Privacyverklaring voorlichtingsevenementen

Jouw privacy is belangrijk voor de Universiteit Maastricht (UM) en daarom gaat de UM zorgvuldig om met je gegevens. De UM is de verwerkingsverantwoordelijke voor jouw persoonsgegevens. Hoe de UM jouw privacy waarborgt is uiteengezet in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring heeft specifiek betrekking op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de open dagen, verdiepingsdagen en andere voorlichtingsevenementen van de UM. De UM heeft ook een algemene privacyverklaring, welke je kunt vinden op www.maastrichtuniversity.nl. Hier en daar zal er worden verwezen naar deze algemene privacyverklaring voor meer informatie.

Contactgegevens

Heb je vragen over deze privacyverklaring, wil je meer weten over hoe de UM omgaat met persoonsgegevens of heb je misschien een klacht, dan kan je terecht bij:

Universiteit Maastricht
T.a.v. Functionaris voor gegevensbescherming
Postbus 616
6200 MD Maastricht
privacy@maastrichtuniversity.nl

Je kunt de functionaris voor gegevensbescherming van de UM bovendien rechtstreeks bereiken via fg@maastrichtuniversity.nl.

Welke persoonsgegevens de UM verwerkt

In het kader van open dagen kan de UM de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Naam;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Nationaliteit;
 • Land van herkomst;
 • Postcode;
 • Bestaande relatie met de UM;
 • Vooropleiding;
 • Verwacht startjaar;
 • Naam begeleider (geen verplicht veld);

 • E-mailadres begeleider.

De UM verkrijgt deze persoonsgegevens rechtstreeks van jou.

Doeleinden

De UM verwerkt bovenstaande persoonsgegeven met de volgende doeleinden:

 • De organisatie van open dagen, verdiepingsdagen en andere voorlichtingsevenementen;
 • Het evalueren van het evenement;
 • Het verbeteren van de kwaliteit van het evenement om dit nauwer aan te laten sluiten op de wensen van de bezoekers;
 • Marketingactiviteiten.

Verwerkingsgrond

Wanneer de UM jouw persoonsgegevens verwerkt, dan wordt deze verwerking gebaseerd op een verwerkingsgrond. Een verwerkingsgrond is de reden waarom persoonsgegevens worden verwerkt.

De UM verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van een taak van algemeen belang. Immers, de UM is erop gericht wetenschappelijk onderwijs te verzorgen en dat kan enkel wanneer er voldoende studenten deel wensen te nemen aan dat onderwijs.

Marketingactiviteiten worden enkel uitgevoerd wanneer je daar toestemming voor hebt gegeven. Je hebt altijd het recht deze toestemming in te trekken. De intrekking van je toestemming heeft overigens geen terugwerkende kracht.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden door de UM niet langer bewaard dan noodzakelijk is om het doel van de verwerking te realiseren of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Jouw persoonsgegevens worden 1 jaar na het verstrijken van je verwachte startdatum verwijderd uit onze systemen, tenzij je je aanmeldt bij de Universiteit Maastricht, dan komen je gegevens in onze studentendatabase te staan.

Indien de verwerking plaats vindt op basis van jouw toestemming, worden de betreffende persoonsgegevens verwijderd binnen 6 maanden nadat je jouw toestemming hebt ingetrokken.

Ontvangers van persoonsgegevens

Binnen de UM zijn er maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat enkel de personen die je persoonsgegevens moeten verwerken toegang daartoe hebben. Je persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld, met uitzondering van partijen die dienstverlening voor de UM uitvoeren. De UM heeft met deze partijen schriftelijke afspraken gemaakt over de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens.

Jouw rechten

De privacywetgeving geeft jou een aantal rechten met betrekking tot je persoonsgegevens. Deze rechten staan hieronder kort benoemd. In de algemene privacyverklaring op www.maastrichtuniversity.nl vind je meer informatie over elk van deze rechten en hoe je deze rechten uitoefent.

Je hebt het recht op inzage, correctie en wissing van je persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht de verwerking te laten beperken, je gegevens over te laten dragen aan een andere partij en het recht om bezwaar te maken wanneer er wordt verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang.

Wanneer je een van de onderstaande rechten wilt uitoefenen kan je daarvoor schriftelijk contact opnemen met privacy@maastrichtuniversity.nl of rechtstreeks met functionaris voor gegevensbescherming via fg@maastrichtuniversity.nl.

Wanneer je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door de UM, kun je hierover contact opnemen met de UM via bovenstaande contactgegevens. Je hebt bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun je lezen hoe je dat moet doen.