Wet open overheid (Woo)

- De Wet open overheid (Woo) is per 1 mei 2022 van kracht.-

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht van burgers op publieke informatie die berust bij de overheid en treedt in de plaats van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Iedereen kan een verzoek indienen om publieke informatie openbaar te maken. Het moet gaan om informatie waarover de Universiteit Maastricht reeds beschikt en die in documenten is vastgelegd. Informatie die met een Woo-besluit openbaar wordt gemaakt, wordt in beginsel toegankelijk voor iedereen.

Hoe kunt u een Wob-verzoek indienen?
U kunt uw verzoek schriftelijk indienen via het postadres van de Universiteit Maastricht:

Universiteit Maastricht
T.a.v. Juridische zaken o.v.v. Woo-verzoek
Postbus 616
6200 MD Maastricht
Nederland

Of u kunt uw verzoek digitaal indienen via het e-mailadres: woo@maastrichtuniversity.nl

Vermeld in uw verzoek altijd:

  • Dat het gaat om een verzoek op grond van de Woo;
  • Een gedetailleerde en zo specifiek mogelijke beschrijving van de publieke informatie die u wenst te ontvangen en het daarop betrekking hebbende document;
  • Uw naam en correspondentieadres, evenals een dagtekening en uw handtekening.