ITEM Onderzoek

ITEM Grenseffectenrapportage

 
Grenseffectenmethodiek Ga naar Grenseffectenrapportage 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Grenseffectenrapportage 2021

De samenvattingen zijn beschikbaar in het Engels, Nederlands, Duits en Frans
ITEM Grenseffectenrapportage 2021 - Samenvattingen  
Onze meest prominente resultaten worden gepresenteerd in een infographic 
ITEM Grenseffectenrapportage 2021 - Infographic  

 

Go to the Cross-Border Portal
https://itemcrossborderportal.maastrichtuniversity.nl/link/id/ETA0C8vvwjfjgTbP  

Dossiers

Dossier 1:

 Ex-ante onderzoek naar de mogelijke grenseffecten van de voorgestelde EU-richtlijn inzake minimumlonen (TEIN-onderzoek) 
Samen met partners van het Transfrontier Euro-Institut Network (TEIN) heeft ITEM onderzoek gedaan naar de mogelijke grenseffecten van de voorgestelde richtlijn inzake toereikende minimumlonen in de Europese Unie. Het dossier beoordeelt de mogelijke impact van het creëren van een (bindend) gemeenschappelijk Europees kader voor minimumlonen op grensoverschrijdende regio's en hun inwoners. De geografische focus ligt op diverse Duitse grensregio's, namelijk de grensoverschrijdende gebieden die Duitsland deelt met België en Nederland, het gebied die Duitsland deelt met Frankrijk en die het deelt met Polen.  

 
Dossier 2:  Impact analyse van de toekomst van thuiswerken voor grensarbeiders na COVID-19 
Tijdens de COVID-19-crisis is het thuiswerken steeds meer de norm geworden, waarbij het thuiswerken werd aangemoedigd of zelfs verplicht gesteld, ook voor grensarbeiders. Waarschijnlijk zal het thuiswerken ook na de crisis in zekere mate aanblijven, aangezien zowel werknemers als werkgevers de voordelen ervan inzien. Anderzijds roert ook de politiek zich rondom thuiswerken en het structureel maken hiervan. Het (gedeeltelijk) thuiswerken kent echter gevolgen voor de toepasselijke belasting- en socialezekerheidsregelgeving omdat de fysieke werkplek wordt verplaatst. Volgend op de tijdelijke opschorting van deze regelgeving tijdens de crisis wordt in dit dossier geanalyseerd welke effecten een formeel thuiswerkbeleid in de toekomst kan hebben op grenswerkers en hun werkgevers.
Dossier 3:  De effecten van de nationale coronacrisis management op de grensoverschrijdende bestrijding in de Euregio Maas-Rijn (vervolgonderzoek) 
In navolging van het onderzoek in 2020 (in samenwerking met TEIN) is er ook dit jaar onderzoek gedaan naar de impact van de coronacrisis als onderdeel van de Grenseffectenrapportage. In dit dossier wordt ex-post gekeken naar de impact op de euregionale crisisbestrijding. Meer bepaald wordt beoordeeld wat de gevolgen van de nationale bestrijding van de COVID-19 crisis zijn voor de samenwerking in de grensoverschrijdende regio tussen de verschillende lokale en regionale crisisteams. Het rapport is gebaseerd op een onderzoek dat is uitgevoerd in 2020/2021 in het kader van het INTERREG-project Pandemric. Samen met collega's van de Universiteit Leiden en het Ockham IPS Institute deed ITEM onderzoek naar de grensoverschrijdende crisis management, met name met betrekking tot de spanning tussen nationaal bestuur en euregionale behoeften. 
Dossier 4:  Is de EU-richtlijn betreffende de rechten van patiënten geschikt om te voorzien in goed functionerende gezondheidszorg in grensoverschrijdende regio's? Een ex-post beoordeling 
Wat houdt goed functionerende gezondheidszorg in grensoverschrijdende regio's in? Door systematische discrepanties tussen het zorgstelsel van België, Duitsland en Nederland in combinatie met beperkte Europese wetgeving ten aanzien van grensoverschrijdende gezondheidszorg, kunnen belemmeringen ontstaan wat betreft de toegang tot gezondheidszorg in de grensregio's. Gezien de mate en ernst van de belemmeringen tussen deze drie landen wordt gekeken of de EU-richtlijn betreffende de rechten van patiënten geschikt is voor dit doel. 

ITEM Grenseffectenmethodiek

Met haar jaarlijkse Grenseffectenrapportage geeft ITEM meer inzicht in de effecten op grensoverschrijdende regio's van Europese en nationale wetgevings- en beleidsinitiatieven. Het rapport is bedoeld als een waardevol instrument voor beleidsmakers op regionaal, nationaal en Europees niveau bij het nemen van beslissingen over (grensoverschrijdende) regio's. Deze effectenbeoordelingen helpen met name om bestaande of toekomstige grensoverschrijdende effecten in kaart te brengen en dragen zo bij aan het politieke debat. Bovendien maken de resultaten van het onderzoek van afzonderlijke dossiers het mogelijk om wetgevingsvoorstellen tijdig aan te passen terwijl ze nog in behandeling zijn.

De Grenseffectenrapportage en de afzonderlijke dossiers zijn beschikbaar op het 
ITEM Cross-border Portal.

ITEM Cross-border Impact Assessment - methodology

Projectomschrijving

Wanneer: Jaarlijks (januari t/m september)
Onderwerp: arbeidsmobiliteit
Titel: 'Grenseffectenrapportage'

Wat zijn de effecten van nationaal en EU beleid en wetgeving op grensregio’s?

Worden grensarbeiders getroffen door recent doorgevoerd of binnenkort te verwachten nationaal of EU beleid/wetgeving?

Een van de belangrijkste doelstellingen van het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and mobility / ITEM is om jaarlijks een grenseffecten beoordelingsrapportage op te stellen en uit te voeren. Er is momenteel een gebrek aan informatie aangaande de (verwachte) effecten van nationaal en EU beleid en wetgeving op grensregio’s. De jaarlijkse grenseffecten beoordeling van ITEM zal de effecten aan het licht brengen.

Het doel van de grenseffectenbeoordeling van ITEM is het bestuderen van belangrijke ex ante en ex post wetgevings- en beleidsgerelateerde dossiers van de Europese Unie, nationale (Nederland, België, Duitsland, Luxemburg) en regionale autoriteiten (i.e. Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Vlaanderen, Wallonië, Duitstalige Gemeenschap) die grensarbeiders, grensoverschrijdende samenwerking en regionale socio-economische ontwikkeling (positief of negatief) treffen. 

De beoordeling biedt aanvullende inzichten in nationale en EU initiatieven en streeft ernaar om een waardevol instrument en hulpmiddel voor beleidsmakers te zijn bij het nemen van beslissingen aangaande grensregio’s.

Elk jaar wordt er een selectie gemaakt van de belangrijkste onderwerpen die het meest geschikt zijn voor onderzoek en nauwkeurige analyse, op basis van input van belanghebbenden.