Onderzoekers

Projectleider

Susan Rutten
Dr. Susan Rutten (1960) is Universitair hoofddocent privaatrecht aan de Universiteit Maastricht. Zij heeft een langdurige onderzoeksexpertise opgebouwd op het gebied van islamitisch familierecht en familierechtelijke onderwerpen bij etnische minderheden in Nederland en Europa. Zij begeleidt proefschriften op deze terreinen en coördineert projecten over onderzoek naar familierechtelijke vraagstukken en etnische minderheden en naar internationaal familierecht. Zij promoveerde in 1997 op de toepassing van Marokkaans erfrecht in Nederland, en publiceerde nadien veelvuldig over onderwerpen waarbij de Islam (het islamitisch familierecht in het bijzonder) enerzijds en de Nederlandse rechtsorde anderzijds, samenkomen. Susan Rutten is voorzitter van de Vereniging tot bestudering van het Recht van de Islam en het Midden Oosten (RIMO), lid van de Staatscommissie Internationaal Privaatrecht en werkzaam als raadsheer -plaatsvervanger bij de familiekamer van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch.

Onderzoekers

Esther van Eijk
Esther van Eijk is sinds 1 oktober 2013 werkzaam als één van de postdocs in het NWO-project ‘Marital Captivity: Bridging the Gap between Religion and Law’ aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht. Voor een periode van twee jaar zal zij rechtssociologisch onderzoek (deelproject I) doen naar echtscheiding en religie in Nederland, of te wel de problematiek van huwelijkse gevangenschap.

Esther van Eijk is afgestudeerd jurist (internationaal recht) en zij heeft daarnaast een bachelor Arabische Talen en Culturen afgerond. In september 2013 heeft zij haar proefschrift ‘Family Law in Syria: A Plurality of Laws, Norms, and Legal Practices’ met succes mogen verdedigen aan de Universiteit Leiden. Tijdens haar veldwerk in Damascus, Syrië heeft zij zich gericht op verschillende religieuze – i.h.b. islamitische en christelijke – gemeenschappen en onderzocht hoe die gemeenschappen omgaan met hun eigen (vaak religieus geinspireerde) familierecht, zowel in de rechtbanken als in het dagelijks leven van individuen. Haar onderzoeksinteresses liggen op het terrein van rechtssociologie, familierecht, islamitisch recht, (oosters) canoniek recht, gender en mensenrechten, in het bijzonder op het kruisvlak tussen wetenschap en maatschappelijke praktijk.

Deelproject I

Pauline Kruiniger
Pauline Kruiniger is per 1 juni 2014 aangesteld als postdoc in het door NWO gefinancierde onderzoeksproject ‘Marital Captivity’. Op 17 december 2014 zal zij haar proefschrift ‘Islamic Divorces in Europe. Bridging the Gap between European and Islamic Legal Orders’ verdedigen. Dit eveneens door NWO (Open competitie) gefinancierde, rechtsvergelijkende onderzoek, verricht onder supervisie van Prof. mr. G-R. de Groot en Dr. S.W.E. Rutten, richtte zich op de erkenningsproblematiek van ‘islamitische’ echtscheidingen in Europa.
Zij is in 2006 afgestudeerd als juriste aan de Universiteit Maastricht met als specialisaties gezondheidsrecht en islamitisch recht (Universiteit Leiden). Haar onderzoeksbelangstelling en expertise betreffen het islamitisch recht, internationaal privaatrecht, mensenrechten en meer in het bijzonder vrouwenrechten, de problematiek van multiculturele en multireligieuze samenlevingen, en gezondheidsrecht met name in relatie tot medisch-ethische en multiculturele vraagstukken.
Haar CV omvat een aantal publicaties en lezingen die voornoemde onderwerpen betreffen. Hiervan kan met name genoemd worden haar boek ‘Marokkaanse verstotingsvormen in de Nederlandse rechtspraktijk’ (Amersfoort: Celsus juridische uitgeverij 2008) en het boekhoofdstuk ‘Repudiated by Husband and Europe? A Critical Re-assessment of the Policies of Recognition of Islamic Repudiations in Western Legal Systems’ (in: the Hague Academy of International Law, Centre for Studies and Research, M-C. Foblets and N. Yassari (eds.), Legal Approaches to Cultural Diversity, Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers 2013) en een lezing over ‘huwelijkse gevangenschap: drie mogelijke oplossingen’ (FFF-symposium te Leiden, 22 mei 2012).

Deelproject II
Deelproject III

Benedicta Deogratias
Benedicta Deogratias is sinds januari 2014 betrokken bij het NWO project ‘Marital Captivity- bridging the gap between religion and law’ als promovendus. Haar promotieonderzoek richt zich op de mensenrechten die in het geding kunnen zijn bij huwelijkse gevangenschap en op de verplichtingen die daaruit voortvloeien voor de Nederlandse overheid.
Zij heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit Maastricht, waar zij de Bachelor European Law School heeft gevolgd. Door haar enorme interesse in mensenrechten heeft ze tijdens haar bachelor twee minors in Human Rights Law en Criminal Justice and Human Rights gevolgd. Hierna heeft ze gekozen om zich verder te verdiepen in internationaal recht en volgde de masteropleiding Globalisation and Law, die zij in februari 2013 heeft afgerond.

Deelproject IV

Maricap members

Trapped in a marriage