Private partnerships in early modern Antwerp

Supervisors: Bram van Hofstraeten (Universiteit Maastricht),  Jeroen Puttevils (Universiteit van Antwerpen)

Keywords: Personenvennootschappen, Antwerpen, notariaat, zeventiende en achttiende eeuw, law in books, law in practice.

"Private partnerships in early modern Antwerp"

Deze dissertatie behandelt personenvennootschappen in vroegmodern Antwerpen (1621–1791) vanuit een rechtshistorisch en sociaaleconomisch perspectief. Daar waar het rechtshistorische deel zich richt op het samenspel tussen het Antwerpse gewoonterecht en de rechtsleer (law in books) enerzijds en de ondernemingspraktijken in de vorm van notariële en onderhandse vennootschapscontracten (law in practice) anderzijds, focust het sociaaleconomische deel zich op de functies die vennootschappen konden vervullen in een vroegmoderne samenleving. Op basis van een analyse van een steekproef bestaande uit 221 notariële vennootschapscontracten en 20 onderhandse contracten blijkt dat vennoten gebruikmaakte van het rechtsbeginsel van contractvrijheid om binnen maar ook deels buiten het bestaande wettelijk kader een vennootschapscontract te vormen. Daarnaast beargumenteert deze dissertatie dat vennootschappen opgericht konden worden om rechtszekerheid voor de partners en familieleden te creëren, om de verspreiding van bepaalde kennis en vaardigheden te bevorderen of te verhinderen, en om conflicten te vermijden of op te lossen. Zodoende leverden vennootschappen een bijdrage aan de economische ontwikkeling en speelden ze een rol in het aanpakken van maatschappelijke problemen in vroegmodern Antwerpen.

Lees ook