Kaders voor mensenrechten, begrotingsupdates en spannende plannen voor volgend jaar

door: in Universiteitsraad
Teun

Beste leden van de UM Gemeenschap,

Het einde van het academische jaar is altijd een drukke periode; aan de ene kant moeten projecten die al lange tijd in de maak zijn worden afgerond, terwijl aan de andere kant voorbereidingen voor toekomstige jaren moeten worden getroffen. En dit alles gebeurt in een onstabiele politieke tijd. De Universiteitsraad heeft hard gewerkt om haar rol te spelen in al deze ontwikkelingen.

Dit voorjaar werd onze universiteit opgeschrikt door protesten die opriepen tot het verbreken van banden met instellingen in het Midden-Oosten. In dit kader heeft het College van Bestuur het ontwikkelen van een mensenrechtenzorgvuldigheidskader versneld, waarin een proces wordt beschreven voor het evalueren van partnerschappen in conflictgebieden. Zo'n beleid kan echter niet zonder input van de Universiteitsraad worden ontwikkeld, en daarom heeft de Raad extra vergaderingen gehouden. Naarmate dit beleid verder wordt ontwikkeld, zullen we betrokken blijven.

Tijdens de laatste commissievergaderingen, waarin de Raad beleidsvoorstellen in detail bespreekt voordat ze formeel worden plenair behandeld, ontving de Raad een update over de uitvoering van het strategisch programma. De Raad besprak ook verschillende documenten, waaronder het nieuwe studentenstatuut, dat veel gebruiksvriendelijker is gemaakt, en het toelatingsbeleid voor volgend jaar voor bacheloropleidingen met een numerus fixus. Verder heeft de Raad het voorstel van het College van Bestuur voor de toewijzing van bestuursmaanden besproken, die financiële ondersteuning bieden aan studenten die leidinggevende rollen in studentenorganisaties en vertegenwoordigende raden op zich nemen.

De Raad ontving een update over de financiën van de universiteit in het jaarverslag 2023 en het financieel verslag over de eerste vier maanden van het jaar. De universiteit verkeert in goede financiële gezondheid, met een evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. Dit is een gunstige positie om te gaan met het hogeronderwijsbeleid van de aankomende regering. De Raad zal de nationale ontwikkelingen en hun impact op de Universiteit Maastricht nauwlettend volgen.

Volgend jaar wordt opnieuw een druk jaar. De Raad zal nauw betrokken zijn bij het overwegen van de voorgestelde intensievere samenwerking met het academisch ziekenhuis en zal een samenwerking met de gemeenteraad van Maastricht aangaan. We zullen ook beginnen met de zoektocht naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht, aangezien één op de vijf leden door de Universiteitsraad wordt voorgedragen en deze positie vacant zal worden. Bovendien zullen we bespreken hoe de universiteit haar inspanningen om de werkdruk te verminderen zal voortzetten.

Tot slot is de Raad druk bezig geweest met het ervoor zorgen dat nieuwgekozen leden klaar zijn om hun taken in september op te nemen. Dit betekent ook dat we binnenkort afscheid zullen nemen van de vertrekkende leden. Namens de gehele universitaire gemeenschap wil ik hen bedanken voor hun tijd en moeite om de belangen van medewerkers en studenten te vertegenwoordigen. Het is niet altijd een gemakkelijke taak, en zelden wat je verwacht, maar het is altijd leerzaam en boeiend.

Teun Dekker
Voorzitter Universiteitsraad