HR-beleid

Mobilising Minds

'Mobilising minds'
De hoofdlijn voor het HR beleid is te lezen in 'Mobilising minds’ (pdf). Mobilising Minds, HRM ‘Inspired by talent’  is in 2009 door het College van Bestuur vastgesteld en geldt nog steeds als richtinggevend voor het HR-beleid van de UM. In het Strategisch Programma 2017/2021 Community at the CORE is dit nog eens nadrukkelijk bevestigd.

Aangepast HR-beleid en plan van aanpak
Begin 2016 zijn nieuwe uitgangspunten van het HR-beleid vastgesteld, deze zijn opgenomen in 'Create (y)our future' (pdf). Dit beleid rust op drie pijlers: gezondheid, balans tussen werk en privéleven, en loopbaan- en persoonlijke ontwikkeling.

Ontwikkeling van talent
Het HR beleid richt zich op de ontwikkeling van talenten. Uniek is dat hierbij niet alleen het wetenschappelijk en ondersteunend personeel is betrokken, maar ook onze studenten en alumni. Studenten en alumni worden in toenemende mate in de gelegenheid gesteld om hun talenten verder te ontwikkelen door werkzaamheden voor de UM te verrichten.

De focus op talentontwikkeling en –behoud uit zich onder meer in de aandacht voor resultaatafspraken en ontwikkelplannen. Strategische personeelsplanning draagt er aan bij dat met talenten zo mogelijk vroegtijdig afspraken worden gemaakt waarmee ze zich aan de UM verbinden of verbonden blijven. Medewerkers worden uitgedaagd en gefaciliteerd om hun employability en duurzame inzetbaarheid te verbeteren opdat ze binnen de UM breed inzetbaar zijn, en ook zijn voorbereid op voortzetting van de loopbaan buiten de UM. 

Aantrekkelijke en internationale werkgever
De UM wil een aantrekkelijke werkgever voor velen blijven. Zij is ervan overtuigd dat ze dat kan bereiken door medewerkers en studenten uit te dagen en te stimuleren om het beste uit henzelf te halen. Door die medewerkers in te zetten voor de werkzaamheden waarin ze het beste tot hun recht komen. En door medewerkers aan te nemen en in dienst te houden die passen bij het profiel en de ambitie van de UM. Internationalisering, zich onder meer uitend in het aantrekken van diverse nationaliteiten en culturen, is daarbij een expliciete keuze. Evenals het toenemende belang van Engelse taalvaardigheid in alle posities binnen de UM.

Diversiteit en inclusiviteitsbeleid aan de UM
Internationalisering draait vaak om diversiteit. Maar als je kijkt naar waarin groepen en mensen objectief verschillen van elkaar, dan spelen geslacht, etniciteit, nationaliteit, leeftijd, religie, arbeidsbeperkingen of chronische ziektes en sociale status ook allemaal een rol.
Thema’s waarop de UM zich in dit kader met name richt, kunt u nalezen in Diversity at the CORE - Het diversiteits- en inclusiviteitsbeleid van de UM.

Organisatie
Het HR beleid wordt geconcretiseerd binnen faculteiten en andere organisatorische eenheden, in afspraken tussen medewerkers en hun leidinggevende, daarbij zo nodig bijgestaan door HR-adviseurs. Tot de afdeling HR behoren ook het Staff Career Centre (persoonlijke loopbaanbegeleiding en -ontwikkeling, coaching en algemeen advies en ondersteuning) en het Kenniscentrum voor Internationale Medewerkers

Contact
Bekijk bij 'Contact' bij wie u terecht kunt bij uw faculteit of service centrum als u vragen heeft over een specifiek onderwerp.

HR Excellence in research

Charter & Code
Het aantrekken van talentvolle onderzoekers uit binnen –en buitenland staat hoog op de agenda van de Universiteit Maastricht (UM). UM stimuleert deze onderzoekers dan ook in de ontwikkeling van hun wetenschappelijke carrière en streeft ernaar haar HR beleid hier voortdurend op aan te passen.

Om het bovenstaande te ondersteunen onderschrijft de Universiteit Maastricht de principes die zijn opgenomen in de “European Charter for Researchers and a Code of Conduct for their recruitment (Charter & Code)”   . Dit handvest werd ontwikkeld door de Europese Commissie (EC) om de openheid en transparantie van de arbeidsmarkt voor onderzoekers te bevorderen. Zij wil een carrière in de wetenschap aantrekkelijker maken en ondersteunt hiermee haar strategie de economie en werkgelegenheid binnen de EU te bevorderen.

Interne analyse en actieplan
De UM neemt actief deel aan het project ‘HR Strategy for Researchers’ (HRS4R) met als doel te voldoen aan de 40 principes die zijn opgenomen in de Charter & Code. Als onderdeel van het HRS4R-project voerde UM een interne analyse van haar HR-beleid voor onderzoekers uit en ontwikkelde op basis hiervan het HRS4R action plan.

hr_excellence_in_research_logo

HR excellence in research logo
In augustus 2015 erkende de Europese Commissie Maastricht University als een organisatie met een excellent HR-beleid voor onderzoekers en beloonde de UM daarom met het 'HR Excellence in Research logo'  .

In 2017 diende UM een HRS4R self-assessment report in om de voortgang ten opzichte van het geformuleerde action plan in kaart te brengen.

Organisatie Arbo- en Milieuzorg

De aandacht voor goede arbeidsomstandigheden en de bescherming van het milieu is binnen de Universiteit Maastricht (UM) op verschillende niveaus geregeld. Zo zijn bij de faculteiten en servicecentra preventiemedewerkers aangesteld, wordt de universiteit ondersteund door een bedrijfsarts en kunnen medewerkers en studenten terecht bij de vertrouwenspersoon. Op het gebied van gezondheidmanagement is er het Health & Fitness programma en ter voorkoming en behandeling van RSI is er het KANS Kennis en Behandelcentrum.

Centraal
Deze ondersteunt het College van Bestuur, de beheerseenheden en is teverns vakbaas van de preventiemedewerkers. De UM wordt door bedrijfsartsen van Human Capital Care (HCC) ondersteund bij de uitvoering van het verzuim- en re-integratiebeleid.

Decentraal (faculteiten en servicecentra)
In de verschillen faculteiten, servicecentra en het MUO werken preventiemedewerkers. Bij vragen over arbeidsomstandigheden zijn zij de eerste aanspreekpunten.

Bedrijfshulpverlening (BHV)
De bedrijfshulpverlening wordt in de faculteiten en servicecentra georganiseerd door de gebouwbeheerders. Zij worden hierbij ondersteund door de Facilitaire Dienst.

Faculty of Health, Medicine and Life Sciences
Informatie over arbeidsomstandigheden en milieu bij de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences vindt u op de website van CRISP  .

Stralenveiligheid
Voor stralingshygiënische zorg zijn in de faculteiten waar met radioactieve stoffen of röntgenapparatuur wordt gewerkt, stralingsdeskundigen aangesteld. Voor de organisatie op dit aspect kunt u terecht op de website van CRISP  

Biologische veiligheid
Voor het toezicht op het werken met genetisch gemodificeerde organismen is in de faculteiten een Biologisch Veiligheidsfunctionaris (BVF) aangesteld. Meer informatie vindt u eveneens op de website van CRISP  .  

Voor advies en ondersteuning bij het invullen van de milieuzorg is een milieuadviseur aangesteld bij de Facilitaire Dienst van de Universiteit Maastricht.

 

Taken en verantwoordelijkheden arbobeleid

Ten behoeve van een efficiënte en doeltreffende uitvoering van het Arbobeleid is binnen de Universiteit Maastricht een arbo-organisatiestructuur opgezet. De taken en verantwoordelijkheden binnen deze structuur zijn verdeeld over verschillende medewerkers/functies:

 Decaan/directeur
 Preventiemedewerker
 Vakgroepvoorzitter/instituutdirecteur
 Leidinggevenden
 Arbo- en milieuadviseurs
 Hoofd Arbo

 Download inhoudelijke taken en verantwoordelijkheden Arbo UM  .

Kaderregeling Arbomanagement
In de Kaderregeling Arbomanagement is het kader vastgesteld waarbinnen het Arbomanagement van de universiteit wordt vormgegeven. U kunt de Kaderregeling Arbomanagement   downloaden.

Arbojaarverslag 2017