Benoeming Jacques Claessen tot bijzonder hoogleraar Herstelrecht

Op 15 december 2019 wordt Jacques Claessen (universitair hoofddocent strafrecht UM Faculteit der Rechtgeleerdheid), benoemd tot bijzonder hoogleraar Herstelrecht. De leerstoel wordt ingesteld door de Stichting Restorative Justice Nederland en ondergebracht bij de vakgroep Strafrecht & Criminologie, waar Jacques sinds 2003 werkzaam is. De leerstoel wordt financieel mede mogelijk gemaakt door de Bianchi Herstelrecht Stichting. 

Jacques Claessen portret

Herstelrecht oftewel restorative justice beoogt de betrokken partijen zelf te laten (mee)beslissen over wat er moet gebeuren na een conflict, ook als dat conflict is ontstaan door misdaad. Het doel van herstelrecht is de door misdaad aangerichte schade zoveel mogelijk (symbolisch) te herstellen; het gaat daarbij om (im)materiële schade, relationele schade en schade toegebracht aan de morele orde en de rechtsorde. Het doel is tevens ervoor te zorgen dat herhaling van het conflict veroorzakende gedrag wordt voorkomen en dat de betrokken partijen de toekomst tegemoet kunnen treden met zo min mogelijk ballast uit het verleden.

Meerwaarde
Sinds 2010 heeft herstelrecht in Nederland een flinke impuls gekregen, mede onder invloed van EU-regelgeving en aanbevelingen vanuit de Raad van Europa. Zo werd in 2011 art. 51h Sv inzake herstelrechtvoorzieningen ingevoerd en wordt momenteel gewerkt aan een nieuw herstelrechtelijk beleidskader. Ook politici blijken de meerwaarde van herstelrecht inmiddels te onderkennen, zoals onder andere blijkt uit de structurele toekenning van financiering voor bemiddeling naast en mediation in het strafrecht.

Kennis vergroten
Het doel van de bijzondere leerstoel is om de kennis over herstelrecht en de verhouding tussen herstelrecht en strafrecht te vergroten, niet alleen binnen de academische wereld maar ook daarbuiten: in het herstelrechtelijke werkveld, de politiek en bij de burger. De focus zal liggen op rechtstheoretisch en normatief-kritisch onderzoek, zij het dat veel belang wordt gehecht aan een goede uitwisseling en wisselwerking tussen rechtstheorie en -praktijk. Tevens zal de bijzonder hoogleraar in het onderwijs aandacht besteden aan herstelrecht, onder andere in het mastervak Strafrechtelijke Sancties.

Stichting Restorative Justice
Jacques houdt zich reeds vele jaren bezig met herstelrecht en kijkt ernaar uit zijn werkzaamheden binnen de bijzondere leerstoel voort te zetten. Samenwerking met Stichting Restorative Justice leidde eerder tot het zogeheten voorstel van wet strekkende tot de invoering van herstelrechtvoorzieningen in het Wetboek van Strafvordering (Claessen et al. 2018) dat is aangeboden aan de Tweede Kamer en de Minister voor Rechtsbescherming.

Lees ook