Deelnemers

Partners
Atria, Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis
Atria is het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis in Nederland. Het instituut is in 2012 ontstaan uit een fusie tussen Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis en E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit. Door de samenvoeging heeft het kennisinstituut brede doelgroepen. Onder het motto 'Sharing the past, debating the present and creating the future' levert het een groot scala aan producten en diensten die op het snijvlak liggen van onderzoek, beleid en geschiedenis.

Stichting Landelijke Werkgroep Mudawwanah (LWM)
De Stichting Landelijke Werkgroep Mudawwanah (1999) richt zich op het versterken van de rechtspositie, zelfbeschikking en emancipatie van migranten en vluchtelingen, vrouwen, mannen en kinderen; op het bevorderen van veiligheid, gelijkwaardigheid en maatschappelijke participatie. Belangrijke uitgangspunten voor het werk van de LWM zijn Mensenrechtenverdragen die richting geven aan het voorkomen en bestrijden van geweld en het naleven van de universele rechten van de mens. De LWM organiseert sinds 2002 voorlichtingsactiviteiten en dialoogbijeenkomsten ‘Ken je rechten’ over familiewetgeving, verblijfsrecht, huwelijksdwang en gedwongen achterlating. De LWM heeft ook als taak het bespreekbaar maken van andere taboeonderwerpen gericht op mentaliteits- en gedragsverandering. Zoals: huiselijk en eergerelateerd geweld, huwelijksdwang/huwelijkse gevangenschap, seksuele diversiteit en andere vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties. De LWM  participeerde in het Actieplan Zelfbeschikking van SZW, is actief in het Consortium Zelfbeschikking en maakt deel uit van de Alliantie ‘Verandering van binnenuit’. Dit in opdracht van OCW: project Gender- en LHBTI-gelijkheid en verbetering van sociale veiligheid. (2018-2022) 

Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann
De Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann stelt geld beschikbaar voor het voeren van rechtszaken die de maatschappelijke en juridische positie van vrouwen in Nederland kunnen verbeteren. Het doel van het fonds is de betrokken vrouwen te helpen om hun recht te halen, maar vooral het verbeteren van de algemene rechtspositie van vrouwen. Dit gebeurt door het bevorderen van rechtspraak waar principiële kwesties aan de orde komen, die de rechten van vrouwen rechtstreeks raken."

Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON)
Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON) is een koepelorganisatie van ruim 400 zelforganisaties van vluchtelingen. Samen staan wij voor individuele grondrechten, persoonlijke keuzevrijheid en sociale gelijkheid, in het bijzonder gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Om onderdrukkende praktijken zoals huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminking te bestrijden en zelfbeschikking te kunnen bevorderen, pleiten wij al jaren lokaal en landelijk (waaronder met de Alliantie voor Zelfbeschikking) voor een integrale aanpak. Een aanpak waarin onlosmakelijk de emancipatie van groepen, de weerbaarheid van individuen, een adequate hulpverlening en een behoorlijke rechtshandhaving zijn verbonden. Waarin de vrouwen, mannen en kinderen die zichzelf vrijvechten uit belemmerende structuren de noodzakelijke erkenning, bescherming en hulp krijgen.

Adviescommissie
Amnesty International - Directeur Eduard Nazarski
Universiteit Leiden - Professor Leon Buskens
Universiteit Maastricht - Professor Theo van Boven
University of Toronto - Professor Ayelet Shachar
Vrije Universiteit Amsterdam - Doctor Edien Bartels

Overige deelnemende organisaties
Bezness Alert
Federatie Opvang
Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland
Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom
Nederlandse Vrouwenraad
Stichting Steunpunt Remigranten
Stichting Kezban
Tiye International
Vereniging Vrouw en Recht
WOMAN Inc.