Erkennen & Waarderen

Een wetenschapper kan op veel gebieden succesvol zijn, maar niet alle activiteiten en prestaties worden op dezelfde manier erkend en gewaardeerd. De loopbaantrajecten van wetenschappers worden al lange tijd gedomineerd door onderzoekprestaties, in het bijzonder kwantitatieve metingen zoals onderzoeksoutput, citaties en verworven onderzoeksubsidies. Dit heeft geleid tot onderwaardering van andere belangrijke kerngebieden die deel uitmaken van de kerntaken van kennisinstellingen en tot verhoogde werkdruk en concurrentie tussen wetenschappers.

In 2019 hebben Nederlandse kennisinstituten en onderzoeksfinanciers (UNL, NFU, KNAW, NWO en ZonMw) een nationaal initiatief gelanceerd om tot een nieuwe definitie te komen voor het erkennen en waarderen van wetenschappers. Als onderdeel van de (inter)nationale wetenschappelijke gemeenschap sluit de Universiteit Maastricht zich met volle overtuiging bij dit programma aan en zet zij zich in om een omgeving te creëren die op een evenwichtige manier recht doet aan de prestaties van wetenschappers op het gebied van onderwijs, onderzoek, impact, leiderschap en, voor degenen die werkzaam zijn in onze universitaire medische centra, patiëntenzorg.

Meer weten? Bekijk de video-statements over UM's visie, het programma en de narratieven.

Klik hier voor de FAQ

E&W balans

Ruimte voor ieders talent

De nationale adviesnota ‘Ruimte voor ieders talent’ werd in de herfst van 2019 gepubliceerd. Alle Nederlandse universiteiten nemen deel aan het uitgebreide nationale programmaplan voor Erkennen & Waarderen dat begin 2020 uit de adviesnota voortvloeide. De implementatie voor de hele universitaire sector wordt geleid door Rianne Letschert, collegevoorzitter (voorheen rector) van de Universiteit Maastricht, samen met de rector van de Technische Universiteit Eindhoven.

De adviesnota ‘Ruimte voor ieders talent’ uit 2019 geeft een overzicht van de belangrijkste doelstellingen van het initiatief:

E&W balans
 • Het diversifiëren en vitaliseren van loopbaantrajecten: meer diversiteit mogelijk maken in de loopbaantrajecten en profielen van wetenschappers

 • Evenwicht tussen individu en de universitaire gemeenschap: wetenschappers beoordelen op basis van zowel hun individuele prestaties als hun teamprestaties

 • Focus op kwaliteit: een betere balans aanbrengen tussen kwantitatieve en kwalitatieve beoordelingsinstrumenten

 • Het bevorderen van Open Science: onderzoeksopzet en -data openbaar maken en wetenschappers stimuleren om zich nog meer in te spannen om hun onderzoeksresultaten toegankelijker te maken voor de maatschappij

 • Het faciliteren van academisch leiderschap: investeren in goed leiderschap op alle niveaus, van jonge wetenschappers tot gevestigde hoogleraren
   

erkennen en waarderen

  De landelijke website voor Erkennen & Waarderen (Engelstalig) biedt aanvullende informatie over het nationale programma en inzichten in de aanpak van andere Nederlandse universiteiten en onderzoekscentra. 

  Download de nationale adviesnota ‘Ruimte voor ieders talent - naar een nieuwe balans in het erkennen en waarderen van wetenschappers'

De visie van de UM

Op basis van de nationale adviesnota Ruimte voor ieders talent, heeft de Universiteit Maastricht een eigen visiedocument geschreven voor het programma Erkennen & Waarderen. Met dit document deelt de Universiteit Maastricht haar visie op de modernisering van de erkenning en waardering van wetenschappelijk medewerkers. Met deze nadere omschrijving van onze standpunten verbinden we Ruimte voor ieders talent met de waarden en strategische positie van de Universiteit Maastricht.

E&W

  Download het visiedocument: 'UM's vision on Recognition & Rewards' (Engelstalig)

Organisatiecultuur en -identiteit van de UM

Ambities en doelstellingen

De UM wil ervoor zorgen dat iedereen een volwaardige loopbaan heeft waarin zijn of haar capaciteiten door anderen worden benut, gezien en erkend - door studenten, collega's en leidinggevenden. Door verschillende soorten talenten tot bloei te laten komen, kunnen we nog betere resultaten boeken in de volgende sleutelgebieden: onderzoek, onderwijs, impact, leiderschap en patiëntenzorg.

We streven ernaar om een open, inclusieve en diverse gemeenschap van academische burgers te zijn die zich ontplooien door de erkenning van hun talenten en inzet, en die op basis van hun eigen merites worden beloond. Volgens ons draagt dit bij aan een uitdagende werkomgeving en meer werkplezier.

De nieuwe benadering van Erkennen & Waarderen vraagt om een cultuurverandering, een andere mindset en leiderschap die het personeelsbeleid, de organisatiestructuren en de kwaliteitsborging overstijgen. Deze verandering vereist inspanningen op nationaal en internationaal niveau om de hele wetenschappelijke wereld op één lijn te brengen. Wij vinden dat de nieuwe manier van denken over een wetenschappelijke loopbaan gebaseerd moet zijn op:

 • Gediversifieerde loopbaantrajecten 
  We kunnen meer diversiteit in loopbaantrajecten en -profielen mogelijk maken door meer diversiteit in vaardigheden en talenten te erkennen en waarderen. Binnen een team, afdeling of faculteit moeten de verschillende profielen en achtergronden op een samenhangende manier worden geïntegreerd. Door de diversifiëring en vitalisering van loopbanen kunnen de natuurlijke talenten en de intrinsieke motivatie van wetenschappers beter worden ingezet.
 • Persoonlijke groei
  Volgens deze nieuwe aanpak wordt persoonlijke groei niet slechts gedefinieerd als het bereiken van een hogere academische positie. Het is ook belangrijk dat je nieuwe vaardigheden opdoet, de kans krijgt te excelleren in de dingen waar je goed in bent en waardering te krijgen voor je bijdrage. Daardoor  krijgen mensen niet alleen meer plezier in hun werk maar voelen zij zich ook meer betrokken.
 • Behoeften van het individu en de organisatie
  Het is belangrijk om te benadrukken dat het aanbieden van meer gediversifieerde loopbaantrajecten niet betekent dat alles kan en mag. Voor een gezonde organisatie is een evenwicht nodig tussen de behoeften van de organisatie en de ambities van de individuen die deel uitmaken van de gemeenschap. Daarom moeten wetenschappers zich ervan bewust zijn dat ook een loopbaan bij de UM zijn grenzen kent, net als bij elke andere organisatie. 

Vooruitgang boeken

Om de verschillende soorten talent binnen onze organisatie te kunnen waarderen, verruimt het UM-programma Erkennen & Waarderen de definitie van een betekenisvolle loopbaan om beter tot uitdrukking te brengen welke waarde elke dag weer in de wetenschappelijke wereld wordt gecreëerd. In de volgende fase wordt ook bekeken hoe de prestaties in en tussen de kerngebieden kunnen worden afgewogen om te bepalen welk vervolgstappen er binnen een loopbaan mogelijk zijn. In de volgende fase zal deze stap het belangrijkste aandachtspunt zijn. Overige belangrijke mijlpalen voor de toekomst zijn:

 • Het definiëren van onze visie op meer inclusieve cultuur: een cultuur die de complexiteit en de interdisciplinaire aard van de moderne universiteit en maatschappij weerspiegelt. 
 • We zullen de voorwaarden voor academisch burgerschap schetsen en de rol die het moet spelen in het definiëren van ontwikkelingen en prestaties.
 • Vanaf 2021 wordt het nieuwe Standaard Evaluatie Protocol (SEP) geïmplementeerd. Dit protocol bouwt verder op de principes van Erkennen & Waarderen, inclusief DORA en Open Science. Via het SEP zal de focus van wetenschappelijke evaluatie worden verlegd van puur kwantitatieve naar kwalitatieve criteria.
 • Om te voldoen aan de beoordelingscriteria voor onderzoekskwaliteit moeten de criteria voor promotietrajecten worden aangepast. In de nieuwe criteria dient aandacht te worden besteed aan de verschillende mogelijkheden om vaardigheden op andere kerngebieden te ontwikkelen. Ook moet er aandacht zijn voor de manier waarop dit in de uiteindelijke beoordeling van het traject tot uiting komt.

De verdere vormgeving en implementatie van het programma Erkennen & Waarderen vraagt om een andere mindset van het UM-leiderschap. De Universiteit Maastricht wil daarom veel investeren in de ontwikkeling van leiderschap en een open, transparante cultuur. 

Om deze mijlpalen te bereiken en voor het welslagen van het programma Erkennen & Waarderen is een cultuurverandering cruciaal. Het gaat hierbij om een langetermijnproces dat zowel binnen als buiten de universiteit vraagt om een constante dialoog, pilots, experimenten en het delen van best practices. 

Betrokken stakeholders

De instellingsbrede commissie Erkennen & Waarderen van de Universiteit Maastricht bestaat uit de rector en de decanen (en/of portefeuillehouders E&W) van de faculteiten. Zij geven samen sturing aan de ontwikkeling van het programma. Deze instellingsbrede commissie faciliteert de discussie met de academische gemeenschap en zorgt voor samenhang tussen de interne dialoog en de daaruit voortvloeiende voorstellen. De commissie is ook verantwoordelijk voor het realiseren en waarborgen van de afstemming met nationale ontwikkelingen.

Naast de UM-brede commissie zijn ook andere organisaties binnen de UM actief betrokken bij het proces van Erkennen & Waarderen. Zo vaardigen de Maastricht Young Academy en Female Empowerment UM (FEM) leden af, en zijn medewerkers vanuit de Universiteitsbibliotheek betrokken, zowel rond het thema Open Science als Responsible Metrics. Incidenteel leveren bovendien leden van het Lokaal Overleg, de Universiteitsraad, het Central PhD Candidates Platform (CPCP), en het PhD Platform bijdragen.

Sleutel tot het creëren van een duurzame cultuurverandering is de betrokkenheid van de hele Universiteit Maastricht bij de ontwikkeling van het programma Erkennen & Waarderen. Daarom blijft de commissie Erkennen & Waarderen altijd openstaan voor input, ook nu de fase is afgerond waarin het visiedocument universiteitsbreed is gedeeld en iedereen in dialoogsessies een bijdrage heeft kunnen leveren aan de vormgeving van het programma.

Stand van zaken

Om diversificatie en vitalisering van loopbaantrajecten en talentontwikkeling – een van de hoofddoelen van Erkennen & Waarderen – mogelijk te maken, zijn academische profielen opgesteld voor diverse WP-functies. Deze profielen dienen als richtlijn voor wetenschappers om – samen met hun leidinggevenden – hun wetenschappelijke loopbaan vorm te geven. Ze verschaffen duidelijkheid over wat er van de medewerker wordt verwacht. Ook leidinggevenden en beoordelaars kunnen de profielen als leidraad gebruiken. Het zijn geen afvinklijstjes, maar handvatten voor een brede en continue ontwikkeldialoog.

Uiteraard hebben we oog voor de verschillen tussen de faculteiten, daarom hebben we in het najaar van 2022 met elke faculteit een aparte kick-off bijeenkomst georganiseerd. In 2023 zullen de vakgroepvoorzitters met elke WP-er in hun vakgroep een gepersonaliseerd academisch profiel opstellen. Daarnaast worden ook de processen rondom ontwikkelen en bevorderen (bv jaargesprekken) in lijn gebracht met het gedachtegoed van Erkennen & Waarderen.

Ondertussen heeft een subcommissie het UM Career Compass opgesteld: een gespreksformat waarmee het ontwikkelgesprek – in lijn met de nieuwe academische profielen – gevoerd kan worden. Een tweede subcommissie werkt aan een verkenning van horizontale ontwikkelmogelijkheden (voor zowel WP als OBP) en de erkenning en waardering daarvan.

Samenwerken

Bij aanvang van het programma heeft de UM vier commissies ingesteld met vertegenwoordigers van elke faculteit voor de domeinen onderwijs, onderzoek, impact en leiderschap. Deze commissies hebben narratieven ontwikkeld over hoe de erkenning en waardering van prestaties binnen hun domein vorm kan worden gegeven. De commissieleden zijn actief betrokken bij de facultaire discussies over het thema erkennen en waarderen.

 Onderwijscommissie
  Onderzoekscommissie
  Impactcommissie
  Leiderschapscommissie


De stuurgroep Erkennen & Waarderen borgt de samenhang tussen de verschillende domeinen en heeft een belangrijke (sturende) rol bij de implementatie van het programma aan de UM. De stuurgroep bestaat uit (zie foto, vlnr) Stef Kremers (vice-decaan FHML), Rianne Letschert (collegevoorzitter), Nieke Guillory (directeur HR), Christine Neuhold (decaan FASoS), Jan Smits (decaan FdR), Daphne Snackers (programmamanager), Susan Boltong (HR), Carolien Martijn (directeur FPN).
Niet op de foto: Pamela Habibovic (rector), Thomas Cleij (decaan FSE) en Mariëlle Heijltjes (decaan SBE).

R&R steering committee