Het belang van grenseffectentoetsing wederom bekrachtigd

De grens oversteken voor een bezoekje aan een buitenlandse stad, er gaan werken of er gaan wonen; dit is in de gebieden langs de Duitse en Belgische grens een veelvoorkomend fenomeen dat met dank aan de vrije markt mogelijk wordt gemaakt. Maar hoe zit dat met wetgeving en beleid dat op nationaal en Europees niveau wordt toegepast? Kunnen bepaalde regels het dagelijks leven van grensbewoners beïnvloeden? Door middel van een effectentoets kan de impact van bepaalde richtlijnen gemeten worden. Er bestaan verschillende tools die op Europees, nationaal en regionaal niveau worden uitgevoerd. Het Expertisecentrum ITEM (Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility) maakt zich sterk om de effecten van wetgeving en beleid voor grensregio’s in kaart te brengen. In dit kader publiceerde ITEM op vrijdag 10 november jl. haar jaarlijkse Grenseffectenrapportage 2017.

Uniek aan ITEM’s Grenseffectenrapportage is het vanuit euregionaal perspectief in kaart brengen van de effecten van wetgeving en beleid op grensregio’s. Onder leiding van Ontgrenzer Martin Unfried van het ITEM Expertisecentrum werkten het afgelopen jaar 17 onderzoekers en studenten vanuit diverse disciplines aan de Grenseffectenrapportage. Op basis van input van diverse partners uit de Euregio’s (grensinfopunten, regionale overheden, Euregio’s en vakbonden) werden in totaal zes dossiers en twee vooronderzoeken onderzocht. Dossiers als de Duitse tolheffing en de Belgische wetgeving voor reizigersidentificatie raken niet alleen grensarbeiders, maar ook burgers die in hun vrije tijd regelmatig de grens oversteken.

Ondanks Brexit lijkt de aandacht voor grensoverschrijdende samenwerking steeds sterker te worden binnen de Europese Unie. Dit concludeert het Institute for Transnational en Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM van de Universiteit Maastricht. De belangstelling voor ITEM’s eigen jaarlijkse grenseffectenrapportage is daar een voorbeeld van.

Recentelijk werd ITEM’s Grenseffectenrapportage door de Europese Commissie erkend als 'good practice'. In een officieel document getiteld Communication “Boosting Growth and Cohesion in EU Border Regions”, werd de Grenseffectenrapportage van het ITEM Expertisecentrum naar voren gebracht door de Europese Commissie als praktijkvoorbeeld om de verbetering van het wetgevingsprocedure binnen de Europese Unie te faciliteren. Ook werd naar aanleiding van het Regeerakkoord 2017 al gauw duidelijk dat bepaalde maatregelen om actie vragen als het gaat om de effecten op grensregio’s en werd het belang van grensoverschrijdende samenwerking benadrukt. Zo werd in het regeerakkoord het thema btw-verhoging voorgeselecteerd voor behandeling in de Grenseffectenrapportage 2018, die begin volgend jaar van start gaat.

ITEM’s Grenseffectenrapportage 2017 werd gepresenteerd op de ITEM Jaarconferentie 2017 op vrijdag 10 november jl. De rapportage werd officieel overhandigd aan dhr. Karl‑Heinz Lambertz, voorzitter van het Europees Comité van de Regio's.

De digitale versies van de ITEM Grenseffectenrapportage 2017 kunt u raadplegen via de website van Expertisecentrum ITEM (Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility). Samenvattingen zijn beschikbaar in het Nederlands, Engels, Duits en Frans:

ITEM Grenseffectenrapportage 2017
ITEM Jaarconferentie 2017 © Vera van Vliet
Ontgrenzer Martin Unfried overhandigt Grenseffectenrapportage 2017 aan dhr. Karl-Heinz Lambertz (voorzitter van het Europees Comité van de Regio's)

Lees ook