Organisatiecultuur en -identiteit van de UM

De ideeën in Ruimte voor ieders talent vinden weerklank bij de Universiteit Maastricht als jonge, innovatieve universiteit in het hart van Europa. De UM spant zich al lange tijd in voor innovatief, kleinschalig onderwijs en interdisciplinair onderzoek met aantoonbare maatschappelijke impact. De organisatiecultuur van de UM kan het beste worden omschreven aan de hand van een aantal sleutelbegrippen. De specifieke combinatie van deze begrippen vormt de kern van onze identiteit.

 • Academisch burgerschap, de UM gemeenschap staat model voor academisch burgerschap (academic citizenship).
 • Onderwijskundige aanpak, de focus van de UM op innovatief, studentgericht onderwijs is al sinds haar oprichting bepalend geweest voor haar identiteit.
 • Interdisciplinair onderzoek, onderzoek op de UM is missiegedreven, en de integratie van verschillende disciplines draagt bij aan oplossingen voor regionale en internationale uitdagingen.
 • Maatschappelijke impact, de UM heeft sinds haar oprichting in 1976 een bijdrage geleverd aan de economische en intellectuele ontwikkeling van Limburg en daarbuiten.
 • Partnerschap MUMC+, ons hechte partnerschap met het academisch ziekenhuis MUMC+ is een van de pijlers van onze verankering in de lokale gemeenschap.
 • Diversiteit en inclusiviteit, de UM wil veel meer doen dan regels naleven en quota halen; we zijn vastbesloten om een omgeving te creëren waarin iedereen welkom is en zich welkom voelt.
 • Leiderschap, goed ontwikkeld leiderschap is een voorwaarde voor succes, en daarom zien we dit als een van de sleutelgebieden.

Ambities en doelstellingen

De UM wil ervoor zorgen dat iedereen een volwaardige loopbaan heeft waarin zijn of haar capaciteiten door anderen worden benut, gezien en erkend - door studenten, collega's en leidinggevenden. Door verschillende soorten talenten tot bloei te laten komen, kunnen we nog betere resultaten boeken in de volgende sleutelgebieden: onderzoek, onderwijs, impact, leiderschap en patiëntenzorg.

We streven ernaar om een open, inclusieve en diverse gemeenschap van academische burgers te zijn die zich ontplooien door de erkenning van hun talenten en inzet, en die op basis van hun eigen merites worden beloond. Volgens ons draagt dit bij aan een uitdagende werkomgeving en meer werkplezier.

De nieuwe benadering van Erkennen & Waarderen vraagt om een cultuurverandering, een andere mindset en leiderschap die het personeelsbeleid, de organisatiestructuren en de kwaliteitsborging overstijgen. Deze verandering vereist inspanningen op nationaal en internationaal niveau om de hele wetenschappelijke wereld op één lijn te brengen. Wij vinden dat de nieuwe manier van denken over een wetenschappelijke loopbaan gebaseerd moet zijn op:

 • Gediversifieerde loopbaantrajecten 
  We kunnen meer diversiteit in loopbaantrajecten en -profielen mogelijk maken door meer diversiteit in vaardigheden en talenten te erkennen en waarderen. Binnen een team, afdeling of faculteit moeten de verschillende profielen en achtergronden op een samenhangende manier worden geïntegreerd. Door de diversifiëring en vitalisering van loopbanen kunnen de natuurlijke talenten en de intrinsieke motivatie van wetenschappers beter worden ingezet.
 • Persoonlijke groei
  Volgens deze nieuwe aanpak wordt persoonlijke groei niet slechts gedefinieerd als het bereiken van een hogere academische positie. Het is ook belangrijk dat je nieuwe vaardigheden opdoet, de kans krijgt te excelleren in de dingen waar je goed in bent en waardering te krijgen voor je bijdrage. Daardoor  krijgen mensen niet alleen meer plezier in hun werk maar voelen zij zich ook meer betrokken.
 • Behoeften van het individu en de organisatie
  Het is belangrijk om te benadrukken dat het aanbieden van meer gediversifieerde loopbaantrajecten niet betekent dat alles kan en mag. Voor een gezonde organisatie is een evenwicht nodig tussen de behoeften van de organisatie en de ambities van de individuen die deel uitmaken van de gemeenschap. Daarom moeten wetenschappers zich ervan bewust zijn dat ook een loopbaan bij de UM zijn grenzen kent, net als bij elke andere organisatie. 

Vooruitgang boeken

Om de verschillende soorten talent binnen onze organisatie te kunnen waarderen, verruimt het UM-programma Erkennen & Waarderen de definitie van een betekenisvolle loopbaan om beter tot uitdrukking te brengen welke waarde elke dag weer in de wetenschappelijke wereld wordt gecreëerd. In de volgende fase wordt ook bekeken hoe de prestaties in en tussen de kerngebieden kunnen worden afgewogen om te bepalen welk vervolgstappen er binnen een loopbaan mogelijk zijn. In de volgende fase zal deze stap het belangrijkste aandachtspunt zijn. Overige belangrijke mijlpalen voor de toekomst zijn:

 • Het definiëren van onze visie op meer inclusieve cultuur: een cultuur die de complexiteit en de interdisciplinaire aard van de moderne universiteit en maatschappij weerspiegelt. 
 • We zullen de voorwaarden voor academisch burgerschap schetsen en de rol die het moet spelen in het definiëren van ontwikkelingen en prestaties.
 • Vanaf 2021 wordt het nieuwe Standaard Evaluatie Protocol (SEP) geïmplementeerd. Dit protocol bouwt verder op de principes van Erkennen & Waarderen, inclusief DORA en Open Science. Via het SEP zal de focus van wetenschappelijke evaluatie worden verlegd van puur kwantitatieve naar kwalitatieve criteria.
 • Om te voldoen aan de beoordelingscriteria voor onderzoekskwaliteit moeten de criteria voor promotietrajecten worden aangepast. In de nieuwe criteria dient aandacht te worden besteed aan de verschillende mogelijkheden om vaardigheden op andere kerngebieden te ontwikkelen. Ook moet er aandacht zijn voor de manier waarop dit in de uiteindelijke beoordeling van het traject tot uiting komt.

De verdere vormgeving en implementatie van het programma Erkennen & Waarderen vraagt om een andere mindset van het UM-leiderschap. De Universiteit Maastricht wil daarom veel investeren in de ontwikkeling van leiderschap en een open, transparante cultuur. 

Om deze mijlpalen te bereiken en voor het welslagen van het programma Erkennen & Waarderen is een cultuurverandering cruciaal. Het gaat hierbij om een langetermijnproces dat zowel binnen als buiten de universiteit vraagt om een constante dialoog, pilots, experimenten en het delen van best practices. 

Stand van zaken

In 2020 heeft de Universiteit Maastricht vier commissies opgericht met vertegenwoordigers van alle faculteiten voor de kerngebieden onderwijs, onderzoek, impact en leiderschap. Elke commissie heeft vervolgens een narratief geschreven waarin het erkennen en waarderen van prestaties binnen ieder kerngebied wordt beschreven.

Op basis van deze vier narratieven, van feedback uit de dialoogsessies over de UM Visie in de organisatie, en uiteraard van eerder benoemde stukken, zijn academische profielen voor de functies van docenten, onderzoekers, universitair docenten (UD) en hoofddocenten (UHD) ontwikkeld. In het profiel voor UD’s en UHDs is er – conform het nationale kader – ruimte voor diversificatie. Wij hopen deze academische profielen binnen afzienbare tijd in de besluitvorming te brengen en in het laatste kwartaal van 2022 te starten met de implementatie daarvan in de organisatie. 

Uiteindelijk leiden deze inspanningen ook tot nieuwe richtlijnen voor de werving, selectie, beoordeling, ontwikkeling en promotie van medewerkers. Voordat er definitieve besluiten worden genomen zullen deze richtlijnen aan de medezeggenschap worden voorgelegd.
 

Betrokken stakeholders

De instellingsbrede commissie Erkennen & Waarderen van de Universiteit Maastricht bestaat uit de rector en de decanen (en/of portefeuillehouders E&W) van de faculteiten. Zij geven samen sturing aan de ontwikkeling van het programma. Deze instellingsbrede commissie faciliteert de discussie met de academische gemeenschap en zorgt voor samenhang tussen de interne dialoog en de daaruit voortvloeiende voorstellen. De commissie is ook verantwoordelijk voor het realiseren en waarborgen van de afstemming met nationale ontwikkelingen.

Naast de UM-brede commissie zijn ook andere organisaties binnen de UM actief betrokken bij het proces van Erkennen & Waarderen. Zo vaardigen de Maastricht Young Academy en Female Empowerment UM (FEM) leden af, en zijn medewerkers vanuit de Universiteitsbibliotheek betrokken, zowel rond het thema Open Science als Responsible Metrics. Incidenteel leveren bovendien leden van het Lokaal Overleg, de Universiteitsraad, het Central PhD Candidates Platform (CPCP), en het PhD Platform bijdragen.

Sleutel tot het creëren van een duurzame cultuurverandering is de betrokkenheid van de hele Universiteit Maastricht bij de ontwikkeling van het programma Erkennen & Waarderen. Daarom blijft de commissie Erkennen & Waarderen altijd openstaan voor input, ook nu de fase is afgerond waarin het visiedocument universiteitsbreed is gedeeld en iedereen in dialoogsessies een bijdrage heeft kunnen leveren aan de vormgeving van het programma.

 • Organisatiecultuur en -identiteit van de UM

 • Ambities en doelstellingen

 • Vooruitgang boeken

 • Stand van zaken

 • Betrokken stakeholders