Jouw rechten

De privacywetgeving geeft jou een aantal rechten met betrekking tot je persoonsgegevens. Hieronder staat uitgelegd hoe je jouw rechten kan uitoefenen en welke rechten je hebt.

Uitoefenen rechten
Wanneer je een van de onderstaande rechten wilt uitoefenen kan je daarvoor het formulier voor AVG-verzoeken invullen. Je kan ook schriftelijk contact opnemen met privacy@maastrichtuniversity.nl of rechtstreeks met functionaris voor gegevensbescherming via fg@maastrichtuniversity.nl.

De UM zal je binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek informeren of en hoe er gevolg wordt gegeven aan jouw verzoek. Deze termijn kan tweemaal met één maand worden verlengd. Als de termijn wordt verlengd, word je hier tijdig over geïnformeerd.

Legitimatie
Om er zeker van te zijn dat informatie wordt gedeeld met de juiste persoon, kan de UM jou om legitimatie vragen als je je rechten uitoefent. Wanneer je jezelf legitimeert met een identiteitsbewijs, is het raadzaam hiervoor de KopieID App te gebruiken. Dit is een app gemaakt door de overheid waarmee je de kopie van jouw identiteitsbewijs kan voorzien van een watermerk en de gegevens die niet nodig zijn kan doorstrepen. De UM vraagt je om in ieder geval je BSN-nummer, pasfoto en de zogenaamde Machine Readable Zone onder aan het document onleesbaar te maken.

Kosten van uitoefening van je rechten
Het uitoefenen van je rechten onder de privacywetgeving is gratis. Als je om bijkomende kopieën verzoekt kan de UM hiervoor administratieve kosten in rekening brengen. Hierover word je vooraf geïnformeerd.

Wanneer je verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name wanneer je een verzoek herhaaldelijk indient, kan de UM administratieve kosten in rekening brengen voor het voldoen aan je verzoek of weigeren te voldoen aan het verzoek. Hierover word je schriftelijk geïnformeerd.

Recht van inzage
Je hebt het recht om te weten of je persoonsgegevens door de UM worden verwerkt. Als dat zo is, dan heb je ook het recht om te weten welke gegevens dat zijn, voor welk doel ze worden verwerkt, of en met wie ze worden gedeeld en hoe lang ze worden bewaard. Je hebt geen recht op inzage in andermans persoonsgegevens. Ook kan het recht op inzage worden beperkt ter bescherming van rechten of vrijheden van anderen, met inbegrip van het zakengeheim of de intellectuele eigendom en met name aan het auteursrecht dat de software beschermt.

De UM heeft het recht je te verzoeken om te preciseren op welke informatie of welke verwerkingsactiviteiten het verzoek tot inzage betrekking heeft.

Recht op rectificatie
Als blijkt dat de persoonsgegevens die de UM van jou verwerkt onjuist zijn, dan heb jij het recht deze persoonsgegevens te laten rectificeren. Als blijkt dat de persoonsgegevens die de UM van jou verwerkt onvolledig zijn, dan heb jij het recht om deze persoonsgegevens aan te laten vullen.

Recht op gegevenswissing
Je hebt het recht om persoonsgegevens die de UM van jou verwerkt te laten wissen, maar enkel in de volgende gevallen:​

 • Je persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt;
 • Je hebt je toestemming ingetrokken en de UM heeft geen andere verwerkingsgrond om jouw persoonsgegevens te blijven verwerken;
 • Je hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking en de UM heeft geen dwingende gerechtvaardigde gronden om jouw persoonsgegevens te blijven verwerken;
 • Er is aangetoond dat jouw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • Er is een wettelijke plicht om jouw persoonsgegevens te wissen.

Je hebt in ieder geval niet het recht op gegevenswissing in de volgende gevallen:

 • De verwerking van je persoonsgegevens is nodig voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • De UM moet je persoonsgegevens verwerken in het kader van een wettelijke plicht en/of een taak van algemeen belang;
 • De verwerking van je persoonsgegevens is nodig om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;
 • De verwerking van je persoonsgegevens is nodig met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden en het behalen van deze doeleinden door gegevenswissing onmogelijk dreigt te worden of ernstig in het gedrang komt;
 • De UM heeft je persoonsgegevens nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt het recht om de verwerking van je persoonsgegevens (tijdelijk) door de UM (tijdelijk) te stoppen, zonder dat deze persoonsgegevens worden gewist. Dit recht heb je enkel in de volgende gevallen:

 • Je betwist de juistheid van de persoonsgegevens die de UM verwerkt;
 • De verwerking is onrechtmatig, maar je wilt niet dat de persoonsgegevens worden gewist;
 • De UM heeft de persoonsgegevens niet meer nodig, maar jij hebt ze wel nog nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • Je hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking door de UM en wacht op het antwoord van de UM.

Als de verwerking is beperkt blijven je persoonsgegevens opgeslagen bij de UM. De UM zal persoonsgegevens waarvan de verwerking is beperkt enkel verwerken:

 • met jouw toestemming;
 • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • voor de bescherming van de rechten van anderen; of
 • om gewichtige redenen van algemeen belang.

Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens
Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van jouw toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst heb jij het recht deze persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere partij. Het moet in dat geval gaan om digitale verwerking. De overdracht mag bovendien geen inbreuk maken op de rechten van anderen.

Recht van bezwaar
Als de UM jouw persoonsgegevens verwerkt op basis van een taak van algemeen belang of op basis van haar gerechtvaardigd belang, dan mag jij hiertegen bezwaar maken. De UM maakt dan opnieuw een belangenafweging. Als uit die belangenafweging blijkt dat de UM dwingende, gerechtvaardigde gronden heeft om je persoonsgegevens te blijven verwerken, wordt jouw bezwaar afgewezen. Hetzelfde geldt als jouw persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering
De UM maakt in principe geen besluiten uitsluitend gebaseerd op geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering. Een uitzondering is een automatische blokkade van ICT‑faciliteiten in het geval de integriteit en veiligheid van deze faciliteiten in het geding is. In zo’n geval zal zo spoedig mogelijk samen met jou naar een oplossing worden gezocht.

Recht om toestemming in te trekken
Wanneer je persoonsgegevens worden verwerkt op basis van jouw toestemming, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken. De intrekking van je toestemming heeft overigens geen terugwerkende kracht.