TAEC: Transnationale afstemming van Engelse taalvaardigheid voor universiteitsdocenten

Het project "Transnationale afstemming van Engelse taalvaardigheid voor universiteitsdocenten” (Transnational Alignment of English Competences for University Lectures, TAEC) is een 28 maanden durend project dat wordt gefinancierd door het programma Erasmus+. Het Talencentrum van de UM is een van de partners in dit project, dat loopt van 18 september 2017 tot 17 januari 2020.

Het TAEC-project is een samenwerking tussen de volgende partners:

Projectdoel

Doel van het project is het ontwikkelen van een gemeenschappelijk kader voor EMI-kwaliteitszorg en -ondersteuning, dat de partners moet helpen lokale taalbeoordelingsinstrumenten voor EMI-opleidingen en -certificering aan te passen voor transnationaal gebruik.

Het TAEC-project moet drie concrete resultaten opleveren:

1. een verslag over de facetten van een gemeenschappelijk EMI-kader;
2. een technisch verslag over afstemming; en
3. een EMI-handboek. Beschikbaar in  E-pages en Pdf versie.

Verder moet het project voor bewustmaking over de specifieke kenmerken van EMI zorgen en kansen bieden voor taalkundige en didactische training in EMI-verband.

Lees meer over het project en de bijhorende activiteiten hieronder. 

Aanbevolen citaat: TAEC EMI Handbook (2019). TAEC Erasmus+ project (2017-2020)

 

Projectachtergrond 

Het TAEC-project is ontstaan tegen de achtergrond van de internationalisering van de Europese universiteiten tijdens de afgelopen 20 jaar, waardoor het aantal EMI-programma's en -vakken in heel Europa snel is toegenomen. 

EMI (English Medium Instruction) werd ontwikkeld om een grotere mobiliteit van studenten, leraren en onderzoekers mogelijk te maken, maar door de snelle groei ervan is bezorgdheid ontstaan over de mondelinge taalvaardigheid in het Engels van docenten wier moedertaal niet het Engels is, en over de mogelijke gevolgen voor de kwaliteit van onderwijs en leerresultaten. Bijgevolg wordt de Engelse taalvaardigheid van docenten aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen en ontwikkelen universiteiten een beleid voor kwaliteitszorg, geborgd via interne taalbeoordelingsprocedures en EMI-lerarenopleidingen.

Tot nu toe werden dergelijke beoordelingsprocedures en EMI-lerarenopleidingen enkel lokaal, op institutioneel niveau, ontwikkeld en toegepast. De vernieuwende doelstelling van dit project bestaat dus in het verbeteren van de transparantie inzake de beoordeling van de taalvaardigheid en onderwijsbevoegdheid van docenten om tot een internationale erkenning te komen. 

Samengevat, dit project steunt de uitvoering en ontwikkeling van een transparant, gemeenschappelijk kader voor het verzekeren van de onderwijskwaliteit en de taalondersteuning van docenten in diverse EMI-contexten in heel Europa. 

Technisch verslag

LINKING THE TOEPAS WITH THE CEFR: TECHNICAL REPORT

Projectdoelstellingen 

Doelstellingen van dit project:

  1. vaststellen van en onderscheid maken tussen de transnationale en de lokale noden inzake administratie, onderricht en taal van EMI-programma's aan de verschillende partneruniversiteiten;
  2. afstemmen van een lokale beoordelingsschaal (TOEPAS, aan de UCPH) op het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen (CEFR), om standaardisering van resultaten mogelijk te maken;
  3. opstellen van een EMI-handboek; en
  4. bewustmaken van belanghebbenden.

Op lange termijn moet dit project de basis leggen voor een EMI-kader voor kwaliteitszorg dat aan alle Europese universiteiten kan worden toegepast, ook universiteiten die niet als partner bij dit project zijn betrokken. 

Het TAEC-project bestaat uit zeven onderling verbonden werkpakketten, waarvan elk een integrerend onderdeel van de projectcyclus vormt. De UCPH is verantwoordelijk voor het projectbeheer en de kwaliteitszorg, terwijl de partners instaan voor de verspreiding en duurzaamheid. Elk van de drie werkpakketten die betrekking hebben op de drie belangrijkste resultaten van het project (EMI-kader, afstemming op de CEFR-schaal en EMI-handboek) wordt beheerd door een andere partneruniversiteit, met steun van vertegenwoordigers van alle partneruniversiteiten.

Erasmus +

Activiteiten en evenementen 

Tijdens het project organiseren de partners een aantal plaatselijke EMI-workshops.

Er zijn op dit moment geen workshops. Voor informatie betreffende toekomstige activiteiten kunt u contact opnemen met ons via your-language-course@maastrichtuniversity.nl.

Contact

Heeft u vragen over het TAEC-project, neem dan contact op met your-language-course@maastrichtuniversity.nl of met de projectcoördinator van het TAEC-project via taec@hum.ku.dk.