Erkennen & Waarderen

De UM streeft ernaar dat de loopbaan van elke medewerker voldoening geeft en dat hun capaciteiten worden gebruikt, gezien en erkend door anderen. Door alle diverse talenten te helpen ontwikkelen, dragen we ook bij aan de doelstellingen van onze universiteit. We willen een open, inclusieve en diverse gemeenschap zijn waarin medewerkers tot bloei komen door erkenning van hun talenten en inzet, en worden beloond voor hun eigen verdiensten. We geloven dat dit een uitdagende werkomgeving bevordert en de werktevredenheid vergroot.

In de academische traditie worden niet alle activiteiten en prestaties van medewerkers op dezelfde manier erkend en gewaardeerd. Met name voor wetenschappers worden de loopbaantrajecten al lange tijd gedomineerd door onderzoekprestaties, in het bijzonder kwantitatieve metingen zoals onderzoeksoutput, citaties en verworven onderzoeksubsidies. Dit heeft geleid tot onderwaardering van andere belangrijke kerngebieden die deel uitmaken van de kerntaken van kennisinstellingen en tot verhoogde werkdruk en concurrentie.

In 2019 hebben Nederlandse kennisinstituten en onderzoeksfinanciers (UNL, NFU, KNAW, NWO en ZonMw) een nationaal initiatief gelanceerd om tot een nieuwe definitie te komen voor het erkennen en waarderen van universitaire medewerkers. Als onderdeel van de (inter)nationale wetenschappelijke gemeenschap sluit de Universiteit Maastricht zich met volle overtuiging bij dit programma aan en zet zij zich in om een omgeving te creëren die ruimte biedt aan alle talenten en op een evenwichtige manier recht doet aan de prestaties op het gebied van onderwijs, onderzoek, impact, leiderschap en, voor degenen die werkzaam zijn in onze universitaire medische centra, patiëntenzorg.

Recognition & Rewards

Meer weten? Bekijk de video-statements over UM's visie, het programma en de narratieven.

Klik hier voor de FAQ

E&W balans

Ruimte voor ieders talent

De nationale adviesnota ‘Ruimte voor ieders talent’ werd in de herfst van 2019 gepubliceerd. Alle Nederlandse universiteiten nemen deel aan het uitgebreide nationale programmaplan voor Erkennen & Waarderen dat begin 2020 uit de adviesnota voortvloeide. Het programma voor de hele universitaire sector wordt geleid door Rianne Letschert, collegevoorzitter  van de Universiteit Maastricht, samen met de rector van de Vrije Universiteit Amsterdam.

De adviesnota ‘Ruimte voor ieders talent’ uit 2019 geeft een overzicht van de belangrijkste doelstellingen van het initiatief:

E&W balans
 • Het diversifiëren en vitaliseren van loopbaantrajecten: meer diversiteit mogelijk maken in de loopbaantrajecten en profielen van wetenschappers

 • Evenwicht tussen individu en de universitaire gemeenschap: wetenschappers beoordelen op basis van zowel hun individuele prestaties als hun teamprestaties

 • Focus op kwaliteit: een betere balans aanbrengen tussen kwantitatieve en kwalitatieve beoordelingsinstrumenten

 • Het bevorderen van Open Science: onderzoeksopzet en -data openbaar maken en wetenschappers stimuleren om zich nog meer in te spannen om hun onderzoeksresultaten toegankelijker te maken voor de maatschappij

 • Het faciliteren van academisch leiderschap: investeren in goed leiderschap op alle niveaus, van jonge wetenschappers tot gevestigde hoogleraren
   

erkennen en waarderen

  De landelijke website voor Erkennen & Waarderen (Engelstalig) biedt aanvullende informatie over het nationale programma en inzichten in de aanpak van andere Nederlandse universiteiten en onderzoekscentra. 

  Download de nationale adviesnota ‘Ruimte voor ieders talent - naar een nieuwe balans in het erkennen en waarderen van wetenschappers'

De visie van de UM

Op basis van de nationale adviesnota Ruimte voor ieders talent, heeft de Universiteit Maastricht een eigen visiedocument geschreven voor het programma Erkennen & Waarderen. Met dit document deelt de Universiteit Maastricht haar visie op de modernisering van de erkenning en waardering van medewerkers. Met deze nadere omschrijving van onze standpunten verbinden we Ruimte voor ieders talent met de waarden en strategische positie van de Universiteit Maastricht.

E&W

  Download het visiedocument: 'UM's vision on Recognition & Rewards' (Engelstalig)

Organisatiecultuur en -identiteit van de UM

De kernwaarden van de UM

De ambities van de Universiteit Maastricht kunnen worden afgeleid uit de eigen organisatiecultuur en -identiteit en de missie en visie van het programma Erkennen & Waarderen. Op basis daarvan zijn vier UM-kernwaarden geïdentificeerd. De invulling van deze kernwaarden zien er in verschillende UM-functies of -rollen anders uit. In het algemeen geldt dat hoe verder je in je carrière komt, hoe meer mogelijkheden je hebt om je competenties in deze UM-kernwaarden te tonen.

Voor wetenschappers zijn voorbeelden van hun bijdrage aan deze kernwaarden opgenomen in de academische profielen. Voor andere universitaire medewerkers kan de toepassing van de UM-kernwaarden in het dagelijks werk lijken op de voorbeelden van wetenschappers, maar soms verschillen ze ook. Daarnaast zijn niet alle kernwaarden van toepassing op alle universitaire functies. Enkele voorbeelden hoe zij hun bijdrage aan de UM-kernwaarden kunnen bewijzen en uitdragen:

 • Academisch burgerschap: draag bij aan de bredere maatschappelijke opdracht van de universiteit; laat inspanningen zien om van de universiteit een inclusieve omgeving te maken met waardering voor diversiteit; zet programma's op om de gemeenschap bij de universiteit te betrekken; neem deel aan (interne of externe) commissies of taskforces; organiseer teamevenementen; etc.
 • Persoonlijk/professioneel leiderschap: geef blijk van zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling (op basis van feedback); vraag regelmatig feedback aan studenten, collega's en anderen; effectief communiceren (online en offline); noodzakelijke taken bepalen en prioriteiten stellen om een individuele planning op te stellen en het werk autonoom uit te voeren, waarbij ervoor wordt gezorgd dat aan de vereisten wordt voldaan; processen en procedures verbeteren; de leiding nemen in een project onder collega's; mentorschap bieden aan anderen; constructieve feedback geven om anderen te helpen leren; feedbacksessies organiseren; deelnemen aan leiderschapstrainingen en de geleerde vaardigheden toepassen, blijk geven van inspanningen om van de universiteit een inclusieve omgeving te maken met waardering voor diversiteit; deelnemen aan (interne of externe) commissies, denktanks, coachingactiviteiten of andere vormen van talentontwikkeling; etc.
 • Teamprestaties: zelfverzekerd werken binnen een groep waarbij ieder zijn bijdrage levert ten dienste van het geheel; co-creatie met anderen; samenwerken met anderen buiten de standaardcirkel (buiten je team, departement of faculteit/dienstencentrum); etc.
 • Impact & Open Science: maak je werk relevant voor de maatschappij; produceer, bewaar en (her)gebruik wetenschappelijke data op basis van FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable) principes, en maak data zo open als mogelijk en zo gesloten als nodig; gebruik open source software; gebruik Open Access bronnen; zet Open Science evenementen op en neem eraan deel; geef voorlichting over de toepassing van FAIR principes; geef voorlichting over het belang van Open Science; etc.

Ambities en doelstellingen

De UM wil ervoor zorgen dat iedereen een volwaardige loopbaan heeft waarin zijn of haar capaciteiten door anderen worden benut, gezien en erkend - door studenten, collega's en leidinggevenden. Door verschillende soorten talenten tot bloei te laten komen, kunnen we nog betere resultaten boeken in de volgende sleutelgebieden: onderzoek, onderwijs, impact, leiderschap en patiëntenzorg.

We streven ernaar om een open, inclusieve en diverse gemeenschap van academische burgers te zijn die zich ontplooien door de erkenning van hun talenten en inzet, en die op basis van hun eigen merites worden beloond. Volgens ons draagt dit bij aan een uitdagende werkomgeving en meer werkplezier.

De nieuwe benadering van Erkennen & Waarderen vraagt om een cultuurverandering, een andere mindset en leiderschap die het personeelsbeleid, de organisatiestructuren en de kwaliteitsborging overstijgen. Deze verandering vereist inspanningen op nationaal en internationaal niveau om de hele wetenschappelijke wereld op één lijn te brengen. Wij vinden dat de nieuwe manier van denken over een wetenschappelijke loopbaan gebaseerd moet zijn op:

 • Gediversifieerde loopbaantrajecten 
  We kunnen meer diversiteit in loopbaantrajecten en -profielen mogelijk maken door meer diversiteit in vaardigheden en talenten te erkennen en waarderen. Binnen een team, afdeling of faculteit moeten de verschillende profielen en achtergronden op een samenhangende manier worden geïntegreerd. Door de diversifiëring en vitalisering van loopbanen kunnen de natuurlijke talenten en de intrinsieke motivatie van wetenschappers beter worden ingezet.
 • Persoonlijke groei
  Volgens deze nieuwe aanpak wordt persoonlijke groei niet slechts gedefinieerd als het bereiken van een hogere academische positie. Het is ook belangrijk dat je nieuwe vaardigheden opdoet, de kans krijgt te excelleren in de dingen waar je goed in bent en waardering te krijgen voor je bijdrage. Daardoor  krijgen mensen niet alleen meer plezier in hun werk maar voelen zij zich ook meer betrokken.
 • Behoeften van het individu en de organisatie
  Het is belangrijk om te benadrukken dat het aanbieden van meer gediversifieerde loopbaantrajecten niet betekent dat alles kan en mag. Voor een gezonde organisatie is een evenwicht nodig tussen de behoeften van de organisatie en de ambities van de individuen die deel uitmaken van de gemeenschap. Daarom moeten wetenschappers zich ervan bewust zijn dat ook een loopbaan bij de UM zijn grenzen kent, net als bij elke andere organisatie. 

Betrokken stakeholders

De instellingsbrede commissie Erkennen & Waarderen van de Universiteit Maastricht bestaat uit de collegevoorzitter, de rector, de decanen (en/of portefeuillehouders E&W) van de faculteiten, de HR-directeur en de E&W programmamanager. Zij geven samen sturing aan de ontwikkeling van het programma. Deze instellingsbrede commissie faciliteert de discussie met de academische gemeenschap en zorgt voor samenhang tussen de interne dialoog en de daaruit voortvloeiende voorstellen. De commissie is ook verantwoordelijk voor het realiseren en waarborgen van de afstemming met nationale ontwikkelingen.

Naast de UM-brede commissie zijn ook andere organisaties binnen de UM actief betrokken bij het proces van Erkennen & Waarderen. Zo vaardigen de Maastricht Young Academy en Female Empowerment UM (FEM) leden af, en zijn medewerkers vanuit de Universiteitsbibliotheek betrokken. Incidenteel leveren bovendien leden van het Lokaal Overleg, de Universiteitsraad, het Central PhD Candidates Platform (CPCP), en het PhD Platform bijdragen.

Sleutel tot het creëren van een duurzame cultuurverandering is de betrokkenheid van de hele Universiteit Maastricht bij de ontwikkeling van het programma Erkennen & Waarderen. Daarom blijft de commissie Erkennen & Waarderen altijd openstaan voor input.

UM loopbaanbeleid

Om diversificatie en vitalisering van loopbaantrajecten en talentontwikkeling – een van de hoofddoelen van Erkennen & Waarderen – mogelijk te maken, zijn academische profielen opgesteld voor diverse WP-functies. Deze profielen dienen als richtlijn voor wetenschappers om – samen met hun leidinggevenden – hun wetenschappelijke loopbaan vorm te geven. Ze verschaffen duidelijkheid over wat er van de medewerker wordt verwacht. Ook leidinggevenden en beoordelaars kunnen de profielen als leidraad gebruiken. Het zijn geen afvinklijstjes, maar handvatten voor een brede en continue ontwikkeldialoog.

Uiteraard hebben we oog voor de verschillen tussen de faculteiten, daarom hebben we in het najaar van 2022 met elke faculteit een aparte kick-off bijeenkomst georganiseerd. In 2023 zullen de vakgroepvoorzitters met elke WP-er in hun vakgroep een gepersonaliseerd academisch profiel opstellen. Daarnaast worden ook de processen rondom ontwikkelen en bevorderen (bv jaargesprekken) in lijn gebracht met het gedachtegoed van Erkennen & Waarderen.

Ondertussen heeft een subcommissie het UM Career Compass opgesteld: een gespreksformat waarmee het ontwikkelgesprek – in lijn met de nieuwe academische profielen – gevoerd kan worden. Een tweede subcommissie werkt aan een verkenning van horizontale ontwikkelmogelijkheden (voor zowel WP als OBP) en de erkenning en waardering daarvan.

In maart 2023 verscheen de beleidsnotitie ‘Recognition & Rewards UM Career Development Policy 2023-2028’. In lijn met het gedachtegoed van Erkennen & Waarderen focussen we op continu ontwikkelen en feedback voor al onze medewerkers, zonder onderscheid tussen wetenschappelijk en ondersteunend personeel. Succesvol loopbaanbeleid vraagt om maatwerk. De beleidsnotitie geeft ons het kader en de doelen, rond thema’s zoals mobiliteitsbevorderende maatregelen, traineeships, herziening van secundaire arbeidsvoorwaarden, transparantie van loopbaanpaden en investering in ontwikkelingsactiviteiten. Het is de bedoeling dat de faculteiten en servicecentra dit beleid naar eigen behoeften en wensen invullen. De eerste aanzet is gegeven met het UM-brede Kick Off event in juni 2023, waarna alle faculteiten en servicecentra dit in het najaar verder uitwerken voor alle teams in Start & Go bijeenkomsten.

UM Career Compass

In lijn met de academische profielen is een format ontwikkeld voor de ontwikkelgesprekken: het UM Career Compass. Het UM Career Compass vervangt dan ook de bestaande toolkit voor jaargesprekken. Het kompas faciliteert het gesprek over de ontwikkeling van de medewerker en hoe de UM de medewerker daarin ondersteunt. In dat gesprek komen het werk, het gedrag en de prestaties van de medewerker aan de orde. Daarbij wordt ook gekeken naar een goede balans tussen persoonlijke talenten en ambities van de medewerker en de strategie en behoeften van de organisatie.

Download hier het UM Career Compass:

(NB eerst downloaden, dan invullen)

Samenwerken

Bij aanvang van het programma heeft de UM vier commissies ingesteld met vertegenwoordigers van elke faculteit voor de domeinen onderwijs, onderzoek, impact en leiderschap. Deze commissies hebben narratieven ontwikkeld over hoe de erkenning en waardering van prestaties binnen hun domein vorm kan worden gegeven. De commissieleden zijn actief betrokken bij de facultaire discussies over het thema erkennen en waarderen.

 Onderwijscommissie
  Onderzoekscommissie
  Impactcommissie
  Leiderschapscommissie


Download hier de narratieven:
  Education Narrative
  Research Narrative
  Impact Narrative
  Leadership Narrative 

De stuurgroep Erkennen & Waarderen borgt de samenhang tussen de verschillende domeinen en heeft een belangrijke (sturende) rol bij de implementatie van het programma aan de UM. De stuurgroep bestaat uit (zie foto, vlnr) Stef Kremers (vice-decaan FHML), Rianne Letschert (collegevoorzitter), Nieke Guillory (directeur HR), Christine Neuhold (decaan FASoS), Jan Smits (decaan FdR), Daphne Snackers (programmamanager), Susan Boltong (HR), Carolien Martijn (vice-decaan Erkennen & Waarderen).
Niet op de foto: Pamela Habibovic (rector), Thomas Cleij (decaan FSE) en Mariëlle Heijltjes (decaan SBE).

R&R steering committee