HR-beleid

De Universiteit Maastricht (UM) is een internationale werkgever voor zo’n 4500 medewerkers. Hun duurzame inzetbaarheid staat centraal in het HR-beleid en daarbij is veel aandacht voor diversiteit, inclusiviteit, leiderschap en loopbaanontwikkeling.

Duurzame inzetbaarheid

De UM wil dan ook alle medewerkers een veilige omgeving bieden, waarin zij voortdurend kunnen blijven leren, zich verder ontwikkelen en kunnen investeren in hun toekomstige mobiliteit. Dat is een basisrecht van alle UM-medewerkers. UM-leidinggevenden hebben aan de andere kant de plicht om dit proces waar mogelijk te ondersteunen. Concreet gaat het om de volgende speerpunten:

Two employees looking at papers
 • Carrièrekansen met heldere criteria
  Wetenschappelijk medewerkers volgen binnen de UM een loopbaantraject, met transparante criteria voor doorstroommomenten. Een van de doelen: minder tijdelijke contracten. Ook de ‘tenure track’ is een traject voor wetenschappers richting een vaste aanstelling. De (inter)nationale beweging van ‘Erkennen &Waarderen’ wordt ondersteund, zodat wetenschappers op termijn breder en transparanter beoordeeld worden. En tot slot zijn de jaargesprekken voor alle UM-medewerkers recent omgevormd naar een open dialoog, zonder invulformulieren, en de eigen ontwikkeling als hoofdthema.
   

 • Zelfontwikkeling: zowel recht als “plicht”
  Medewerkers bespreken periodiek met hun leidinggevende op welk vlak ze zich willen ontwikkelen. Het Staff Career Centre heeft een passend aanbod, zowel intern als extern, van bijscholing tot persoonlijke ontwikkeling en begeleiding bij de stap naar een andere functie of werkgever (mobiliteit). Het aanbod richt zich op verschillende doelgroepen: professionals (ondersteunend personeel), jonge onderzoekers (PhD’s/postdocs), leidinggevenden, WW-/herplaatsings-/reïntegratiekandidaten en mensen met een arbeidsbeperking. Duurzame inzetbaarheid is daarbij een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. UM-medewerkers hebben dus ook de “plicht” om hun ontwikkelbehoefte in daden om te zetten. Dat komt expliciet aan de orde in de jaargesprekken.
   

 • Ontwikkeling van leiderschap
  Het Staf Career Centre van de UM biedt passende opleidingstrajecten voor leidinggevenden in verschillende carrièrefases: van mensen met de potentie in de toekomst leiding te gaan geven tot leidinggevenden die al (veel) ervaring hebben opgedaan. Plus natuurlijk maatwerk.
   

 • Aandacht voor vitaliteit en gezondheid
  De UM streeft ernaar een gezondere werkplek te worden. Naast een uitgebreid beweegprogramma is er ook aandacht voor voeding en leefstijl. Het programma ‘Vitaliteit werkt’ daagt medewerkers uit om actief mee te denken over mogelijkheden om in een gezondere setting te werken voor de UM. Lees meer
   

 • Structurele monitoring en follow up
  De UM heeft een instrument ontwikkeld om de medewerkersbeleving te meten, in coproductie met UM-wetenschappers op dit gebied: de Duurzame Inzetbaarheidsmonitor. Deze monitor geeft inzicht in hoe onze medewerkers het duurzaam inzetbaarheidsbeleid van de UM ervaren in het algemeen en in het bijzonder werkdruk, inclusiviteit, ontwikkel- en loopbaanmogelijkheden en leiderschap. De uitkomsten zijn middels een bottom-up proces omgevormd tot concrete actieplannen om onder andere ervaren werkdruk te verminderen.

Diversiteit & Inclusiviteit

Als een van de meest internationale universiteiten in Europa is de UM zich ervan bewust dat in haar diversiteit haar kracht schuilt. Het gaat daarbij om meer dan quota en afspraken: de UM staat voor een omgeving waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht geslacht, bevolkingsgroep, nationaliteit, leeftijd, religie en eventuele beperkingen.

Wat begon met één Diversity Officer is de laatste jaren uitgegroeid tot een Diversity & Inclusivity (D&I) Office, waar de collega’s actuele thema’s en ideeën over diversiteit en inclusiviteit op de (bestuurlijke) agenda zetten en veranderingen doorvoeren. Naast een stem geven aan leden van de gemeenschap uit de minderheidsgroepen en concreet beleid voeren, willen zij ook de algehele bewustwording rondom diversiteit, inclusie en gelijkheid binnen de universiteit vergroten. Dankzij hun inzet wordt het UM-beleid en daarmee de UM-realiteit steeds veelkleuriger en inclusiever. Concreet kent de UM momenteel de volgende initiatieven op dit terrein:

UM employee with friend
 • UM Cares
  De UM is zich ervan bewust dat werken slechts één aspect is van het leven van haar medewerkers. Sinds 2019 heeft ze het keurmerk 'familie- en levensfasevriendelijke universiteit' en biedt ze de leden van de UM-gemeenschap mogelijkheden om werk en studie te combineren met zorgtaken -en verantwoordelijkheden. Het PAC-netwerk (Parents and Carers) biedt leden van de gemeenschap een platform voor informatie, workshops, informele ondersteuning en een luisterend oor. Het UM Cares project loopt in ieder geval tot en met 2022. Lees meer
   
 • D&I Organisaties
  Het D&I Office verwelkomt initiatieven van studenten en medewerkers. Deze D&I organisaties brengen mensen samen door middel van events, initiatieven en projecten. Zo verenigt het FEM netwerk (Female Empowerment Maastricht University) vrouwelijke UM-medewerkers die zich sterk maken voor vrouwen en vrouwelijk leiderschap binnen de universiteit. Daarnaast biedt UM Pride een platform voor de LHBT+ gemeenschap binnen de UM. Alle medewerkers en studenten met een andere geaardheid dan heteroseksueel kunnen terecht bij dit laagdrempelige initiatief, dat in een veilige en positieve sfeer werkt aan een diverse gemeenschap. Het UnliMited Netwerk is het jongste netwerk bij de UM en is er voor medewerkers en studenten met een functiebeperking of chronische aandoening, zichtbaar of onzichtbaar. Een compleet overzicht van alle D&I organisaties vind je hier.
   
 • Diversity & Inclusivity Grants
  Jaarlijks daagt het College van Bestuur medewerkers, studenten en alumni uit om ideeën te vertalen naar concrete acties, tools en kleine onderzoeksprojecten die het inclusieve karakter van de UM bevorderen. De hieraan gekoppelde beurzen passen binnen het UM-brede Diversiteits- & Inclusiviteitsbeleid. Lees meer

Lees meer over dit onderwerp op de website van het Diversity & Inclusivity Office.

Internationale werkgever

De Universiteit Maastricht is de meest internationale universiteit van Nederland; 40% van de wetenschappelijk medewerkers en ongeveer de helft van haar studenten komt uit het buitenland. Daarnaast is het onderwijs en onderzoek internationaal georiënteerd. Vanzelfsprekend vinden veel activiteiten plaats in het Engels en krijgen medewerkers taalcursussen aangeboden om hun taalvaardigheid te vergroten. Internationalisering is overal zichtbaar en voelbaar.

Om ervoor te zorgen dat buitenlandse medewerkers zich snel thuis voelen aan de UM, is er veel aandacht voor het creëren van een gastvrije omgeving en een snelle integratie in alle opzichten. Denk aan sociale activiteiten, buddy-programma's en praktische diensten zoals hulp bij het verkrijgen van een visum en taalcursussen. Het Knowledge Centre for International Staff (KCIS) speelt hierin een proactieve rol voor iedere buitenlandse medewerker die naar de UM komt, medewerkers die een periode naar het buitenland gaan en ‘grenswerkers’. Lees meer

International students