merit

MUNDO

MUNDO faciliteert samenwerkingsverbanden tussen de UM en hoger onderwijsinstellingen in opkomende en ontwikkelingslanden over de hele wereld. Het primaire doel van deze samenwerkingsverbanden is het versterken van de onderwijs- en onderzoekscapaciteit van onze partners.

MUNDO heeft projecten uitgevoerd in meer dan twintig verschillende landen in Azië, Afrika, Latijns-Amerika en Oost-Europa. De meeste MUNDO-projecten bevatten curriculumonderzoeken en -ontwikkeling, voortbouwend op de rol van de UM als wereldleider op het gebied van onderwijsvernieuwing, vooral als het gaat om Probleemgestuurd Onderwijs en andere onderwijsvormen waarin de student centraal staat. Bij deze projecten betrekt MUNDO UM-medewerkers, zowel wetenschappelijk als ondersteunend, en soms studenten zodat zij waardevolle internationale ervaring kunnen opdoen. De projecten van MUNDO versterken het internationale profiel van de UM, zowel in de landen waar MUNDO werkt als in Maastricht.

mundo

SHE Collaborates

SHE Collaborates is een bureau voor internationale samenwerking in educatie van beroepen in de gezondheidszorg. Er wordt gebruikgemaakt van de meer dan 40 jaar ervaring van de Universiteit Maastricht in de implementatie van studentgericht leren in de opleidingen Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen.

Door middel van innovatieve trainingen en advisering op het gebied van onderwijs, management en onderzoek, bevorderen we de verbetering van de praktijken van de beroepen van de health professionals. We werken samen met partners uit verschillende disciplines, educatieve achtergronden en culturen.

she

MUMC+ in India

Maastricht UMC+ is sinds 2008 actief in India. Bij het aangaan van samenwerkingsverbanden zijn er twee zaken belangrijk voor ons. In de eerste plaats zoeken we contact met bekende instituten en ten tweede moeten de onderzoeksonderwerpen aansluiten bij het huidige onderzoeksprogramma van Maastricht UMC+. Momenteel werken we samen met ongeveer 25 partners uit de wetenschap, gezondheidszorg en het bedrijfsleven. Tot nu toe hebben DBT, DEITY, ICSSR, NWO en ZonMw subsidies toegekend aan diverse gezamenlijke projecten van Maastricht UMC+ en Indiase partners.

Lees meer over Maastricht UMC+ in India

india

News

More news items
  • De Universiteit Maastricht (UM) is een warm voorstander van Open Science en doet er veel aan om transparantie, toegankelijkheid en samenwerking te bevorderen. Zowel in onderzoek als onderwijs. Dennie Hebels, UM's Open Science Officer, legt uit waarom de Open Science beweging zo belangrijk is en wat...

  • Maastricht University is proud to announce that two UM projects were awarded the YERUN Open Science Award 2022.