UM ondertekent Europese overeenkomst voor hervorming onderzoeksbeoordeling

Tijdens de European Research and Innovation Days op 28 en 29 september heeft de UM samen met 50 andere kennisinstellingen het Agreement Reforming Research Assessment ondertekend. Deze overeenkomst, opgesteld door de Europese Commissie, European University Association (EUA) en Science Europe, richt zich op het implementeren van een beter, effectiever, efficiënter en inclusiever onderzoekssysteem. Hiermee wordt het gedachtegoed van het landelijke programma Erkennen & Waarderen op het gebied van onderzoek internationaal onderschreven. De veranderingen in het beoordelen van onderzoek die vanuit Erkennen & Waarderen al een tijd geleden zijn ingezet, worden nu dus ook buiten Nederland opgepikt en geïmplementeerd.

Als vroege ondertekenaar krijgt de UM de gelegenheid om deze hervorming van de onderzoeksbeoordeling mee gestalte te geven. De ondertekenaars van het Reforming Research Assessment Agreement vormen samen een coalitie voor de hervorming. Het biedt een platform voor pilots en experimenten, het ontwikkelen van nieuwe beoordelingscriteria, methoden en instrumenten, voor kritische reflectie, uitwisseling van best practices en wederzijds leren.

Elke organisatie beslist zelf over de stappen in het hervormingstraject en bepalen daarbij zelf het tempo. In de overeenkomst staat wel dat elke instelling binnen een jaar na ondertekening een actieplan opstelt met een beschrijving van het proces om tot nieuwe criteria te komen, met alle mijlpalen. Binnen vijf jaar na ondertekening dient de instelling in ieder geval één cyclus van review en ontwikkeling van beoordelingscriteria, instrumenten en processen te hebben doorlopen.

De overeenkomst omvat vier ‘kernafspraken’:

  • Erkenning van de diversiteit van bijdragen aan onderzoek en van onderzoeksloopbanen, passend bij de aard van het onderzoek;
  • Onderzoeksbeoordeling is gebaseerd op kwalitatieve evaluatie, ondersteund door verantwoord gebruik van kwantitatieve indicatoren, waarin peer review centraal staat;
  • Afzien van oneigenlijk gebruik van op publicaties gebaseerde metrics voor onderzoeksbeoordeling, met name de Journal Impact Factor (JIF) en h-index;
  • Vermijden van onderzoeksbeoordeling op basis van rankings van onderzoeksinstellingen

UM zal een actieve bijdrage leveren aan het invullen van deze kernafspraken waarbij de nadrukkelijke verbinding gezocht wordt met Erkennen & Waarderen. Met deze overeenkomst worden de doelstellingen van Erkennen & Waarderen internationaal verankerd. De Europese Commissie initieert en faciliteert de hervorming, maar ondertekening van het Agreement - en daarmee lidmaatschap van de coalitie - staat open voor alle onderzoeksinstellingen wereldwijd. Tot nu toe hebben meer dan 350 organisaties uit 40 landen hier interesse voor getoond.

Het volledige agreement is hier te vinden:
https://www.eua.eu/downloads/news/2022_07_19_rra_agreement_final.pdf

Lees ook

  • De Universiteit Maastricht is actief binnen het Young European Research Universities Network. Kernwaarden: innovatie, openheid en ruimte voor talent.

  • Vanaf vandaag kun je meedingen naar de YERUN Open Science Awards 2023. Het Young European Research Universities Network nodigt onderzoekers en medewerkers van de aangesloten universiteiten van harte uit om hun inzending in te dienen.

  • Karlien Strijbosch deed promotieonderzoek naar Senegalese migranten die onvrijwillig terugkeerden na een verblijf in Europa. Ze liep aan tegen muren van zwijgzaamheid, wantrouwen en schaamte. Een gesprek met Karlien Strijbosch en haar promotor Valentina Mazzucato over een onderzoek dat noodzakelijke...

Meer nieuws